• Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl z pohľadu školskej problematiky. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.
    

   Zloženie Rady školy

    

   Mgr. Ivana GAŽOVÁ – pedagogický zamestnanec, predsedníčka

   Ing. Mária PALLYAOVÁ – pedagogický zamestnanec

   Miriam KEPKOVÁ – nepedagogický zamestnanec

   Ing. Tibor CSENGER – zástupca zriaďovateľa

   PhDr. Róbert BUDINSKÝ, MBA – zástupca zriaďovateľa

   Ing. Rastislav JUHÁR – zástupca zriaďovateľa

   JUDr. Alžbeta IVANIČ MOLNÁROVÁ – za rodičov

   Eva KÁDAŠIOVÁ – za rodičov

   Ing. Amália BUBÁKOVÁ – za rodičov

   Patrik Marcinek IV.M – žiačka školy