• Ponuka pracovnej pozície učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania

     • Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť

      Pracovný úväzok: 100 %

      Termín nástupu 01.09.2022

      Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

      Kvalifikačné predpoklady

      Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - VŠ 2. stupeň

      Zoznam požadovaných dokladov

      - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
      - profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
      - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
      - súhlas dotknutej osoby

      Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
      Požadované doklady stačí zaslať aj emailom.

      Funkčný plat stanovený vo výške minimálne

      Plat – ide o začínajúceho pedagogického zamestnanca, 6. platová trieda = od 942,50 €, ak ide o samostatného pedagogického zamestnanca, 7. platová trieda = 1028,50 €.

      Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi na adresu: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice - požadované doklady stačí poslať aj emailom na sekretariat@spslevice.sk, Žiadosť odoslať do 20.08.2022