• I.       Všeobecná časť 

   

   

   

  A)     Cieľ predpisu

  Školský poriadok školy zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadna prevádzka školy a školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy.

  V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky na optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole a v školských zariadeniach efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania. Vedenie školy bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd, ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, pedagogickým i ostatným zamestnancom školy.

  Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu a následné právne normy vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  B) Zodp. za riadenie procesu (majiteľ procesu) :

  Riaditeľ školy

  C) Pokrytie organizačných jednotiek:

  Pedagogickí zamestnanci, žiaci školy, nepedagogickí zamestnanci školy

  D) Dokument vypracovaný v zmysle:

  Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 o stredných školách, Metodický pokyn č. 21/2011-R s účinnosťou od  1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon), Zákon 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších predpisov, Metodické usmernenie MŠ SR č.7/2006-R z 28.3.2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

  E) Dokument upravuje:

              práva a povinnosti detí, žiakov v škole a v školskom zariadení (ŠJ),

              práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov v škole a v školskej jedálni,

              práva a povinnosti ostatnej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu so školou, 
               zásady spolupráce,

              pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi,

              pravidlá vzájomných vzťahov, žiakov, ich zákonných zástupcov s pedagogickými,
               odbornými, nepedagogickými zamestnancami školy a inými subjektmi podieľajúcimi
              sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy,

              podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy a školskej jedálne,

              podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,

              podmienky ochrany žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo
               násilím,

              spoločenské normy správania žiakov v škole a na akciách organizovaných školou,

              dochádzku žiakov do školy,

              hodnotenie správania žiakov a udeľovanie pochvál a výchovných opatrení,

               organizáciu stravovania v školskej jedálni,

               pravidlá dodržania bezpečnosti žiakov pri výcvikoch a akciách organizovaných
                školou,

               podmienky nakladania s majetkom školy,

               starostlivosť o osobnú hygienu,

               dodržiavanie psychohygienických i zdravotných podmienok v škole a na akciách
                organizovaných školou,

   

                                                                                                                                   

  F) Schválenie dokumentu:

  Zároveň sa ruší školský poriadok SP-006/2021 zo dňa 31. augusta 2022.

  Dokument schválila Pedagogická rada 31.08.2022.

  Dokument schváli(la) Rada školy od 21.09.2022.

   

  II.     Všeobecné ustanovenia

   

  A)     Preambula

  Školský poriadok Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadna prevádzka školy a školskej jedálne, ktorá je súčasťou školy. V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečuje vnútorný chod školy a podmienky na optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole a v jej školských zariadeniach efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj pedagogickými, odbornými a ostatnými zamestnancami školy. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd, ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu a následné právne normy vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

   

  B)     Úvod

  Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice je školou, ktorú som si zvolil dobrovoľne, a preto sa budem riadiť jej pravidlami a školským poriadkom.

  Žiak svojím správaním, konaním a vzhľadom reprezentuje seba, svoju školu a rodičov.

  Školský poriadok upravuje § 153 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.

  Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.

   

  C)     Legislatívny základ

  § 153 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  Školský poriadok

  (1) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:

  a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

  b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,

  c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

  d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

   

  (2) Deťom a žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy alebo školského zariadenia umožňuje účasť na súťažiach.

  (3) Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, deti a žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov.

   

  D)     Základné pojmy

  1. Za areál školy sa pre potreby tohto školského poriadku považujú:

      a -   vnútorné priestory všetkých budov školy

      b -   vnútorné priestory školského internátu a školskej jedálne

      c -   vonkajšie priestory ohraničené oplotením areálu školy.

  2. Vyučovaním sa rozumie čas stanovený rozvrhom hodín. Súčasťou vyučovania sú aj prestávky, voľné hodiny a účasť na činnostiach a akciách organizovaných školou (ako sú exkurzie, prax mimo školského areálu, výlety, kurzy a pod.) vrátane presunu na tieto činnosti a akcie. Pokiaľ vyučovanie prebieha aj v popoludňajších hodinách je súčasťou vyučovania aj poludňajšia prestávka.

   

  E)     Organizácia vyučovacieho dňa

  Organizácia vyučovacieho dňa

  1.      Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať: každý žiak, pedagogický zamestnanec, ako aj ostatní zamestnanci školy.

  2.      Škola sa otvára o 6.30 hod. Žiak prichádza do školy najneskôr 10 min. pred začiatkom vyučovacej hodiny podľa daného rozvrhu hodín.

  3.      Oneskorenci majú možnosť požiadať o vstup do školy, ale budú evidovaní v zošite neskorých príchodov.

  4.      Žiaci si pred vchodom do budovy dôkladne očistia obuv, prejdú chodbou do šatní a prezujú sa.

  5.      Obedy v školskej jedálni sa vydávajú od 11.30 do 14.30, prestávka na obed žiakov je 30 minút a je začlenená v rozvrhu hodín v čase od 12.25 do 12.55.

  6.      Popoludnie je určené na prácu v krúžkoch záujmového vzdelávania, alebo prácu na súťažných a ročníkových projektoch, vykonávanie zmeškaných laboratórnych cvičení i konzultácie s vyučujúcimi.

   

  Vyučovací proces je organizovaný v triedach, odborných učebniach, laboratóriách, dielňach telocvičniach a na športoviskách v areáli školy.

  Každý žiak má pridelenú šatňovú skrinku. Vstup do skriniek počas vyučovania je povolený vo výnimočných prípadoch (návšteva lekára, uvoľnenie žiaka triednym učiteľom a pod.).

  Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa žiaci prezliekajú v šatniach pri telocvični. Do telocvične alebo na športoviská vstupujú výlučne s učiteľom.

  Prestávky počas vyučovania využívajú žiaci predovšetkým na osobnú hygienu, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu a presun na miesto vyučovania.

  Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci na sekretariáte riaditeľa školy počas úradných hodín. Musí byť dodržaná presná evidencia žiadostí v zmysle registratúrneho poriadku školy. Zákonní zástupcovia môžu úradné záležitosti vybavovať v čase úradných hodín, resp. vo vopred dohodnutý čas.           Informácie o prospechu a správaní žiaka sa nachádzajú na internetovej žiackej knižke. Osobné pohovory so zákonným zástupcom žiaka vykonáva triedny učiteľ na triednom zasadnutí rodičovského združenia a počas svojich konzultačných hodín.

   

   

  F)      Organizácia vyučovania – vyučovacie hodiny

  Vyuč. h. Začiatok Koniec
  1. 8:00 8:45
  2. 8:50 9:35
  3. 9:55 10:40
  4. 10:45 11:30
  5. 11:35 12:20
  6. 12:50 13:35
  7. 13:40 14:25
  8. 14:30 15:15


  G)     Práva žiakov – žiak má právo (na):

   

  1.      komplexný a harmonický rozvoj osobnosti po stránke telesnej, mravnej, sociálnej a duchovnej, a to sociálne zdravým a normálnym spôsobom v podmienkach slobody, dôstojnosti a demokracie. Škola svojou činnosťou napĺňa ústavné právo každého občana na vzdelanie. V záujme naplnenia       tohto práva organizuje vnútorný chod školy tak, aby podmienky na štúdium boli v rámci daných možností optimálne, umožnili rozvoj osobnosti žiaka, formovanie jeho intelektuálnych schopností a mravných hodnôt.

