• Z histórie školy

   • V prúde života sa objavujú momenty, pri ktorých chtiac či nechtiac sa aspoň na chvíľu zastavíme a otočíme, aby sme porozmýšľali nad tým, ako sa mení tvár života, okolie či ľudia a aspoň v krátkosti hodnotíme uplynulé roky, dni, mesiace. 

    Levice so svojím okolím v minulosti patrili predovšetkým k poľnohospodárskym oblastiam Slovenska a až povojnové spriemyselnenie si vyžiadalo aj potrebu nových odborníkov a tým aj vznik SPŠ v Leviciach. 

    SPŠ sa dnes nachádza v priestoroch bývalého Poľnohospodárskeho odborného učilišťa, ktoré fungovalo od školského roku 1967 – 68. V tomto roku sa po viacerých reorganizáciách a sťahovaniach otvorili brány novej školy a domova mládeže pre vyučovanie a výchovu absolventov vtedajšieho poľnohospodárskeho odborného učilišťa v odbore opravár poľnohospodárskych strojov. Jeho riaditeľom bol Ing. Viktor Orgonáš a jeho pedagogickým zástupcom Ing. Július Gernát. V kolektíve pedagogických pracovníkov bolo 10 učiteľov teoretického a 16 pedagógov odborného vyučovania. V domove mládeže, ktorý bol súčasťou areálu školy pracovalo 5 vychovávateľov.

    Je skutočnosťou, že v týchto rokoch sa život v regióne podstatne zmenil. Nastal prudký rozvoj veľkých závodov, z nich najvýznamnejšie boli Slovenské energetické strojárne Tlmače, ktorých investičná výstavba nadobúdala obrovské rozmery. Rozvíjala sa priemyselná výroba v ďalších priemyselných závodoch a podnikoch okresu v Bavlnárskych závodoch V. I. Lenina v Leviciach, v Strojstave Šahy , v Slovenskom priemysle kameňa v Leviciach, v Temose Levice a ďalších. Tieto skutočnosti si vyžiadali i nadstavbovú sféru, teda i stredné odborné školstvo.

    Podobný rozvoj priemyselnej výroby nastal v podnikoch a závodoch blízkych okresov Nitra, Nové Zámky a mladých odborníkov si vyžadoval podnik Calex v Zlatých Moravciach.

    Tieto skutočnosti prispeli k tomu, že rozhodnutím OŚ ZS KNV Bratislava č.j. 4268/76 zo dňa 10. 9. 1976 bolo Poľnohospodárske odborné učilište v Leviciach zrušené a v jeho budovách a priestoroch dňom 1. 9. 1976 bola zriadená Stredná priemyselná škola strojnícka v Leviciach.

    SPŠS mala v šk. r. 1976/77 prvé štyri triedy, v ktorých bolo spolu 125 žiakov. Riaditeľom školy sa stal Ing. Viktor Orgonáš, povereným zástupcom riaditeľa školy bol Karol Hubka . 

     Prvý profesorský zbor začal pracovať v zložení: RNDr. Ján Kasan, Ing. Ľudovít Valach, Ing. Alexander Britka, Vladimír Toma, Anna Budinská, RNDr.Valéria Osvaldová, Tatiana Magdolenová, Eva Kľučková a Matilda Lukáčková.                                                              

     Študenti a pedagógovia začali písať prvé stránky histórie SPŠS v Leviciach. 14. januára 1977 bola uzavretá Dohoda o vzájomnej spolupráci a materiálnej výpomoci s platnosťou až do roku 1980 so SES Tlmače v zastúpení vtedajšieho riaditeľa Ing. Michala Fašáneka.Uvedená skutočnosť si vyžiadala prestavbu dielenských priestorov z vybavenia poľnohospodárskych strojov na zameranie strojárske, ďalej zariadení laboratórií, špeciálnych učební a ďalších dôležitých priestorov nutných k prevádzke strojníckej priemyslovky. Boli prestavané dielne, triedy, garáže a sklady na modernejšie a účelnejšie podľa požiadaviek vyplývajúcich z nového zamerania školy. V snahe čo najrýchlejšie pripraviť vyučovacie priestory školy pre šk. rok 1977/78 sa do prestavby vo veľkom rozsahu zapojili všetci zamestnanci a žiaci školy. Brigádnicky odpracovali 1260 hodín a vytvorili hodnotu 15 000 Kčs v rámci prestavby a mnoho ďalších hodín odpracovali pri zabezpečovaní vybavenia strojov, zariadení a pri organizovaní prác na prestavbe. Významnú pomoc poskytli rodičia vtedajších žiakov, ktorí odpracovali množstvo brigádnických hodín a vytvorili dielo v hodnote 42 000 Kčs. Riaditeľ školy so svojimi pracovníkmi ocenili tiež poskytnuté prvé stroje a strojové zariadenie z patronátneho podniku SES Tlmače, ktorých väčšia časť je využívaná na výuku žiakov i v terajšom období. Záver prvého školského roka sa uskutočnil 1. júla 1977 a riaditeľ školy Ing. Orgonáš mohol s uspokojením hovoriť o dosiahnutých výsledkoch vo všetkých oblastiach práce školy a poďakovať všetkým pracovníkom školy za aktívnu prácu v oblasti školskej i mimoškolskej práce.

