• Kritériá prijímania žiakov na štútium na našej škole

  • I.       Všeobecná časť 

    

   A)   Dokument je určený

   pre uchádzačov o štúdium na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice v školskom roku 2023/2024.

   B) Dokument vypracovaný v súlade

   B)   so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov , zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.     o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

   C) Schválenie dokumentu.

   C)   Kritériá prijímania schválil riaditeľ školy po prerokovaní členmi Pedagogickej rady 8. decembra 2022 a Radou školy 7. decembra 2022.

    

    

   II.     Ponuka vzdelávacích programov a podmienky prijatia uchádzačov

    

   D)   Ponuka vzdelávacích programov

   a)     ELEKTROTECHNIKA (2675 M) - počet žiakov je  24

    

   b)     MECHATRONIKA  (2387 M) - počet žiakov je 25

    

   c)      STROJÁRSTVO (2381 M) – počet žiakov je 10

    

   d)     TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STROJÁRSTVE (3917 M 02) – počet žiakov je 10

    

   Všetky študijné odbory sú zaradené v systéme duálneho vzdelávania.

   E)   Určenie počtu tried a odborov štúdia

   Vykonané v zmysle Vyhlášky č. 252/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

   F)   Profilové predmety

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo podľa § 64 ods. 1) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

   o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety,

   z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2023/2024.

    

   Pre ponúkané odbory je to slovenský jazyk a literatúra, matematika.

    

   G)  Podmienky prijatia uchádzačov

    

   Do prvého ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môže

   byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

    

   Do prvého ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môže

   byť prijatý uchádzač, ktorý nie je žiakom inej strednej školy.

    

   Do prvého ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môže

   byť prijatý uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, teda umiestnil sa na 1. až 24. mieste (2675 M), 25. mieste (2387 M), 10. mieste (2381 M) a 10. mieste  (3917 M 02)  v poradí uchádzačov a úspešne vykonal prijímaciu skúšku z oboch profilových predmetov.

    

   Do prvého ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môže

   byť prijatý aj uchádzač so zdravotným znevýhodnením:

   H0 - telesné postihnutie, I0 - vývinové poruchy správania, J0 - vývinové poruchy učenia, J1 - dyslexia, J2 - dysgrafia, J3 - dysortografia.

    

   Do prvého ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania nemôže

   byť prijatý aj uchádzač so zdravotným znevýhodnením:

   J4 – dyskalkúlia, J5 – dyspraxia, K0 - autizmus a pervazívne vývinové poruchy, G0 - narušená komunikačná schopnosť, E0 - zrakové postihnutie, F0 - sluchové postihnutie.

   Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor, alebo správu
   z psychologického, či špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

   Na základe  správy z psychologického, či špeciálno-pedagogického vyšetrenia budú určené podmienky overovania žiackych vedomostí.

    

   III.    Súčasti prijímacieho konania

    

   A)     Bodové ohodnotenie študijných výsledkov na základnej škole

   Uchádzačovi, ktorého priemerný prospech dosiahnutý v druhom polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka na ZŠ je 1,00 sa prizná plný počet  50 bodov. Tento počet  sa uchádzačovi znižuje o dva body za každú (i začatú)  desatinu, o ktorú jeho priemerný prospech prevyšuje 1,00.

    

   Príklad výpočtu priemeru.

   Dosiahnuté známky :     

    

   SJ  CJ1  CJ2  DEJ  ZEM  MAT  PRI  FYZ  CHE

   1    1       0      1       1       2          1      2       2       - 2. polrok 7. ročník

   1    1       0      1       1       2          2      2       2       - 1. polrok 8. ročník.      

    

   23 : 16 = 1,4375 -  výsledný priemer je 1, 44 (/zaokrúhlený na 2 desatinné miesta)

    

   Príklad výpočtu počtu bodov priznaných za štúdium na ZŠ:

    

    Výsledný priemer:    1,44 pridelené body   50 – 10 = 40 bodov

    

   B)     Bodové ohodnotenie úspechov v olympiádach a súťažiach

   Uchádzačom, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste vo vyšších ako okresných súťažiach matematickej a fyzikálnej olympiády, alebo súťaži, ktorá súvisí so študijným odborom sa  pripočíta k hodnoteniu 6 bodov, ak boli úspešní riešitelia sa pripočíta k hodnoteniu 5 bodov. 

   Uchádzačom, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v okresných súťažiach matematickej a fyzikálnej olympiády, alebo súťaži, ktorá súvisí so študijným odborom sa  pripočíta k hodnoteniu 4 body. Uchádzačom, ktorí sú úspešní  riešitelia okresného kola matematickej a fyzikálnej olympiády, alebo súťaži, ktorá súvisí so študijným odborom a neumiestnili sa na prvých troch miestach  v okresnom kole sa  zvýši počet bodov o 3.

   Uchádzačom, ktorí  počas štúdia na ZŠ dosiahli umiestnenie do 3. miesta v súťažiach kultúrnych, jazykových, literárnych, športových a pod. organizovaných pod záštitou MŠVVaŠ Slovenskej republiky sa celkový počet bodov zvýši nasledovne:

         - okresná úroveň      +1 bod

         - krajská úroveň        +2 body

         - celoštátna úroveň   +3 body

   K priznaniu uvedených bodov je nutné pripojiť k prihláške overenú fotokópiu diplomu, resp. potvrdenie  riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení.