  2.      výchovu a vzdelávanie v podmienkach a v duchu mieru, znášanlivosti, rovnosti, solidarity, porozumenia a priateľstva medzi národmi.

  3.      úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti      Každý žiak má právo vybrať si náboženstvo, alebo byť bez vyznania viery, nikto nemá právo vytvárať na neho alebo na jeho rodinu nátlak, obmedzovať ho alebo zosmiešňovať ho v súvislosti s jeho náboženským a filozofickým presvedčením. Týka sa to aj rozhodnutia  pri výbere       vyučovacieho predmetu náboženská výchova a etická výchova.

  4.      bezplatnú výchovu a vzdelávanie, ktorá pomáha zvýšiť jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a umožní mu rozvíjať jeho schopnosti, úsudok, vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú zodpovednosť, tak aby bol užitočným členom spoločnosti.

  5.      slobodu myslenia a prejavu, vlastných názorov, žiak má právo slovom alebo písmom vyjadrovať svoj názor, klásť otázky k učivu, dostať na ne       odpoveď, slobodne sa rozhodovať ako bude chodiť upravený alebo oblečený. Nie je však možné tolerovať, aby niektorý z týchto prejavov nejakým spôsobom podnecoval rasovú, národnostnú či inú formu neznášanlivosti. Tiež oblečenie a úprava žiaka musí byť v súlade so základnými hygienickými požiadavkami, zovňajšok žiaka má byť na primeranej úrovni žiaka navštevujúceho strednú školu. Tolerovať sa nemôžu ani prejavy osobných názorov formou poškodzovania školského majetku (vandalizmus, sprejerstvo a pod.) Učiteľ má dávať žiakom čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej       tvorivosti. Žiak má právo na slobodné vyjadrenie sa na vyučovacej hodine, stretnutiach s triednym učiteľom, prostredníctvom zasadnutia žiackej školskej rady, školského rozhlasu, časopisu, nástenky a pod., pričom      žiak má právo na omyl, zmenu názorov, na vývin osobnosti.

  6.      úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti akémukoľvek fyzickému, psychickému, sexuálnemu násiliu, šikanovaniu, zastrašovaniu, využívaniu, krutosti a na poskytnutie potrebnej pomoci. Žiak musí byť chránený pred akýmkoľvek prejavom fyzického, psychického násilia, využívania, zneužívania, sexuálneho násilia, šikanovania (zastrašovanie, ovládanie, urážanie, sarkazmus, bitie, nadávky, zosmiešňovanie, či iné ubližovanie). V záujme ochrany žiaka a poskytnutia mu pomoci, ak ju potrebuje, má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov. Ak je žiak šikanovaný, môže sa s problémom obrátiť na  triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa, alebo riaditeľa školy.

  7.      komunikáciu s pedagógmi školy v duchu zásad humanity a tolerancie, na zabezpečenie disciplíny v škole spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou, slušnosťou, taktom a ohľaduplnosťou. Voči žiakovi nesmú byť uplatňované disciplinárne opatrenia zo strany pedagógov, pri ktorých by      dochádzalo k ponižovaniu ľudskej dôstojnosti žiaka (šikanovanie, bitie, facky, nadávky, urážky, vyhrážanie sa, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho vôli a pod.). Učiteľ pri zabezpečovaní disciplíny, či pri riešení výchovných otázok, problémov v triede, škole musí uplatňovať zásady slušnosti, ohľaduplnosti, dôstojnosti, pedagogický takt, tak aby žiak nebol vystavený nátlaku, žiadnej forme násilia a ponižovania. Žiak nesmie pracovať pred dovŕšením zákonom stanoveného primeraného minimálneho veku, vykonávať prácu na úkor jeho zdravia, vzdelávania, telesného, duševného alebo mravného vývoja.

  8.      ochranu pred všetkými formami diskriminácie, týkajúcich sa pohlavia, rasy, farby pleti, reči, sociálneho pôvodu, postavenia, majetku, činnosti, názorov, presvedčenia, sexuálnej orientácie jeho samého alebo členov jeho rodiny.      So žiakom treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, s vylúčením akejkoľvek diskriminácie, pre každého žiaka platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický a sociálny pôvod, majetok, politické a iné zmýšľanie, náboženské presvedčenie či telesnú alebo duševnú       nespôsobilosť.

  9.      vzdelávanie sa v prostredí vyhovujúcom hygienickým požiadavkám a požiadavkám v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrany. Úlohou učiteľov je vytvárať žiakovi zdravé pracovné prostredie, zdravé prostredie v triede, školských priestoroch, postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami vedeli obhajovať svoje právo na zdravý spôsob života, na ochranu zdravia pri práci v škole či budúcom pracovisku. Ak vznikne školský úraz, žiak oznámi všetky okolnosti jeho vzniku vyučujúcemu, resp. zamestnancovi, ktorý je poverený vedením školy realizovať všetky činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany.

  10.   individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav. Zdravotne postihnutý žiak má právo na osobitnú starostlivosť zohľadňujúcu jeho zdravotný stav a postihnutie, aby mohol využiť všetky možnosti na uplatnenie svojich schopností  a nadobudnutie              nových vedomostí, schopností a zručností. Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, po dohode s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, ak je neplnoletá, tak so súhlasom jej zákonného             zástupcu.

  11.   žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe doporučení špeciálnej pedagogickej poradne má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelaní, na vyučovanie      učiteľom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou a na ďalšie úpravy vo vyučovaní v súlade s platnými predpismi.

  12.   vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú fungovania školy a nepodliehajú zákonu o ochrane osobných údajov. Každý žiak má právo poznať školský poriadok zahŕňajúci práva a povinnosti žiakov ako aj ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa.

  13.   vyžadovať, aby s jeho osobnými údajmi bolo zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou. Žiak má právo na ochranu súkromia, cti, povesti a osobných údajov. Vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí, schopností, zručností, správania a postojov žiaka, ich zverejňovanie nesmú       žiaka ponižovať a urážať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie, či postavenie v kolektíve triedy. O žiakoch sa môžu evidovať len základné údaje určené platnými právnymi predpismi. Tieto evidované údaje musia byť zabezpečené pred vstupom nepovolaných osôb, musí byť pri nich       zachovaná mlčanlivosť, zachované listové tajomstvo. Tiež nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, vystavovať ho ponižujúcim prehliadkam a pod.

  14.   prístup ku všetkým zariadeniam a materiálnemu vybaveniu školy na činnosti  súvisiace s výchovnovzdelávacím procesom a s organizovaním akcií vo voľnom čase.