    Slovami básnika by sa to dalo vyjadriť takto:
    Sto miliónov okamihov  má jeden školský rok,veľký počet ten však letí tak,
    že je rok iba skok. Chytajme tie okamihy, využime dobre čas,aby oddych v lete
    bol na úžitok všetkých nás...
     
    V školskom roku 1979/80 konštatoval vtedajší riaditeľ školy, že škola je po stránke kádrovej i materiálno-technickej dobudovaná a vybavená na vtedajšie pomery najmodernejšou technikou a za desať a pol milióna Kčs. V tomto období pomáhali rozvíjať školu okrem SES Tlmače aj ďalšie podniky ako Elektrosvit Nové Zámky, Výskumný ústav náradia Nové Zámky, Vysoká škola dopravná Žilina, SAV Bratislava a iné. V pracovnom nasadení ubiehal život študentov i všetkých pracovníkov školy neuveriteľne rýchlo.
     
     Prvé stužkové slávnosti a to 1. februára 1980 pod vedením triedneho profesora PaedDr. Viliama Jokela v 4.A triede, 8.februára 1980 v triede 4.B pod vedením triedneho profesora Ing. S. Kysela, v triede 4.C 15. februára 1980 pod vedením triednej profesorky RNDr. V. Osvaldovej a v triede 4.D pod vedením triednej profesorky A. Budinskej. Tak v tomto roku 122 prvých absolventov opúšťalo školské lavice, aby prejavili svoje vedomosti získané na SPŠS vo vysokoškolskom štúdiu, resp. v práci v niektorom zo spomínaných strojárskych podnikov. Prví maturanti tak vykročili do života, aby svojím postojom k štúdiu, k životu a k práci šírili dobré meno SPŠS v Leviciach.

    V nasledujúcich desiatich rokoch sa pracovníci školy snažili prispôsobovať obsah vzdelávania v študijnom odbore strojárstvo aktuálnym potrebám regiónu Levice. Vznikli nové študijné zamerania:
    - prevádzkyschopnosť výrobných zariadení
    - strojárska technológia
    - stavba a prevádzka strojov.

    I v týchto rokoch sa darilo vedeniu školy i ostatným pracovníkom udržať krok v oblasti modernizácie strojového vybavenia, laboratórnych prístrojov a pomôcok i v oblasti výpočtovej techniky. Na škole bolo zriadené školské výpočtové laboratórium.


    Rok 1989 bol pre školu zlomovým najmä v oblasti jej ďalšej orientácie. Záujem absolventov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách sa presunul do oblastí manažmentu, obchodu a elektrotechniky.

    Už v septembri 1990 škola pripravila pre uchádzačov o štúdium dve nové študijné zamerania:
    - technický manažment
    - diagnostika a servis
    Obe zamerania boli študované v študijnom odbore STROJÁRSTVO.

    V septembri 1992 boli na škole zriadené dva celkom nové študijné odbory:
    - slaboprúdová elektrotechnika
    - technické a informatické služby


    Zároveň škola zmenila svoj názov na „STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA LEVICE“.
    Otvorenie ekonomiky smerom k západoeurópskym krajinám a voľný prístup k informačným technológiám postavil pred školu dôležitú úlohu modernizácie materiálneho vybavenia školy vo všetkých študijných odboroch.

    Trvalý nedostatok investičných prostriedkov i finančných prostriedkov na prevádzku školy prinútilo vedenie školy k zriadeniu vedľajšej hospodárskej činnosti /v súčasnosti k podnikateľskej činnosti/, v rámci ktorej škola získava mimorozpočtové zdroje, ktoré sú určené najmä na modernizáciu vyučovacieho procesu. Škola i dnes podniká v oblastiach:
    - zváranie /zváračská škola/
    - kovospracujúca výroba
    - zámočnícke práce
    - ubytovanie.

    Ďalšie mimorozpočtové prostriedky škola získava organizovaním kurzov výpočtovej techniky. Zmena študijných odborov si vyžiadala i novú profiláciu učiteľského zboru školy. Škola zvládla materiálne i personálne požiadavky najmä v oblasti vyučovania cudzích jazykov, ekonomických predmetov, elektrotechniky, výpočtovej techniky a riadenia strojov CNC.

    Od roku 1990 škola úzko spolupracovala s množstvom iných vzdelávacích inštitúcií na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni /MC Bratislava, ŠIOV Bratislava, AEE Wienerneustadt/.

