• Dôležité a veľmi súrne oznámenie

     • Vo štvrtok, 31. marca 2022, nebude možné parkovanie automobilov na ulici Pod amfiteátrom v Leviciach. V tento deň sa bude vykonávať opiľovanie drevín v areáli SPŠSE Levice a nad cestou.

      Žiadame všetkých o pochopenie.

       

      Roman Karaffa, riaditeľ

     • Úspech na medzinárodnej technickej olympiáde

     • 24.  marca 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili 7. ročníka Medzinárodnej technickej olympiády na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach (VŠTE). Medzinárodná technická olympiáda bola organizovaná Technickým a vzdelávacím konzorciom pri VŠTE, do ktorého patrí aj Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Na súťaži sme dosiahli úspech. Žiak IV.E triedy, David Birčák, obsadil druhé miesto v Technickej a prírodovednej sekcii prácou s názvom Úplná rekonštrukcia elektroinštalácie motocykla s inováciou v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti v cestnej premávke. Žiaka pripravoval náš kolega, Ing Vladimír Kvapil. David Birčák svoju prácu predstaví aj na Krajskom kole prehliadky prác stredoškolskej odbornej činnosti a neskôr ju bude obhajovať ako ročníkový projekt na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

      David, srdečne blahoželáme.

       

      Roman Karaffa

     • Budú naši žiaci pilotovať lietadlo?

     • Štefan Lacko, dopravný pilot a letecký inštruktor pre leteckú školu JetAge, ktorá sídli v Bratislave ale pôsobí na celom Slovensku, pripravil pre našich žiakov krátku prednášku o jeho práci. Prednáška sa bude konať 28. marca 2022 o 12.55 v učebni MMU2 v pavilóne B.

     • Ponuka pracovnej pozície

     • Kuchár/kuchárka ISCO-08 U5120000-00718, náplň práce: Kuchár/kuchárka preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem pripravuje na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a pokrmy.

      Pracovný úväzok 100%, termín nástupu 01.01.2023.

      Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice.

      Kvalifikačné predpoklady - stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

      Zoznam požadovaných dokladov

      Preukaz totožnosti, súhlas dotknutej osoby, osvedčenie o kvalifikačných predpokladoch (výučný list, vysvedčenia), Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1).

      Ďalšie požiadavky - manuálna zručnosť, samostatnosť, funkčný plat 623,- €.

       

      Kontakt: sekretariat@spslevice.sk, +421 36 6312867, +421 905 216351

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

     • Zúčastnili sme sa krajského kola súťaže Enersol

     • Dňa 10. marca 2022  sa konalo online formou  krajské kolo 12. ročníka ENERSOL - SK za Nitriansky samosprávny kraj . Študentka III.E triedy Sofia Májková s prácou „Model solárnej elektrárne“ obsadila v tvorivej kategórii  2. miesto a študent IV.T triedy  Jakub Bažo s prácou „Recyklácia  auta z pohľadu ekológie“ obsadil tretie miesto v hlavnej kategórii.

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole súťaže.

     • Smutná správa

     • 14. marca 2022 zomrel náš bývalý dlhoročný kolega PaedDr. Stanislav Slobodník. Česť jeho pamiatke.

     • Kvapka krvi pre Ukrajinu v Leviciach 8. 3. 2022

     • Naša kolegyňa Ing. Eva Mizeráková zorganizovala žiakov našej školy, aby sme aj my prispeli svojou kvapkou krvi. Krv darovali naši žiaci Dominik Albert, Tomáš Andruska, Aleš Kádasi, Patrik Marcinek. Krv je život!

     • Kritériá prijímania, vzorové prijímačkové testy, deň otvorených dverí

     • 10. marca 2022 od 10.00 hod. organizujeme deň otvorených dverí prezenčnou formou. Privítame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, žiakov, rodičov a ostatnú verejnosť.

      Kritériá prijímania na štúdium sa nachádzajú:

      https://spslevice.edupage.org/a/kriteria

      Vzorové testy na prijímacie skúšky nájdete tu:

      Slovenský jazyk a literatúra

      https://cloud8c.edupage.org/cloud?z%3AtUjLhu%2BNs5VuqWoCPQqUu4XbQvhfuxSbcif%2BjaZwRltPpzPQJjujaKR81kgTuEm5

      matematika

      https://cloud1c.edupage.org/cloud?z%3ANe6cz0X9p%2FITiXftAp0wp8i%2F3GdQIcK8bUtxRbx%2Bswc4zMVsUdwaEcUvd1zPwzzk

       

      Učitelia a žiaci školy spoločne plnia školský vzdelávací program. Inovatívnosť sa prejavuje v moderných metódach vzdelávania za použitia novátorských didaktických prostriedkov vzdelávania. Žiaci sa úspešne zúčastňujú na medzinárodných i celoštátnych súťažiach technickej tvorivosti. Využívajú nové technológie v oblasti 3-D tlače, programovania PLC, vyvíjajú autonómne robotické zariadenia, konštruujú modely RC áut na vodíkový pohon, RC lietadlá kompletne vyrobené metódou 3-D tlače. Škola je členom Technického a vzdelávacieho konzorcia pri VŠTE České Budějovice, má kontakty aj so strednými odbornými školami v Českej republike. Zároveň úzko spolupracuje s technickými univerzitami na Slovensku, zvlášť so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, s ktorou má podpísané Memorandum o spolupráci. Žiaci na vyučovacích hodinách odbornej zložky vzdelávania i na technických krúžkoch programujú jednočipové mikropočítače na platforme Arduino. Výsledkom sú elektronické výškomery, senzory pohybu, ovládanie robotov, monitorovanie priestoru, programovanie lidaru a podobne. Venujeme sa aj obnoviteľným zdrojom energie a navrhovaní elektroniky pre inteligentné domy.

       

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.