  15.   prístup k informačným zdrojom školy ako sú internet, kabinetné knižné zbierky, zbierky učebných pomôcok a ostatné materiály, zamerané na podporu výchovy a vzdelávania.

  16.   na duševný a fyzický odpočinok počas prestávok určených organizáciou vyučovania.

  17.   vyžadovať objektívne informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacieho programu školy, možností ktoré škola pre žiaka ponúka.

  18.   slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a záujmami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, resp. svojím záujmom iniciovať  i zriadenie ďalších, podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov.

  19.   združovať sa v orgánoch a organizáciách študentskej samosprávy a tretieho sektoru, fungujúcich v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky, zapájať sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (školský časopis, záujmové krúžky, stredoškolská odborná činnosť, rôzne súťaže). Žiak sa môže zúčastňovať na pokojnom zhromažďovaní, zvolávať takéto zhromaždenia až po dovŕšení 18 rokov. Žiak má právo združovať sa na princípe dobrovoľnosti v detských a mládežníckych organizáciách, záujmových a športových organizáciách, záujmových krúžkoch v škole, zapájať sa do mimoškolských kultúrnych, športových, spoločenských, charitatívnych činností, aktivít na ochranu zdravia a iných akcií organizovaných školou.

  20.   odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti. Rozvrh hodín musí rešpektovať zásady psychohygieny. Vyučujúci nemôžu predlžovať vyučovacie hodiny ani skracovať prestávky.

  21.   ochranu pred všetkými drogovými závislosťami, pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie.             V školskom poriadku sú vymedzené opatrenia proti šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí (zákaz fajčenia v priestoroch školy, aj pri školských akciách organizovaných školou, zákaz prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a požívať ich, predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, ktorými sa ohrozuje život a zdravie žiakov, a pod.).

  22.   spravodlivý proces. Žiak, ktorý sa previní proti školskému poriadku, má právo, aby rozhodnutie o jeho vine bolo v súlade so zákonom a školským poriadkom. Má právo na také zaobchádzanie, ktoré podporuje jeho zmysel pre dôstojnosť, vážnosť, berie do úvahy vek dieťaťa a smeruje k náprave jeho správania sa. Škola umožní žiakovi, aby mohol byť vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a prípadne obhájiť sa.

  23.   ochranu osobných vecí žiaka. Právo na ochranu osobných vecí škola zabezpečí prostredníctvom poistenia proti krádeži, pridelením uzamykateľnej skrinky.

  24.   základné informácie o nebezpečenstve a dôsledkoch užívania legálnych a nelegálnych drog.

  25.   požiadať o komisionálne skúšanie, prípadne prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka. 

   

  H)     Povinnosti žiakov –žiak je povinný:

  1.      Prichádzať do školy a odchádzať zo školy cez hlavný vchod pri školskom internáte a registrovať svoj príchod do školy a odchod zo školy v elektronickom systéme dochádzky (zmeny môžu byť určené príkazom riaditeľa).

  2.      Aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní všetkých povinných predmetov, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil podľa určeného rozvrhu zastupovania a pokynov vydaných pre školské podujatia.

  3.      V triede, alebo v inom priestore výučby je žiak povinný byť najmenej 5 minút pred začiatkom vyučovania alebo inej činnosti organizovanej školou. Bezdôvodne oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu môže triedny učiteľ vykázať ako neospravedlnenú hodinu (najmä ak sa tento priestupok opakuje). Neskoré príchody do školy, na vyučovaciu hodinu sú ospravedlnené iba vtedy, ak súvisia s dopravným spojením alebo sú spôsobené iným vážnym dôvodom. Počas vyučovania sa neplnoletý aj plnoletý žiak môže vzdialiť z vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo zastupujúceho triedneho učiteľa, v prípade ich neprítomnosti so súhlasom zástupcu riaditeľa, alebo riaditeľa školy.

  4.      V priebehu vyučovania, alebo inej organizovanej činnosti môže neplnoletý aj plnoletý žiak predčasne opustiť budovu školy a areál školy (za účelom návštevy lekára, z rodinných dôvodov a pod.) iba so súhlasom triedneho učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa, zástupcov riaditeľa, alebo riaditeľa      školy. Žiak je povinný vyššie uvedenej osobe oznámiť dôvod opustenia školy, resp. sa preukázať predvolaním k lekárovi, alebo iným dokladom. Žiak je povinný si od vyučujúceho, ktorý ho zo školy púšťa, vypýtať priepustku, počkať kým mu ju vyučujúci vypíše a ukázať ju na vrátnici. Škola nezodpovedá žiakovi za škody, ktoré mu vzniknú pri svojvoľnom opustení budovy školy.

  5.      Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka na vyučovaní v škole sa uznávajú: zdravotné dôvody, choroba žiaka, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, nepredvídané dopravné pomery na cestách, mimoriadne udalosti v rodine študenta, účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy, okresu, regiónu, štátu, iné závažné udalosti, ktoré neumožňujú účasť na vyučovaní na základe vyjadrenia zákonného zástupcu žiaka. Dôvody pre ospravedlnenie neúčasti žiaka na vyučovaní posúdi triedny učiteľ, alebo riaditeľ školy. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre

                chorobu.

  6.      Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka vopred osobne, telefonicky alebo písomne triedneho učiteľa o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania, ak je žiak ubytovaný v školskom internáte, upovedomí o tom          vychovávateľa. Na najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje žiaka jeho zákonný zástupca. Na viac ako tri dni požiada zákonný zástupca o uvoľnenie písomnou žiadosťou riaditeľa školy niekoľko dní vopred (v čase pandémie rodič ospravedlňuje žiaka na 5 po sebe nasledujúcich dní).

  7.      Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám je povinný najneskôr do 1 dňa oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti na vyučovaní – telefonicky alebo mailom, alebo na sekretariát (tel. č. 036/6 312527, e-mail: sekretariat@spslevice.sk, raditel@spslevice.sk).

  8.      Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi najneskôr do 2 pracovných dní ospravedlnenie podpísané ošetrujúcim lekárom alebo zákonným zástupcom. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám vyššie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak          neurobí, môže triedny učiteľ považovať vymeškané vyučovacie hodiny za neospravedlnené. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať̌ lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť̌ jeho neprítomnosti.

  9.      Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie.

  10.   Všetky úkony súvisiace s ospravedlnením môže plnoletý žiak vykonať sám.

  11.   Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu (aj zdravotného) vymešká z vyučovacieho predmetu (alebo predmetov) za klasifikačné obdobie viac ako 25 % vyučovacích hodín, môže mu riaditeľ školy na návrh príslušného vyučujúceho na konci klasifikačného obdobia nariadiť komisionálne preskúšanie.

  12.   Ak má žiak školy dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese a splnil školskú dochádzku, môže prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, resp. plnoletý žiak sám požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia do nasledujúceho ročníka.