    Škola už niekoľko rokov vzdeláva učiteľov z celého Slovenska v oblasti grafických systémov a od 1.9.2001 bolo zriadené MŠ SR CAD – centrum.

    Pravidelne sa škola zapája do medzinárodných projektov. Najvýraznejším úspechom v tejto oblasti bola výstavba zariadenia na solárny ohrev vody v hodnote cca 2 milióny Sk, ktorá bola spojená i so zriadením nového študijného zamerania „Obnoviteľné zdroje energie“ /OZE/, ktoré sa vyučuje na škole s celoslovenskou pôsobnosťou. Celý projekt bol financovaný z mimorozpočtových zdrojov získaných zo zahraničia /Rakúsko/.

    Od roku 1992 patrí škola k najúspešnejším školám Slovenska v oblasti SOČ a inej mimovyučovacej činnosti žiakov. Mená žiakov, ktorí dosiahli významné úspechy: Roland Štadler, Lucia Tóthová, Miriam Fülöpová, Eva Karaffová, Peter Füle, Peter Juhász, Peter Herceg, Ján Torda v súťažiach SOČ, Michal Feik, Pavel Horáni, Norbert Környi, Tomáš Dobrotka, Lenka Čásárová v literárnych súťažiach a v súťažiach v cudzích jazykov, Alexander Gažo, Marian Mandrák, Miloš Birčák, Peter Gál v súťaži ZENIT v programovaní, Tomáš Lecký, Peter Kováč, Branislav Kysel, Martin Kamas v súťažiach ZENIT v mikroelektrotechnike, Tomáš Adam, Ján Máčaj v súťaži ZENIT v strojárstve, Michal Feik, Norbert Környi v matematických súťažiach sa trvalo zapísali do histórie školy ako medailisti zo súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou v uvedených oblastiach.

     

   • Zo spomienok bývalých študentov

   • Jaroslav Zöld

    Stredná škola bola pre mňa veľmi dôležitá, pretože VŠ som neukončil z dôvodov mojich cyklistických ambícií ako juniorský pretekár v rámci Slovenska. Dnes pracujem vo firme TEMOGAS ako technik. Na štúdium na SPŠ sa chystajú aj moji synovia. Mám dobré spomienky na školu i na triedny kolektív. V škole som sa naučil disciplíne i dochvíľnosti, to mi pomáha i dnes v živote. Môj starší syn je toho dôkazom, lebo úspešne ukončil štúdium na SPŠ v Leviciach v odbore elektrotechnika a teda kráča po mojom chodníku.

    Antónia Jančová Bariaková

    Štúdium v SPŠS bolo pre mňa krásnym obdobím i keď som nevynikala študijnými výsledkami. Po ukončení stredoškolského štúdia mi zomreli postupne obaja rodičia. Ukončila som VŠ stavebnú a v súčasnosti súkromne podnikám. Vedomosti získané na SPŠS mi veľmi pomohli i pri vysokoškolskom štúdiu.


    Mirka a Monika Arvajové

    Nerozlučné dvojčatá, obidve sú vydaté a pracujú v oblasti výstavníctva reklamnej činnosti. Život ich predsa oddelil od seba, a tak Monika žije a pracuje v Novej Bani a Mirka v Bratislave. Využívajú vo svojej práci vedomosti z materinského jazyka a technického kreslenia.

    Blažena Cintulová-Dobrotková
    Po maturite som začala pracovať vo svojom odbore v strojárskom podniku SES Tlmače. Možno teda povedať, že SŠ bola pre mňa dobrou prípravou odbornou i všeobecnou pre život. Dôkazom toho je, že môj syn Tomáš ukončil štúdium s výbornými výsledkami mat. skúškou tiež na SPŠ v Leviciach v šk. r. 1999/2000 a moja dcéra Zuzana nastupuje do 1. ročníka SPŠ v školskom r.2001/2002.

    Ing. Július Hajdú
    Pracujem ako dizajnér – projektant vo Výskumnom ústave energetických zariadení v SES Tlmače.
    Stredná škola bola základom toho, čo s láskou robím za Slovak Republik hlavne v zahraničí.

    Ing. Ladislav Krump
     Možno náhodou sa mi podarilo stretnúť bývalých študentov, ktorí v dobrom spomínajú na štúdium na strednej škole. Mnohí z nich si zaspomínali na svoju triedu, lavicu, na kolektív, na svojich obľúbených či menej obľúbených profesorov, na svoje prvé lásky i prvé rozchody. Všetci však konštatovali, že sa radi vracajú do ,,svojej“ školy vždy po piatich rokoch na pravidelné stretnutia.

     

 • Lorem ipsum dolor

   • Morbi volutpat enim
   • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • Placerat ipsum
   • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • Aliquam congue fermentu
   • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • Placerat ipsum
   • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • Morbi volutpat enim
   • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • Aliquam congue fermentu
   • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum