Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
Adresa školyUl. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
Telefón+421905216351
E-mailriaditel@spslevice.sk
WWW stránkahttps://spslevice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľIng. Roman Karaffa, PhD.0905216351 
ZRŠPaedDr. Peter Mizerák0366312867 
Vedúca ŠJĽubica Tóthová0366312867 
Hospodár školyIng. Vladimír Pánik0366312867 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaMgr. Ivana Gažová  
pedagogickí zamestnanciIng. Mária Pallyaová  
    
    
ostatní zamestnanciJurina Psárska  
    
zástupcovia rodičovIng. Zuzana Šnircová  
 Eva Kádasiová  
 Ing. AMália Bubáková  
    
zástupca zriaďovateľaIng. Tibor Csenger  
 PhDr. Róbert Bidinský, MBA.  
 Ing. Rastislav Juhár  
    
Žiacka školská radaSofia Májková  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovNitriansky samosprávny kraj
SídloRázusova 2A, 94901 Nitra
Telefón037 /6922 911
E-mailinfo(at)unsk.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Prehľad činnosti Rady školy pri SPŠSE Levice v školskom roku 2021/2022

Dňa 24. 03. 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie Rady školy prostredníctvom elektronickej komunikácie

Rada školy vzala na vedomie:

- výročnú správu o činnosti Rady školy za rok 2020 a schválila jej obsah

- výsledky hospodárenia za rok 2020

- Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za prvý polrok š.r. 2020/2021

- informáciu o maturitných skúškach 2021

Dňa 9. 6. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy v zborovni učiteľov

Členovia rady schválili:

- plán výkonov pre š.r. 2022/2023

- voľbu podpredsedníčky a tajomníčky Rady školy

Rada školy vzala na vedomie:

- výsledky prijímacieho konania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

- výchovnovzdelávacie výsledky žiakov 4. ročníka a maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021

Dňa 22. 9. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy v zborovni

Členovia Rady školy schválili:

- Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za prvý polrok š.r. 2020/2021

Rada školy vzala na vedomie:

- správu výsledku maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021

- správu zo zasadnutia Rady rodičov

- personálne. organizačné a materiálne zabezpečenie školy pre školský rok 2021/2022

Dňa 8. 12. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy prostredníctvom aplikácie ZOOM

Rada školy vzala na vedomie:

- Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za prvý štvrťrok š.r. 2021/2022

- výchovnovzdelávacie výsledky žiakov 4. ročníka a maturitné skúšky v šk. roku 2020/2021.

Schválila:

- plán konaní riadnych zasadnutí Rady školy pre rok 2022

- kritériá na prijímacie pohovory pre školský rok 2022/2023

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 127

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.E18
I.M25
II.E20
II.M24
III.E16
III.M24
IV.E14
IV.M25
IV.T12

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP23152315
DPP2121
Znížený úväzok202,090
ZPS1111
Na dohodu100,30

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12122
pedagogických asistentov022
    
spolu12324

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I.EDejepis1
I.MDejepis1
II.EDejepis1
II.MDejepis1
I.MObčianska náuka1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Zenit v strojárstve2-10-
Zenit v elektronike 4-10-
Zenit v programovaní3-11-
Ekonomická olympiáda – 3.- 4. ročník TIS5-00-
4EON-Piešťany2--1-
SOČ5-41-
Technická olympiáda České Budejovice4---1
Enersol2-2--
súťaž H2AC5---5

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Deň otvorených dverí pre žiakov 9. a 8. ročníka základných škôl nášho regiónu

a pre individuálnych záujemcov o našu školu.

Pravidelné publikovanie noviniek na školských internetových stránkach, propagačné audiovizuálne materiály.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená - aktuálne všetky ukončené

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: -

Druh inšpekcie:

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

Elektrotechnické laboratórium

Laboratórium automatizačnej a výpočtovej techniky

Interaktívna učebňa

Laboratórium mechatroniky

Multimediálna učebňa

Laboratórium priemyselnej informatiky, elektroniky a mechatroniky

Laboratórium dĺžkového merania

Laboratórium mechanickej skúšobne

Laboratórium výpočtovej techniky 1

Laboratórium výpočtovej techniky 2

Laboratórium výpočtovej techniky 3

Laboratórium technických a energetických meraní 1

Učebňa anglického jazyka 1

Učebňa anglického jazyka 2

Odborná učebňa strojárskej technológie

Učebňa fyziky a chémie

Posilňovňa

Dielňa - ručné spracovanie dreva a plastov

Telocvičňa

Odborná učebňa administratívy a korešpondencie

Odborná učebňa matematiky

Učebňa občianskej náuky a dejepisu

Odborná učebňa stavby a prevádzky strojov

Kováčska dielňa

Laboratórium technických a energetických meraní 2

Zváračská dielňa

Frézárska dielňa

Odborná učebňa robotiky

Strojová obrobňa

Sústružnícka dielňa

Učebňa pohybovej kultúry

Zámočnícka dielňa

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami je potvrdené výsledkami inšpekčnej činnosti ŠŠI z hľadiska splnenia normatívov MTZ pre všetky študijné odbory školy.