  13.   Žiak alebo jeho zákonný zástupca je povinný predložiť žiadosť o oslobodenie od telesnej a športovej výchovy (TSV) poverenému zamestnancovi školy vyplnenú na osobitnom tlačive, a to do 5 dní od vystavenia lekárskeho potvrdenia, v prípade, že má žiak zdravotné problémy, pre ktoré sa nemôže plnohodnotne zúčastňovať cvičenia na hodinách telesnej výchovy. K žiadosti musí doložiť odporúčanie na oslobodenie od TSV od príslušného odborného lekára alebo telovýchovného lekára. Vyjadrenie od obvodného lekára nebude brané do úvahy. Dorastový lekár sa považuje za odborného lekára. Podľa stanovenej diagnózy bude žiak zaradený do skupiny na výučbu telesná a športová výchova, alebo bude úplne oslobodený.

  14.   Žiak oslobodený od TSV iba čiastočne je povinný sa zúčastňovať všetkých hodín TSV a je v predmete klasifikovaný. Úplne oslobodený žiak nie je klasifikovaný, pokiaľ doba oslobodenia je dlhšia ako 50 % klasifikačného obdobia. Úplne oslobodený žiak sa s povolením učiteľa TSV na žiadosť zákonného zástupcu nemusí zúčastňovať vyučovania TSV v prípade, že TSV je prvou alebo poslednou vyučovacou hodinou v rozvrhu pre daný deň. V prípade, že sú hodiny TSV uprostred rozvrhu dňa, musí byť prítomný na vyučovaní TSV.

  15.   Osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované strednou odbornou školou, pripravovať sa na samostatnú tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.

  16.   Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, inštruktorov, lektorov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe. 

  17.   Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných osôb, konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť,  ako aj bezpečnosť a zdravie ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole, školskom areáli a v jeho okolí.

  18.   Ak žiak prichádza do školy bicyklom, alebo motocyklom, odloží ho na vyhradené miesto pred hlavným vchodom a uzamkne ho.

  19.   Pred vstupom do vyučovacích priestorov sa prezuť do hygienicky vhodnej obuvi (prezuvkami nemôže byť športová obuv typu botasiek, ani obuv s podrážkou, ktorá znečisťuje podlahu). Neprezutému žiakovi nemusí byť povolený vstup do učebne.

  20.   Chodiť do školy vhodne a čisto oblečený a upravený, dodržovať základné zásady osobnej hygieny a zdravia, dodržovať zásady estetickej, vkusnej a slušnej úpravy zovňajšku bez výstredností, vhodnej pre školské prostredie. Pred vstupom do dielní je povinný obliecť si pracovné oblečenie a obuv, na      hodiny telesnej a športovej výchovy cvičný úbor a obuv, umožňujúce bezpečný pohyb a cvičenie. Počas slávnostných príležitostí na škole, ako sú začiatok a koniec školského roka, návšteva divadelných predstavení, koncertov, slávnostných akadémií a pod. prísť vhodne oblečený.

  21.   Zodpovedne sa pripravovať na vyučovanie všetkých predmetov, žiak je povinný nosiť do školy učebnice a učebné potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. Veci potrebné na vyučovanie má žiak na hodine pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v školskej taške. Počas vyučovania žiak nemôže mať na lavici nápoje a jedlo.

  22.   Počas prestávok a voľných hodín sa zdržiavať najmä v triede, správať sa disciplinovane, rešpektovať pedagogických zamestnancov vykonávajúcich dozor na chodbách školy a v jednotlivých pavilónoch školy.

  23.   V prípade občerstvenia sa v školskom bufete alebo počas obednej prestávky je žiak povinný načas sa dostaviť do vyučovacích priestorov tak, aby nemeškal na nasledujúcu vyučovaciu hodinu a nenarúšal tým už prebiehajúce vyučovanie.

  24.   Premiestniť sa na vyučovanie v odborných učebniach, laboratóriách, dielňach včas, ešte cez prestávku.

  25.   Do školy si nosiť iba veci, ktoré potrebuje na vyučovanie, t. j. prinášať si všetky potrebné učebné pomôcky, ktoré určí vyučujúci a tieto nenechávať po skončení vyučovania v triede.

  26.   Šetriť školské zariadenie a vybavenie školy, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s ním a to s učebnicami, všetkými učebnými pomôckam a ostatným majetkom školy. Škody na inventári a ostatnom zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti nahradí zákonný zástupca žiaka alebo žiak sám podľa Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce. Nahradenie škody nevylučuje zároveň udelenie výchovného opatrenia podľa stupňa a závažnosti previnenia.

  27.   Neobmedzovať svojím správaním a konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

  28.   Po skončení vyučovania si dať do poriadku svoje okolie v triede, odbornej učebni, laboratóriu, dielni a šatni, t. j. urobiť poriadok na lavici, pod lavicou, vyložiť stoličku, dať do poriadku pracovné zariadenie, stroj,  prípadne skrinku, odpadky odstrániť do smetného koša.

  29.   Žiak smie vstupovať do odborných učební, dielní, laboratórií a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavať vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební, umiestnený na viditeľnom mieste v učebni.

  30.   Pracovné oblečenie, cvičné úbory a obuv udržiavať čisté.

  31.   Oznámiť pedagogickým alebo nepedagogickým zamestnancom školy všetky skutočnosti súvisiace s technickým stavom zariadení školy a skutočnosti, s ktorými sa pri činnosti školy stretol, resp. sú mu známe a ktoré môžu mať za následok ohrozenie zdravia žiakov, zamestnancov školy, škody na majetku žiakov, zamestnancov školy a majetku školy.

  32.   Žiak je povinný zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných školou v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, divadelných a filmových predstaveniach, exkurziách, besedách, Kurze ochrany človeka a prírody, účelových cvičeniach a podobných akciách, ktoré sú súčasťou       učebného plánu.

  33.   Podľa pokynov zástupcu riaditeľa školy, triedneho učiteľa a hospodárskych zamestnancov  sa podľa potreby a situácie zúčastňovať na upratovacích brigádach pri úprave a skrášľovaní areálu školy a v okolí školy.

  34.   Počas obeda v školskej jedálni sa správať disciplinovane a rešpektovať pokyny zamestnancov školy, školskej jedálne a školského internátu.

  35.   Správanie sa žiaka voči spolužiakom a všetkým zamestnancom má byť slušné, zdvorilé a priateľské. Žiak je povinný pozdraviť každého dospelého človeka, pedagogického aj hospodárskeho zamestnanca  školy. Je povinný dať mu prednosť vo dverách a za prípadné nedorozumenie sa ihneď             ospravedlniť.

  36.   Pri podozrení, že žiak požil alkoholický nápoj, je žiak povinný za prítomnosti triedneho učiteľa, zástupcu vedenia školy, člena študentskej rady podrobiť sa dychovej skúške alkohol-testerom. Ak bol test na požitie alkoholu pozitívny požiada pedagogický zamestnanec školy o opakovanie testu lekára, políciu, alebo organizáciu zabezpečujúcu OBP v škole. Zo skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka aj v tom prípade ak je žiak plnoletý.

