• Prečítajte si, čo žiak štúdiom na našej škole získa...

  • Sme stredná priemyselná škola  so 45 ročnou tradíciou a v budúcom školskom roku otvárame  dva  študijné odbory elektrotechnika a mechatronika. Oba odbory  sú v systéme  duálneho vzdelávania. Prijímacie skúšky  sú z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, prihlášky  je možné podávať  elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky.

   Odbor elektrotechnika je určený pre absolventov základných  škôl, ktorí majú záujem o elektroniku, priemyselnú informatiku, programovanie a projektovanie elektronických zariadení. Žiak získa vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky a priemyselnej informatiky ako je programovanie  PLC (programovateľné logické automaty), robotov, projektovaní elektrotechnických zariadení, automatizačnej techniky. Po absolvovaní štúdia  má možnosť získať osvedčenie  o elektrotechnickej spôsobilosti pre prácu na elektrických zariadeniach  podľa §21 vyhlášky 508/ 2009 z.z., čo je dnes  nutnosť aby mohol  kvalifikovane  pracovať  vo svojom odbore a taktiež  má určitú výhodu v štúdiu na vysokej škole. Absolvent sa vie uplatniť pri vykonávaní samostatnej technickej činnosti pri projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení, ako  programátor PLC, robotov a má dobré predpoklady na ďalšie vysokoškolské štúdium. Žiak počas  štúdia  absolvuje odborné  predmety  hlavne  z oblasti  elektrotechniky na teoretickej úrovni, naučí sa ovládať  rôzne počítačové programy ako, FluidSIM P, H , CIROS Robotics,  Eagle, MultiSim , STEP 7 a praktické zručnosti získa na odbornej praxi, ktorú  môže  absolvovať  v dielňach a laboratóriách školy, alebo  na pracovisku  zmluvnej firmy, v rozsahu 6 hodín - 1.ročník, 7 hodín - 2.ročník a 14 hodín -3. a 4. ročník.

    

   Odbor mechatronika je určený pre absolventov základných  škôl, ktorí majú záujem o hydrauliku, pneumatiku, modelovanie pomocou  počítačových programov, robotické a mechatronické systémy. Žiak získa vedomosti a zručnosti z oblasti strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, priemyselnej informatiky, znalosti pri konštruovaní a modelovaní pomocou počítačov, zručnosti v pneumatike a hydraulike, pri programovaní PLC zariadení (programovateľné logické automaty) na výrobných linkách, MVS a robotov. Po absolvovaní štúdia  má možnosť získať osvedčenie  o o elektrotechnickej spôsobilosti pre prácu na elektrických zariadeniach  podľa §21 vyhlášky 508/ 2009 z.z., čo je dnes  nutnosť aby mohol  kvalifikovane  pracovať  vo svojom odbore a taktiež  má určitú výhodu v štúdiu na vysokej škole. Absolvent sa vie uplatniť pri vykonávaní činností v oblasti automatizovaných výrobných systémov, ako programátor PLC a robotov, programátor a technik na obsluhu CNC strojov. Je možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Žiak počas štúdia absolvuje odborné predmety hlavne z oblasti strojárstva, elektrotechniky, naučí sa ovládať rôzne počítačové programy ako AutoCAD, má možnosť získať  certifikát z ovládania grafických systémov, Inventor , FluidSIM P, H, CIROS Robotics, EdgeCAM a praktické zručnosti získa na  odbornej praxi, ktorú môže absolvovať v dielňach a laboratóriách školy, alebo na pracovisku  zmluvnej firmy, v rozsahu 6 hodín - 1.ročník, 7 hodín - 2.ročník a 14 hodín -3. a 4. ročník.

    

   Okrem týchto špecifických charakteristík odborov, ktoré sú dané Štátnym vzdelávacím programom sa  študentom venujeme aj individuálne, pripravujeme ich na rôzne súťaže ako  Zenit, stredoškolská odborná činnosť, 4.EON, a ďalšie.

   Žiaci si prehlbujú vedomosti z materinského jazyka, ale i jedného cudzieho čo je u nás  anglický jazyk. Slovenský aj anglický jazyk sú povinné maturitné predmety, ktoré žiaci našej, tak ako aj každej inej strednej školy, študujú počas celého štúdia v priebehu 4 rokov. Slovenčina má 3-hodinovú dotáciu od 1. po 4. ročník, podobne angličtina, pri ktorej  sa počet hodín zvyšuje na 4 hodiny v poslednom maturitnom ročníku. Slovenský jazyk a literatúra je predmet zaoberajúci sa problematikou jazyka – ako nástrojom myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, pričom najväčší dôraz sa kladie na tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, schopnosť argumentovať atď. V poslednom ročníku žiaci absolvujú maturitnú skúšku, ktorá pozostáva z písomnej externej časti – tzv. testu a písomnej internej časti – tzv. slohu a ústnej časti. Naši študenti si rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti na súťažiach ako napr. Olympiáda slovenského jazyka, pravopisná súťaž alebo recitačné súťaže. Taktiež sa v čase pred pandémiou pravidelne zúčastňovali na rôznych literárnych exkurziách.

   Angličtina rozvíja jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie, pričom dôraz sa kladie na ich praktické využitie a efektívnu komunikáciu. Popri všeobecnej slovnej zásobe žiaci dostanú základy odbornej terminológie svojho odboru. Maturitná skúška má dve úrovne – B1 (ukončený stupeň Intermediate) a B2 (Upper-Intermediate). Naša škola pripravuje žiakov na úroveň B1, ale tí šikovní a ambiciózni si môžu zvoliť aj vyššiu úroveň B2. Maturitná skúška, podobne ako zo slovenčiny, má písomnú externú a internú časť a ústnu časť. Už dlhé roky organizujeme školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, víťaz ktorého často vyhráva okresné kolo vo svojej kategórii a postupuje na krajské. Veľmi obľúbenou mimoškolskou aktivitou bola až do minulého roka každoročná návšteva anglického divadelného predstavenia v Bratislave.

   Vždy si vieme nájsť čas na rozvíjanie kreativity žiakov formou krúžkov, rôzne odborné exkurzie, zážitkové a poznávacie výlety, spolupracujeme s celoslovenskou organizáciou Fénix a s technickými univerzitami na Slovensku i v zahraničí.

   AutoCAD, Inventor – kreslenie výkresov, tvorba 3D modelov  

    MS Office (Word, Excel), STEP 7 – programovanie PLC

    Eagle, MultiSim - kreslenie a navrhovanie elektronických schém

    FluidSIM P, H   –   kreslenie schém z pneumatiky a hydrauliky

    CIROS Robotics – modelovanie a programovanie robotov

    F2000, S2000, EdgeCAM  –  CNC  programovanie