- potreby a pripravované plány

odsrániť havarijný stav zariadení a niektorých dielní

odstrániť havarijný stav niektorých budov

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- súťaže v technickej odbornej tvorivosti (výnimoční žiaci)

- športové súťaže

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vyššie percento žiakov má nedostatky v oblasti vzdelávania

- výchovné problémy sú väčšinou v neospravedlnenej absencii

Návrh opatrení:

- zvýšiť kontrolnú činnosť v oblasti dochádzky žiakov

- triedni učitelia by mali efektívnejšie pôsobiť vo výchovnej oblasti

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 27

Trieda Číslo v tr. výkaze Špec. potreby

I.E 14 F81.8 - dysgrafia

I.E 21 narušená komunikačná schopnosť, F81.1 dysortografia, F81.0 - dyslexia, F81.8 - dysgrafia

I.M 5 F81.1 dysortografia,F81.0 - dyslexia, F81.8 - dysgrafia

I.M 25 F81.1 dysortografia, F81.0 - dyslexia a zníženie matematických schopností (oslabená serialita - postupnosť)

I.M 7 F81.1 dysortografia, F81.8 - dysgrafia, F81.2 - dyskalkúlia

I.M 8 F81.1 dysortografia, F81.8 - dysgrafia, F81.2 - dyskalkúlia

I.M 17 žiak s autizmom - Aspergerov syndróm, F81.1 dysortografia

II.E 2 "F81.1 dysortografia - II.sk.

II.E 5 F81.0 - dyslexia, F81.8 - dysgrafia - II.sk.

II.E 14 F81.1 dysortografia, F81.8 - dysgrafia

II.E 20 "zdravotné oslabenie (somatické) - Iné špecifikované choroby miechy, Alongácia Achillovej šľachy vpravo, prítomná diparéza vpravo, ŠVPU - F81.8 - dysgrafia, F81.1 - dysortografia, F81.2 - dyskalkúlia, NKS - Dyslália,, ADD - porucha pozornosti

II.M 12 "Pervazívna vývinová porucha - Aspergerov syndróm - odporúčam - II.sk.

II.M 17 "NKS - narušená komunikačná schopnosť - špecificky narušený vývin reči a z nej vyplývajúca F81.1 - dysortografia -

III.E 5 dysortografia, dysgrafia

III.E 12 NKS - narušená komunikačná schopnosť, dysortografia, dysgrafia

III.M 23 "F81.0 - dyslexia, F81.1 - dysortografia a F81.2 - dyskalkúlia.

III.M 13 dysortografia, dysgrafia, dyslexia, ADD - porucha pozornosti

III.M 19 dysortografia, dyslexia, dysgrafia, ADHD, grafická dyskalkúlia

IV.E 10 dysortografia

IV.E 20 F81.1 dysortografia, II. sk.

IV.E 12 dysgrafia, dysortografia, vyššií priemer IQ

IV.E 16 "dysortografia, dyskalkúlia, ADD

IV.M 1 "dysgrafgia, dysortografia, dyskalkúlia, dyslexia, ADHD,

IV.M 24 dysortografia, dyskalkúlia,IQ - priemerné, MAT, FYZ - písať písomné overenie vedomostí u ŠŠP

IV.M 11 dysgrafia

IV.T 18 dysortografia, dyslexia, dysgrafia

IV.T 19 dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, dysgrafia

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:

Študijný odbor 1. termín 2. termín

2387M - mechatronika 29 22

2675M - elektrotechnika 21 31

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 2

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 41

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 41/0

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 41/0


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

V riadnom termíne bolo prijatých 98 prihlášok na štúdium na našej škole. Z toho 18 uchádzačov sa hlási na dva študijné odbory.

Študijný odbor 1. termín 2. termín môžeme prijať

2387M - mechatronika 29 22 23

2675M - elektrotechnika 21 31 22

Máme 19 uchádzačov o štúdium so ŠVVP. Na základe dostupných informácii ŠŠP, odporučila komisii prijať všetkých so ŠVVP.

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.E2675M00 elektrotechnika 
I.M2387M00 mechatronika 
II.E2675M00 elektrotechnika 
II.M2387M00 mechatronika 
III.E2675M00 elektrotechnika 
III.M2387M00 mechatronika 
IV.E2675M00 elektrotechnika 
IV.M2387M00 mechatronika 
IV.T3917M02 technické a informatické službyv strojárstve

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKALZANJAPEAPIAPMAUTCDSCCSEKOcELEcETScELMcELKcPITc
I.E  2,72 1,67          
I.M  2,16 1,88          
II.E  2,5 3 2,3        
II.M  1,92 2,54          
III.E  2,69 2,63 2,44        
III.M  2,13 1,83          
IV.E  1,93 1,211,33         
IV.M  2,44  1  2     2,52
IV.T2,25 3 2,921,5  2,2      

TriedaUCTcSTCcSTTcSTNcDEJEKOELEETSELMELKELGETVFYZGRSCHE
I.E    1,72 2,33  2,831,83 2,51,89 
I.M    2,16 2,4  2,32  2,24  
II.E    1,4 2,15  2,25   2,15 
II.M    1,5 2,29  1,75     
III.E      2,44 2,69 2,06    
III.M      1,75        
IV.E     2,57 2,072,36    1,21 
IV.M     2,82,922,4       
IV.T     3,58         

TriedaINFIVTKOMMATMECMNKNBVOBNPRXOIPPITPCMSIZSJLSpr
I.E   2,72   1,891,89    2,561
I.M   2,842,4  1,481,71    2,641
II.E   2,9   11,5 2,6 2,22,051
II.M   2,962,632,33 1,421,57 2,67  2,131
III.E   2,88   21,06 2,38 2,443,131,06
III.M  2,082,58 1,54 1,081,25 1,83  2,331
IV.E   2,57      2,07  2,361
IV.M  2,763,12 2,32  1,48  2,24 2,641,08
IV.T  23,33         3,51

TriedaSTCSTTSTNTMATRNTKMTSVOITUCTVIPVPDVYT
I.E  3   1,33     
I.M  3,08 1,92 1,43     
II.E     2,151,11     
II.M  2,88   1,43     
III.E     21,2     
III.M  2,88   1,13     
IV.E      1,1   2,82 
IV.M  2,96   1,5   3,08 
IV.T  2,92   1,27 3,42   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.E18421200000
I.M252101201000
II.E20281000000
II.M24651111000
III.E16241000100
III.M24651300000
IV.E1425700000
IV.M25431800010
IV.T12011100000

§ 2. ods. 4 g SŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

STU Bratislava, Strojnícka fakulta, prihlásení 3, zapísaní - nemáme informácie

STU Bratislava, MTF Trnava, prihlásení 5, zapísaní 5

STU Bratislava, FEI, prihlásení 6, zapísaní - nemáme informácie

STU Bratislava, Finformatiky a inf. tech, prihlásení 4, zapísaní - nemáme informácie

STU Bratislava, Stavebná fakulta, prihlásený 1, zapísaný - 1

SPU Nitra, Fakulta biotechnológie a potravín, prihlásený 1, zapísaný - 1

SPU Nitra, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, prihlásení 2, zapísaní - 2

SPU Nitra, Fakulta technická, prihlásení 4, zapísaní - nemáme informácie

TU Zvolen, Fakulta drevárska, prihlásený 1, zapísaný - 1

TU Zvolen, Fakulta ekológie a enviro., prihlásení 3, zapísaní - 2

UKF Nitra, Filozofická fakulta, prihlásený 1, zapísaný - nemáme informácie

Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, prihlásený 1, zapísaný - 0

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ek. dopravných spojov, prihlásený 1, zapísaný - 1

Žilinská univerzita, Fakulta elektrotechniky a inf. tech., prihlásení 4, zapísaní - 4

Žilinská univerzita, Fakulta strojnícka, prihlásený 1, zapísaný - 1

Žilinská univerzita, Fakulta stavebná, prihlásený 1, zapísaný - 1

VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, prihlásení 2, zapísaní - nemáme informácie

VUT Brno, Fakulta stavební, prihlásený 1, zapísaný - 1

AOS Liptovský Mikuláš, Fakulta elektroniky, prihlásený 1, zapísaný - 1

Trnavská univerzita v TT, Fakulta filozofická, prihlásený 1, zapísaný - 1

UK Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, prihlásený 1, zapísaný - nemáme informácie

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Po úspešnom absolvovaní štúdia môže absolvent:

v pokračovať v štúdiu na univerzitách prevažne technického, resp. ekonomického zamerania

v pokračovať v pomaturitnom štúdiu na strednej škole

v vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti, založiť a viesť podnikateľský subjekt a pod.