  37.   Pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych omamných, psychotropných, návykových látok a nie je v stave ohrozenia života, je žiak povinný podrobiť sa riešeniu priestupku prostredníctvom privolaných zamestnancov oddelenia protidrogovej prevencie policajného zboru, resp. lekárskemu vyšetreniu.

  38.   V prípade zistenia akejkoľvek formy šikanovania žiakom je tento žiak povinný podrobiť sa pohovoru s výchovnou poradkyňou, triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom a riaditeľom školy za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka (aj keď je žiak plnoletý).

  39.   Pri podozrení, že šikanovanie žiaka (žiakov) zo strany žiaka naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu je tento žiak povinný podrobiť sa vyšetrovaniu prostredníctvom príslušného útvaru Policajného zboru, ktorému sa tieto skutočnosti oznámia.

  40.   Rešpektovať, že za porušenie jednotlivých ustanovení tohto vnútorného poriadku školy, mu budú udelené výchovné opatrenia uvedené v tomto školskom poriadku.

  41.   Ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch.

  42.   V čase prerušenia prezenčnej formy vyučovania a prechodu na dištančné vzdelávanie zostávajú žiakom rovnaké povinnosti účasti na vyučovaní, odovzdávaní úloh, správania sa ako na bežnom vyučovaní. Žiaci sú povinní preukázateľne sa zúčastňovať online hodín prostredníctvom predpísaného multimediálneho prepojenia a riadne komunikovať s vyučujúcimi a triednym učiteľom.

   

  I)       Povinnosti týždenníkov

  V každej triede sú na každý týždeň určení triednym učiteľom dvaja týždenníci a ich mená sú zapísané v triednej knihe na strane príslušného týždňa, pri triedach delených na skupiny sa určuje týždenník zvlášť pre každú skupinu.

   

      Povinnosti týždenníkov sú:

   

  1.      Týždenník zabezpečí vyvetranie triedy a zotretie tabule počas prestávok.

  2.      Týždenníci dozerajú na poriadok v triede, odbornej učebni a miestnostiach, ktoré žiaci používajú. Týždenníci na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia mená neprítomných žiakov.

  3.      Týždenníci podľa pokynov vyučujúceho prinášajú a odnášajú učebné pomôcky pripravia ich na ďalšie vyučovanie (tabuľa, pomôcky, krieda, fixka).

  4.      Prípadné nedostatky v triede hlásia na začiatku vyučovania triednemu učiteľovi, v prípade  jeho neprítomnosti zástupcovi riaditeľa školy, neprítomnosť vyučujúceho na hodine 10 minút po zvonení hlásia zástupcovi riaditeľa školy, resp. na sekretariáte riaditeľa školy.

  5.      Po skončení vyučovania je týždenník povinný prekontrolovať všetky lavice, zabezpečiť a skontrolovať vyloženie stoličiek na lavice v triede, zotrieť tabuľu, zatvoriť okná, skontrolovať čistotu celej triedy, skontrolovať poriadok okolo smetného koša a či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.

   

  J)      Zákazy žiakom - žiakom je zakázané (bez ohľadu na vek a súhlas rodičov):

  1.      Fajčiť  v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo školy.

  2.      Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a požívať ich.

  3.      Prísť do školy alebo na činnosti organizované školou pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

  4.      Prinášať, prechovávať a rozširovať v škole alebo na činnostiach organizovaných školou zdraviu škodlivé látky (nelegálne drogy, návykové látky, omamné, psychotropné látky a pod.), požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, porušenie tohto zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie disciplíny a vnútorného poriadku školy.

  5.      Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou zbrane, výbušniny, chemikálie, nože, elektrické spotrebiče a iné predmety ohrozujúce život a zdravie samotného žiaka ako aj ostatných žiakov a zamestnancov školy.

  6.      Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní alebo narušiť výchovu žiakov (nevhodnú literatúru, časopisy, kazety, CD,  DVD a iné médiá).

  7.      Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, drahé šperky, cenné predmety, prinášať na všetky školské a mimoškolské akcie zvieratá z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Kabáty, bundy, topánky si žiak odkladá v triednej šatni, ktorá im je pridelená, pričom každý žiak má od tejto šatne kľúčik, alebo vo vlastnej uzamykateľnej skrinke. V prípade krádeže z neuzavretej skrinky škola nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu a poisťovňa škodu neprepláca. Takisto za veci, ktoré má žiak odložené v nezamknutých priestoroch triedy a učební.

  8.      Počas vyučovacej hodiny mať na hlave čiapku, šiltovku, šatku, slnečné okuliare. Je neprípustné a zakázané, aby mal žiak v škole na sebe oblečenie výstredného charakteru alebo oblečenie, na ktorom sú viditeľné symboly rasizmu, sektárstva a extrémizmu.

  9.      Používať prostriedky symbolizujúce rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť.

  10.   Žiakovi je počas vyučovania zakázané používať mobilné telefóny a rušiť tým vyučovanie. Žiak pred začatím vyučovacej hodiny svoj mobilný telefón vypne a odloží do tašky. Za odcudzenie mobilného telefónu žiaka škola nezodpovedá. 

  11.   Používať rôzne prehrávače na hodine počas vyučovania a                           z bezpečnostných dôvodov aj cez prestávky.

  12.   Žiakovi je zakázané zhotovovať vizuálny a zvukový záznam počas vyučovania bez povolenia vyučujúceho, žiakovi je zakázané snímať a nahrávať vyučujúceho na fotoaparát i zabudovaný v mobile počas vyučovacej hodiny, alebo inej činnosti organizovanej školou.

  13.   Bez povolenia vyučujúceho na hodine používať prenosný počítač (laptop, tablet alebo notebook).

  14.   Žiak je povinný na vyzvanie vyučujúceho dočasne odovzdať veci nepatriace do školy učiteľovi. Tieto mu budú po skončení vyučovania odovzdané.

  15.   Cez hodinu počas vyučovania, počas prestávok hrať počítačové, hazardné hry (hracie karty a pod.). Karty nájdené na školskej lavici žiaka pri hre budú odobraté a zničené.

  16.   Opúšťať školskú budovu a odísť z areálu školy počas prestávok ani počas voľných hodín, toto môže urobiť iba so súhlasom triedneho učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa, ktorý vydá žiakovi priepustku.

  17.   Jazdiť po areáli školy bicyklom, motocyklom alebo automobilom.

  18.   Parkovať dvojstopovým motorovým vozidlom v areáli školy.

  19.   Nevhodne sa správať k spolužiakom, porušovať etické a morálne normy správania sa v škole, akceptovať, spolupodieľať sa a dopúšťať sa akejkoľvek formy šikanovania voči druhému žiakovi (žiakom) a voči ktorémukoľvek zamestnancovi školy, pričom za prejavy šikanovania sa považujú:  fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, ironizovanie, príkazy agresora vykonávať určitú vec proti svojej vôli, ničenie vecí, vymáhanie vecí, sexuálne obťažovanie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky rodičov, prehliadanie a ignorovanie obete a pod.

