• Obchodovanie s ľuďmi

     • OBCHODOVANIE S ĽUĎMI 

      V stredu, 19.5.2021 o 15:00 hodine, DO Fénix, o. z. zorganizovala spoločne s Ministerstvom vnútra SR webinár na tému: Obchodovanie s ľuďmi. Zúčastniť sme sa mohli aj my, stredoškoláci, členovia DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25. 

      Prednášku viedol PhDr. Ivan Hromada, ktorý nám tento závažný fenomén, obchodovanie s ľuďmi viac objasnil. Boj s „pašeráctvom“ je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania, je to problém zasahujúci krajiny po celom svete. 

      Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka moderným technickým a komunikačným systémom.  

      Dnes je dôležitejšie hovoriť o prevenciách, aby sme sa nikdy nedostali do podobnej situácie!

      Kevin Demeter a Dominik Bogár 

       

     • Naše upratovačky

     • Naše upratovačky sa starajú o naše pracovné prostredie nad rámec svojich pracovných povinností. Antónia Hlásna, naša dlhoročná kolegyňa, nás prekvapila peknou vázou s kvetinami v jednom z pavilónov našej školy. Čo na to poviete?

     • Rozlúčka s našimi štvrtákmi

     • Štrnásteho mája 2021 prišiel čas rozlúčky s našimi štvrtákmi. V školskej jedálni sa konala milá slávnosť, kde boli vyhodnotené výchovnovzdelávacie výsledky abiturientov, výborní žiaci boli ocenení. Zvlášť si vážime u našich maturantov ochotu konať prácu navyše, vzdelávať sa viac, súťažiť a reprezentovať školu, Nitriansky samosprávny kraj v predmetových olympiádach, športových súťažiach a hlavne v súťažiach odbornej technickej tvorivosti. Verím, že žiakov pôsobenie na našej škole obohatilo, prinieslo príjemné zážitky, priateľstvá i vzťah k učiteľom a ku svojej škole. Všetkým mladým želám elán v živote dospelých, úspechy v ďalšom štúdiu, práci a aj v osobnom živote.  

       

      Roman Karaffa

     • Úžasný úspech našej žiačky na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť

     • 27. až 30. apríla 2021 sa konala celoštátna prehliadka súťažných prác 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Našu školu reprezentovali dve naše žiačky, víťazky krajského kola súťaže. Jedna z nich, Ľubica Pinková zvíťazila v odbore 15 - Ekonomika a riadenie. Vo svojej práci predstavila BIO_batôžtek. Ľubica sa rozhodla, že sa súťaže zúčastní, ako štvrtáčka. Pri tvorbe súťažnej práce mohla využiť v praxi svoje teoretické znalosti, ktoré nadobudla v škole. Tento ročník súťaže kvôli pandemickým opatreniam prebiehal formou online, ale priebeh súťaže to neovplyvnilo, dalo to Ľubici veľa nových vedomostí, spoznala nových zaujímavých ľudí, mala možnosť vypočuť si aj prezentácie ďalších žiakov, ktoré boli tiež veľmi zaujímavé i aktuálne. Súťaž SOČ povzbudila Ľubicu a pripravila ju na ďalšie štúdium na vysokej škole. Žiačka i vedenie školy ďakuje konzultantke Ing. Eve Mizerákovej, ktorá bola vždy ochotná pomôcť a odborne poradiť našej súťažiacej. Osobne si veľmi vážim  u Ing. Evy Mizerákovej snahu, tvorivosť a ochotu pomáhať talentovaným žiakom.

      Roman Karaffa