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

V zmysle § 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, strednýc hškôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

600 - Bežné výdavky 676 740,00 €

610 - Mzdy, platy a OOV 444 617,00 €

600 - Bežné výdavky 8 322,88 €

600 - Bežné výdavky 65 589,00 €

600 - Bežné výdavky 76 850,00 €

610 - Mzdy, platy a OOV 41 471,00 €

610 - Mzdy, platy a OOV 48 407,00 €

200 - Príjmy nedaňové 12 000,00 €

600 - Bežné výdavky 6 000,00 €

200 - Príjmy nedaňové 40 000,00 €

600 - Bežné výdavky 40 000,00 €

200 - Príjmy nedaňové 7 500,00 €

600 - Bežné výdavky 7 500,00 €

200 - Príjmy nedaňové 70 000,00 €

600 - Bežné výdavky 70 000,00 €

200 - Príjmy nedaňové 6 000,00 €

600 - Bežné výdavky 3 000,00 €

600 - Bežné výdavky 3 000,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,- €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

2 279,00 € - materiálne zabezpečenie krúžkov do decembra 2020 + zabezpečenie materiálu ne elimináciu vplyvov pandémie

3 341,44 € - materiálne zabezpečenie krúžkov do decembra 2020 + zabezpečenie materiálu ne elimináciu vplyvov pandémie

Odmeny lektorom - 0,00 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príjmy:

príspevky žiakov 189 x35 € - 6 615 €

kopírovanie - 400 €

2 ٪ dane - 600 €

Spolu 7 615 €

Výdavky:

Materiálne zabezpečenie súťaže ZENIT - 400 €

Súťaže /1.miesto - 30€, 2.miesto -20€, 3. miesto - 10 €/ - 600 €

Poplatok za matematickú súťaž Génius Logicus a Klokan /50٪spoluúčasť/ - 50 €

Cestovné a stravné žiakom / podľa cestovných lístkov + 3€na deň/ - 500 €

Kopírka, toner a papier - 100 €

Členský príspevok Česká strojnícka společnosť - 186 €

Sála na stuškovú slávnosť - 150 €

Občerstvenie počas MS pre žiakov a maturitné komisie - 350 €

Orange, mesačné faktúry - 252 €

Spolu - 2 588 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

--

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok13 PaedDr. Štefan Kalocsay
Bedminton6 Ing. Edita Sopková
CNC programovanie12 Ing. Erika Kováčová
Florbalový krúžok44 Ing. Albín Levák
Krúžok praktickej elektrotechniky - jednočipové mikropočítače AVR v praxi13 Ivan Valach
Linux - zoznámenie sa s operačným systémom2 Ivan Valach
Mladý zdravotník0 PaedDr. Peter Mizerák
Modelársky krúžok17 Ing. Roman Karaffa, PhD.
Posilňovanie28 PaedDr. Peter Mizerák
Programovanie12 Ing. Eva Mizeráková
Projektovanie v CAD programe41 Ing. Alena Bachoríková
Robotika3 Ivan Valach
Strelecký krúžok30 Miloš Kollár
Školský časopis8 PaedDr. Tatiana Dióšiová
Technický krúžok2 Miloš Kollár
Tvorba webových stránok11 Ivan Valach
Viac ako peniaze3 Ing. Eva Mizeráková

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

1. Názov občianskeho združenia je „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“ (ďalej len združenie).

2. Sídlo občianskeho združenia je Ul. Františka Hečku 25, 934 01 Levice.

3. Občianske združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.

4. Občianske združenie „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“ je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri výchove a vzdelávaní žiakov, pri zabezpečovaní záujmovej činnosti, organizovaní podujatí. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohoto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Združenie rešpektuje požiadavky vedenia školy týkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.

5. Združenie sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.

Pravidelné zasadnutia Rady rodičov a triedne schôdze rodičov - takmer všetky online.

Záver

Vypracoval: Ing. Roman Karaffa, PhD.

V Leviciach, 21. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy obsah správy zobrala na vedomie a schválila ho dňa 21. septembra 2022