   C)     Bodové ohodnotenie výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

   Odsek C platí len v prípade, že sa prijímacie skúšky budú konať

    

   Uchádzačovi sa pridelia body za výsledky v prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry i matematiky maximálne 25 bodov za každý predmet.

    

   Uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak  z každého predmetu získal hodnotenie minimálne 5 bodov.

    

   Prijímacie skúšky vykonajú všetci uchádzači o štúdium, okrem špecifikovaných uchádzačov (uvedené v ods. IV., A), tým že vykonajú písomný test zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Termín vykonania prijímacích skúšok uvedú uchádzači na prihláške. Testovacie nástroje budú vypracované v zmysle platných vzdelávacích štandardov. Obsah testovacích nástrojov bude tvoriť učivo od 6. ročníka až po 1. polrok 9. ročníka základnej školy včítane. Odpovede budú žiaci zapisovať, alebo vyznačovať do odpoveďových hárkov. Za každý predmet budú uchádzačovi  pridelené body podľa jeho úspešnosti.

    

   Uchádzači so zdravotným znevýhodnením absolvujú prijímacie skúšky v zvláštnej skupine, kde budú dodržané podmienky overovania žiackych vedomostí na základe vyjadrenia všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor, alebo správy

   z psychologického, či špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

    

   Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, bude určený náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

    

   Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

    

   D)     Bodové ohodnotenie k systému duálneho vzdelávania

   Uchádzač, ktorý sa preukáže potvrdením zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania (zamestnávateľ musí byť certifikovaný v systéme duálneho vzdelávania), získa 20 bodov k celkovému hodnoteniu prijímacieho konania.

    

    

   IV.   Prijímanie uchádzačov o štúdium

    

   A)     Kritériá prijatia

   Prijatý bude počet uchádzačov uvedený v bode II., D tohoto dokumentu.

    

   Podľa súčastí prijímacieho konania (III., A až D) sa prizná uchádzačom určitý počet bodov, podľa ktorého sa usporiadajú do poradia tak, že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najnižšie poradové číslo dostane uchádzač s najnižším počtom získaných bodov.

    

   Ak uchádzač nesplní podmienku uvedenú v bode III., D tohoto dokumentu, nebude prijatý na štúdium z dôvodu, že vykonal prijímaciu skúšku neúspešne.

    

   Uchádzačom umiestneným na vyšších miestach, ako je možné prijať, bude vydané rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta.

    

   Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete najmenej 90 % - bude prijatý bez prijímacej skúšky.

   .

   B)     Postupové kritériá

   Uchádzačom, ktorí získajú rovnaký počet bodov (séria) sa priradí poradie podľa nasledovných pomocných kritérií:

    

   a-     ak má uchádzač rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmene pracovnej schopnosti, ktorej overenú kópiu priloží k prihláške, umiestni sa tento uchádzač na najvýhodnejšom mieste zo série,

   b-     nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením celoslovenského testu z matematiky, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia uplatní sa nasledovné kritérium,

   c-      nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením celoslovenského testu zo slovenského jazyka a literatúry, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia uplatní sa nasledovné kritérium,

   d-     nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením na prijímacej skúške z matematiky, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia uplatní sa nasledovné kritérium,

   e-     nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia uplatní sa nasledovné kritérium,

   f-       nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepšou známkou v 1. polroku 9. ročníka z nasledovných predmetov v pevnom poradí; MAT, FYZ, SJ, CJ a CHE, ak uvedené pomocné kritériá nestačia na určenie poradia uplatní sa nasledovné pomocné kritérium,

   g-     nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepšou známkou v 2. polroku 8. ročníka z nasledovných predmetov v pevnom poradí; MAT, FYZ, SJ, CJ a CHE, ak uvedené pomocné kritériá nestačia na určenie poradia uplatní sa nasledovné pomocné kritérium,

   h-     nižšie poradové číslo získa ten uchádzač, ktorý študuje dva cudzie jazyky v 8. i v 9. ročníku.

   C)     Oznámenie výsledkov prijímacieho konania

   Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 19. mája 2023 formou zverejnenia v tlačenej podobe na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej stránke školy: https://spslevice.edupage.org/

   Riaditeľ školy môže uchádzačovi, ktorý nebol prijatý na zvolený študijný odbor a požiada o jeho zmenu, ponúknuť štúdium v študijnom odbore, v ktorom je voľné miesto na prijatie, ak výsledky prijímacieho konania uchádzača túto zmenu umožňujú.

   D)     Odvolacie konanie

   Proti rozhodnutiu riaditeľa školy môže uchádzač podať prostredníctvom riaditeľa tunajšej strednej školy odvolanie, o ktorom rozhodne zriaďovateľ školy v zákonnej lehote.

   E)     Niektoré termíny

   Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2023.

    

   1.      termín 1. kola prijímacích skúšok je určený na štvrtok, 4. mája 2023.

   2.      termín 1. kola prijímacích skúšok je určený na utorok, 9. mája 2023.

    

   Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho

   konania dňa 19. mája 2023, ale rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium posiela po absolvovaní prijímacích skúšok.

    

   Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne/elektronicky potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

    

   Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí

   odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

    

                                                                                                                         ______________________

                                                                                                                         Ing. Roman Karaffa, PhD, v.r.  riaditeľ školy