  20.   Manipulovať so zariadením školy na zabezpečenie ochrany budovy a majetku školy, napr. protipožiarne, signalizačné a pod.).

  21.   Ničiť a znečisťovať steny školských priestorov nálepkami, nápismi, nešetrným zaobchádzaním, ničiť zariadenie tried, učební a ostatných priestorov školy.

  22.   Otvárať horné časti okien v triedach a učebniach, sedieť, stáť na okenných parapetoch a radiátoroch, vykláňať sa a pokrikovať z okien.

  23.   Počas voľných hodín rušiť vyučovanie v iných triedach hlukom, žiaci sa v tomto čase majú zdržovať vo vlastnej triede.

  24.   Pozývať do školy kamarátov a cudzie osoby, ktoré nemajú povolenie pohybovať sa v priestoroch školy.

  25.   Neoprávnene získať a používať cudzie veci a predmety ostatných žiakov.

   

  K)     Pravidlá správania žiakov - správanie sa žiakov na vyučovaní, v školských priestoroch a pozdravy

  1.      Žiak je povinný rešpektovať všetkých zamestnancov školy, pokyny pedagogických aj hospodárskych zamestnancov.

  2.      Žiak je povinný taktne a úctivo sa správať k všetkým zamestnancom školy, rodičom, spolužiakom, k návštevám na škole.

  3.      Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.

  4.      Na hodinách telesnej a športovej výchovy, výpočtovej techniky, pri práci v laboratóriách, dielňach, pri písaní kontrolných prác, previerok a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.

  5.      Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede určené zasadacím poriadkom alebo podľa pokynov vyučujúceho a tu v tichosti očakáva vyučujúceho, alebo ho čaká na chodbe pred odbornou učebňou, dielňou či iným vyučovacím priestorom.

  6.      Počas vyučovania žiak sedí v lavici slušne, správa sa disciplinovane, sústredene a pozorne sleduje učiteľov výklad, prácu na hodine, aktívne sa do nej zapája, plní si povinnosti podľa pokynov vyučujúceho, sleduje odpovede spolužiakov, nevyrušuje spolužiakov, neruší vyučovanie na hodine.

  7.      Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný, okrem tých, ktorým to zdravotný stav nedovoľuje, stojí vzpriamene, odpovedá nahlas a zreteľne. Pri skúšaní má žiak zošit a učebnice zatvorené. Skúšanému spolužiakovi nesmú ostatní žiaci pomáhať nedovoleným spôsobom, podvádzať pri písomnom skúšaní, nie je dovolené ani odpisovanie domácich úloh. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. Podobne nezdvorilé je počas vyučovania a pri rozhovore s učiteľom žuť žuvačku. Vyvolaný žiak si sadne len na pokyn učiteľa.

   

  8.      Ak sa žiak z vážnych dôvodov na vyučovanie nepripraví, nevypracuje domácu úlohu, nemá zošit, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod svojej  nepripravenosti. Učivo si osvojí a dodatočne úlohy splní podľa pokynov vyučujúceho. Ak je vyvolaný a vopred sa neospravedlní, vyučujúci nemusí akceptovať jeho dodatočné ospravedlnenie a počas hodiny ho môže hodnotiť.

  9.      Žiaci nesmú vstupovať do zborovne, ak potrebujú triednu knihu alebo hľadajú niektorého učiteľa, zaklopú na dvere a slušne si ju vypýtajú od vyučujúceho, ktorý sa práve nachádza v zborovni.

  10.   Za požičané učebnice hmotne zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca. Na začiatku školského roka každý žiak uvedie na zadnej strane učebnice svoje meno, školský rok, triedu.

    

   

  L)      Pravidlá správania žiakov - správanie sa žiakov cez prestávky vo vyučovaní

   

  1.      Cez prestávky sa žiaci spoločne disciplinovane presunú k triede alebo odbornej učebni určenej v rozvrhu hodín pre nasledujúcu vyučovaciu hodinu, kde čakajú na príchod vyučujúceho.

  2.      V prípade, že počas prestávky žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, prípadne sa občerství. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebehá po triede ani po chodbe.

  3.      Žiak počas malých 5 minútových prestávok nenavštevuje bufet, zdržiava sa mimo triedy iba v nevyhnutných prípadoch.

  4.      V čase veľkej  a  poludňajšej prestávky, ako aj cez voľnú vyučovaciu hodinu žiak môže navštíviť bufet, zdržiavať sa v školskej jedálni či v triede, správa sa disciplinovane a nespôsobuje hluk, nakoľko v iných triedach môže prebiehať vyučovanie. Neopúšťa budovu školy a neodchádza do priestorov praktického vyučovania.

  5.      V priestoroch školy žiak udržiava poriadok. Papiere a odpadky odkladá do smetných košov.

  6.      Po skončení poslednej vyučovacej hodiny a obnove poriadku na svojom mieste, žiak opustí na pokyn  vyučujúceho triedu, v šatni sa disciplinovane oblečie, prezuje a opustí školskú budovu.

  7.      Úradné a neodkladné záležitosti si žiak na sekretariáte riaditeľa školy vybavuje v úradných hodinách, t. j. cez prestávky každý deň v čase od 9.45 do 13.30 hod.

  8.      Kopírovanie materiálov si žiak vybavuje cez prestávky na vrátnici školy za príslušný poplatok, z tohto dôvodu neprichádza neskoro na vyučovaciu hodinu.

  9.      Pečiatky na zadania z jednotlivých predmetov žiak použije cez prestávky, alebo po vyučovaní na vrátnici školy a po ich použití ich vráti na pôvodné miesto, z tohto dôvodu neprichádza neskoro na vyučovaciu hodinu.  

  10.   Obálky na zadania z jednotlivých predmetov si žiak zakúpi na určenom mieste školy cez prestávky, alebo po vyučovaní za príslušný poplatok, z tohto dôvodu neprichádza neskoro na vyučovaciu hodinu.

   

  M)    Pravidlá správania žiakov - Správanie sa žiakov mimo školy

  1.      Každý žiak je žiakom školy aj mimo vyučovania a vyučovacieho času a aj v čase prázdnin, preto jeho správanie je posudzované podľa tohto školského poriadku aj v uvedenom čase.

  N)     Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje:

  1.      Fajčenie a požívanie alkoholických nápojov v areáli školy.

  2.      Falšovanie dokladov o absencii.

  3.      Nerešpektovanie zákazu opúšťať budovu školy počas vyučovania a ohlasovacej povinnosti na vrátnici pri predčasnom odchode zo školy.

  4.      Svojvoľný vstup do zborovne, kabinetov, administratívnych priestorov školy, odborných učební a laboratórií, v ktorých nemá plánovanú výučbu podľa platného rozvrhu.

   

  O)     Za zvlášť závažné porušenie školského poriadku sa považuje:

  1.      Opakované závažné porušenie ustanovení vnútorného poriadku.

  2.      Prechovávanie, užívanie a distribúcia drog a omamných látok.

  3.      Prechovávanie a používanie strelných, sečných a bodných zbraní, nábojov, chemikálií, výbušnín.

  4.      Rôzne formy šikanovania a znevažovania ľudskej dôstojnosti a osobnosti.

  5.      Akékoľvek zasahovanie do elektroinštalácie, vodoinštalácie, zariadení požiarnej ochrany i manipulácia so zariadeniami informačnej a výpočtovej siete.

  6.      Krádež alebo vandalské poškodzovanie majetku školy a školského internátu a majetku osôb zdržujúcich sa v areáli školy a školského internátu.

   

  P)     Práva zákonného zástupcu žiaka

  1.    Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.

  2.    Byť informovaný o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, resp. zverenca.

  3.    Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, resp. zverenca.

  4.    Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

  5.    Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa, resp. zverenca  po predchádzajúcom  súhlase riaditeľa školy.

   

  Q)     Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

  1.      Vytvoriť pre svoje dieťa, resp. zverenca podmienky  na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

  2.      Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.

  3.      Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, resp. zverenca, jeho zdravotných alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

  4.      Nahradiť škodu, ktorú žiak, úmyselne, alebo z nedbanlivosti zavinil.

  5.      Dbať, aby žiak, dochádzal do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

   

  R)     Práva  pedagogických zamestnancov

  1.      Právo vykonávať svoju prácu, vychovávať a vzdelávať žiakov v podmienkach a v duchu mieru, znášanlivosti, rovnosti, solidarity, porozumenia a priateľstva medzi národmi.

  2.      Právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

  3.      Právo na slobodu myslenia a prejavu, vlastných názorov, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti akémukoľvek fyzickému, psychickému a inému násiliu a zastrašovaniu.

  4.      Učiteľ má právo na ochranu súkromia, cti, povesti a osobných údajov. Vyjadrenia žiaka týkajúce sa žiakovho hodnotenia vedomostí, schopností, zručností, správania a postojov žiaka, ich zverejňovania nesmú učiteľa ponižovať a urážať.

   

  S)     Povinnosti pedagogických zamestnancov

  1.      Pedagogickí zamestnanci školy sú v súlade s § 148 Zákonníka práce splnomocnení a povinní dbať priebežne (pred začiatkom vyučovania, v jeho priebehu, cez prestávky, po skončení vyučovania) o bezpečnosť a ochranu zdravia, sledovať správanie žiakov a primeraným spôsobom ich upozorňovať na prípadné nedostatky. Vážne priestupky žiakov voči školskému vnútornému poriadku hlásia ihneď triednemu učiteľovi alebo vedúcim zamestnancom školy.

  2.      Plniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce z platného pracovného poriadku pre zamestnancov školy.

   

  T)      Povinnosti triedneho učiteľa

  1.      Vykonávať všetky činnosti uvedené v príslušnom metodickom usmernení riaditeľa.     

   

  U)     Pedagogický zamestnanec vykonávajúci dozor v budove školy má tieto povinnosti

  1.      Vykonávať pedagogický dozor podľa platného harmonogramu v pridelených priestoroch školy.

  2.      Dbá na dodržiavanie poriadku žiakmi školy, na disciplínu a slušné správanie sa žiakov, prezúvanie žiakov a na ich bezpečnosť.

  3.      V prípade zistenia porušenia školského poriadku žiakom rieši situáciu v súlade s ustanoveniami školského poriadku s triednym učiteľom žiaka, prípadne vedúcim zamestnancom školy.

  4.      V prípade školského úrazu žiaka počas výkonu dozoru je povinný ihneď nahlásiť všetky okolnosti vzniku úrazu, ktoré zistil, zamestnancovi, ktorý je poverený vedením školy realizovať všetky činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany, v čase jeho neprítomnosti uvedené skutočnosti nahlási niektorému vedúcemu zamestnancovi školy.

  5.      V prípade neprítomnosti na pracovisku a nemožnosti vykonávať dozor podľa harmonogramu v daný

  deň nahlásiť situáciu zástupcovi riaditeľa školy, ktorý zabezpečí náhradný dozor.

   

  V)     Prevencia a riešenie šikanovania

  Prevencia a riešenie šikanovania žiakov sú uvedené v internom predpise  – Organizačná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole a školskom internáte.

   

  W)    Výchovné opatrenia

  Opatreniami vo výchove – pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa udeľujú podľa ustanovení zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 21/2011-R s účinnosťou od 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a aktuálnym interným predpisom – Organizačná smernica - klasifikačný poriadok (čl. XIII, XIV).

   

  X)     Pochvaly a iné ocenenia

  1.      Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená:

   

  a.)     za výborný prospech (PV, PVD),

  b.)    za vzornú dochádzku do školy (do 8 vymeškaných ospravedlnených hodín za polrok šk. roka),

  c.)    za reprezentovanie triedy, školy (na návrh vyučujúceho),

  d.)    za príkladné, slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede,

  e.)    za úspešné splnenie úlohy súvisiacej so životom triedy,

   

  2.      Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená:

   

  a.)    za výborný prospech (PV za obidva polroky šk. roka),

  b.)    za výborný prospech a vzornú dochádzku do školy (PV a súčasne vymeškaných do 8 ospravedlnených hodín za polrok šk. roka),

  c.)    za úspešnú reprezentáciu školy (popredné umiestnenia v SOČ, technických športových, jazykových a iných súťažiach, úspešný riešiteľ MO, FO a pod.),

  d.)    za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, výnimočný výkon pri záchrane života alebo majetku, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou,

  e.)    za úspešné splnenie úlohy súvisiacej so životom školy

  f.)     za pomoc telesne postihnutým spolužiakom, za iné chvályhodné činy.

   

   

         3.   Iné ocenenia:

   

  a.)    zviditeľnenie pochvaly a ocenenia v médiách, na www stránke školy, alebo ďakovným listom riaditeľa školy,

  b.)    knižnú odmenu s diplomom za výborný prospech (študijný priemer 1.00),

  c.)    knižné odmeny s diplomom pri úspešnom ukončení štvorročného štúdia.

   

  Y)     Žiakom je možné podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:

  1.      Napomenutie od triedneho učiteľa najmä:

   

  a.)    za jednorazové porušenie školského poriadku,

  b.)    za niekoľko po sebe idúcich menej závažných priestupkov (neskoré príchody na vyučovanie, neplnenie povinností týždenníkov, chýbajúce učebnice a učebné pomôcky, športový úbor a obuv na telesnú a športovú výchovu, neprezúvanie sa, svojvoľný odchod z vyučovania, jednorazové vyrušovanie a nevhodné správanie, vulgárne vyjadrovanie sa na vyučovaní, jednorazové neuposlúchnutie priameho príkazu, zákazu vyučujúceho a pod.) – podľa posúdenia triednym učiteľom a vyučujúcim,

  c.)    za 1 neospravedlnenú hodinu,

  d.)    za prvé porušenie zákazu opustenia školy bez vedomia a súhlasu triedneho učiteľa, zastupujúceho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa školy,

  e.)    za zistenie navádzania iných žiakov na opustenie školy bez vedomia a súhlasu triedneho učiteľa, zastupujúceho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa školy.

   

  2.      Pokarhanie od triedneho učiteľa najmä:

   

  a.)    za jeden závažnejší priestupok (podvádzanie, falšovanie dokladu a podpisu a pod.),

  b.)    za opakujúce sa menšie priestupky uvedené v bode 1. po predchádzajúcom napomenutí,

  c.)    za použitie mobilného telefónu na vyučovaní a na všetkých formách skúšok, prehrávače a iné predmety, ktorých používanie ruší vyučovanie,

  d.)    za 2 neospravedlnené hodiny,

  e.)    za druhé zistenie porušenia zákazu opustenia školy bez vedomia a súhlasu triedneho učiteľa, zastupujúceho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa školy,

  f.)     za prvé zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo

        školy. 

   

  3.      Pokarhanie od riaditeľa školy - ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za vážne porušenie vnútorného poriadku školy najmä:

   

  a.)    za 3 až 4 hodiny neospravedlnenej absencie,

  b.)    za opakujúce sa neslušné správanie,

  c.)    za opakované používanie mobilného telefónu, prehrávačov a nedovolených iných predmetov na vyučovacej hodine, ktorých používanie ruší vyučovanie,

  d.)    za opakované zistenie porušenie zákazu opustenia školy bez vedomia a súhlasu triedneho učiteľa, zastupujúceho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa školy,

  e.)    za druhé zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo školy,

  f.)     za neskoré neodôvodnené odovzdávanie úloh a zadaní,

  g.)    za usvedčenie krádeže vecí spolužiakom, inventára školy z tried, učební, pracovísk a priestorov, v ktorých sa uskutočňuje akcia organizovaná školou.

   

                

  4.      Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) :

   

  Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku, alebo sa opakovanie dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku, najmä:

   

  a.)    za 1 až 2 dni neospravedlnenej absencie, resp. 5 až 9 neospravedlnených hodín za klasifikačné obdobie,

  b.)    za opakované hrubé porušenie vnútorného poriadku školy aj napriek predchádzajúcim upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam,

  c.)    za opakované vyrušovanie a narúšanie vyučovacieho procesu,

  d.)    za nosenie vecí ohrozujúcich ľudský život do školy,

  e.)    za úmyselné poškodenie majetku s povinnosťou uhradiť finančné náklady spojené s odstránením spôsobenej škody,

  f.)     za usvedčenie krádeže vecí spolužiakom, inventára školy z tried, učební, pracovísk a priestorov, v ktorých sa uskutočňuje akcia organizovaná školou,

  g.)    za nekultúrne správanie a vulgárne vyjadrovanie v škole a na školských podujatiach,

  h.)    za tretie zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo školy,

  i.)      za neskoré neodôvodnené odovzdávanie úloh a zadaní pri nedodržaní druhého termínu odovzdania,

  j.)      za prvé zistenie porušenia zákazu nosiť alkohol a iné drogy, omamné látky do areálu školy,

  k.)    za prípadné iné porušenia školského poriadku, ktorými sa môže ohroziť výchovno-vzdelávací proces, zdravie a bezpečnosť osôb.

   

  5.      Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) :

   

  Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku, alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov a to najmä:

   

  a)     za 3 až 5 dní neospravedlnenej absencie, resp. 10 až 20 neospravedlnených hodín za klasifikačné obdobie, 

  b)     za opakujúce sa závažné priestupky,

  c)      za úmyselné ublíženie na zdraví,

  d)     za šikanovanie a vydieranie žiakov a iných osôb,

  e)     za vandalizmus,

  f)       za hlásené nevhodné správanie a vystupovanie žiaka na verejnosti – nevhodnú reprezentáciu školy,

  g)     za prejavy rasizmu, xenofóbie, neznášanlivosti, zakázaných ideológií,

  h)     za štvrté zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo školy,

  i)       za neskoré neodôvodnené odovzdávanie úloh a zadaní, t. j. pri nedodržaní tretieho termínu odovzdania,

  j)       za druhé zistenie porušenia zákazu nosiť, alebo konzumovať alkohol a iné drogy, omamné látky v areáli školy,

  k)      za prípadné iné porušenia školského poriadku a porušenie, ktoré nie sú v súlade s normami spoločenského správania a sú v rozpore s dobrými mravmi, ktorými sa môže ohroziť výchovno-vzdelávací proces, zdravie a bezpečnosť osôb.

   

  6.      Znížená známka na stupeň 4 (neuspokojivé) :

   

  Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu a to najmä:

   

  a)     za vysoký počet neospravedlnených hodín (nad 20) za klasifikačné obdobie,

  b)     za veľmi vážne jednorazové porušenie školského poriadku podľa posúdenia pedagogickej rady,

  c)      za nesplnenie podmienky uloženej v podmienečnom vylúčení zo školy,

  d)     za opakované vážne porušovanie školského poriadku, ak je evidentné, že žiak pokračuje v nedovolených a zakázaných činnostiach a ak zlyhali všetky ostatné opatrenia vo vzťahu dotyčnému žiakovi,

  e)     za opakované šikanovanie a vydieranie žiakov a iných osôb,

  f)       za piate zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo školy – v tomto prípade je udelená znížená známka zo správania na stupeň 4 – neuspokojivé a podmienečné vylúčenie zo štúdia,

  g)     za neskoré neodôvodnené odovzdávanie úloh a zadaní t.j. pri nedodržaní štvrtého termínu odovzdania.

  h)     za tretie zistenie porušenia zákazu nosiť alkohol a iné drogy, omamné látky do areálu školy v tomto prípade je udelená znížená známka zo správania na stupeň 4 – neuspokojivé a podmienečné vylúčenie zo školy,

  i)       za prvé zistenie porušenia zákazu užívať drogy, omamné látky v areáli školy – v tomto prípade je udelená znížená známka na stupeň 4 – neuspokojivé a podmienečné vylúčenie zo školy.

   

  7.      Podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia :

   

  Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľ školy uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči vnútornému poriadku školy, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti po prerokovaní závažnosti previnenia žiaka na pedagogickej rade :

               a) podmienečné vylúčenie zo štúdia

               b) vylúčenie zo štúdia.

        

  V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to najdlhšie na 1 rok, ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia. 

    

  Pred uložením opatrenia vo výchove je potrebné previnenie žiaka objektívne prešetriť, oznámiť skutok a výsledok prešetrenia rodičom, zákonným zástupcom a podľa potreby najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka musí pozvať rodič, alebo zákonný zástupca žiaka (s písomným záznamom rozhovoru).