• Možnosti štúdia na našej škole

     • Študijné odbory: 4-ročné

      2675 M elektrotechnika
      2387 M mechatronika
      2381 M strojárstvo
      3917 M 02 - technické a informatické služby v strojárstve 

       

      Charakteristika školy:

      Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v dvoch študijných odboroch. Cieľom je
      neustály rast školy, zabezpečenie procesu zlepšovania a skvalitňovania úrovne vyučovacieho procesu a poskytovaných služieb pri trvalom dodržovaní požiadaviek platnej legislatívy. Žiaci školy dlhodobo dosahujú výborné výsledky v odborných súťažiach na krajskej a celoštátnej úrovni.

       

      Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:
      Pre žiakov je v ponuke anglický jazyk. Žiaci môžu získať medzinárodný certifikát z AutoCADu a Inventor - Autodesk Certificate of Completion, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., certifikát spoločnosti Junior Achievement Slovensko Viac ako peniaze, certifikát Mladý účtovník. Škola je v systéme duálneho vzdelávania pre všetky ponúkané študijné odbory.

       

      Medzinárodné aktivity školy: Škola je členskou školou v Autodesk Academia Program. Škola je členom Technického a vzdelávacieho konzorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. Spolupracuje s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějoviciach, so Strednou odbornou školou strojárskou a elektrotechnickou Velešín a s Vyššou odbornou školou, strednou priemyslovou školou a strednou odbornou školou remesiel a služieb v Strakoniciach. Spolupráca prebieha na báze výmeny skúseností a súťaží.


      Projekty: Škola participovala na mnohých projektoch (INFOVEK, RSOV, Digi škola Erasmus+a ďalšie). Implementovala vlastné projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. Všetko za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu po obsahovej a didaktickej stránke.
       

      Krúžková činnosť: Škola každý rok žiakom ponúka približne pätnásť krúžkov v technickej, športovej, kultúrnej
      a ostatnej voľnočasovej oblasti.


      Športové a iné aktivity školy: Škola organizuje obvodné, krajské i niektoré celoštátne súťaže v oblasti odbornej
      tvorivosti a v športovej oblasti. Škola úzko spolupracuje so základnými a materskými školami v regióne rôznymi
      formami (realizácia súťaží, spoločné projekty a granty, krúžky a pod.) za účelom zvýšenia technických zručností detí a popularizácie techniky v povedomí detí a ich rodičov.


      Uplatnenie absolventov v praxi: Po úspešnom absolvovaní štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole prevažne technického zamerania, v pomaturitnom štúdiu na strednej škole, vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti, založiť a viesť podnikateľský subjekt a podobne.

     • Vianoce 2022

     • Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,

      nech pohoda Vám robí spoločnosť,

      nech nikto nezostane len sám doma,

      nech každého hreje niekoho blízkosť.

      Vážte si jeden druhého, vážte si rodinu,

      buďte vďační za krásne chvíle i možnosť byť spolu.

      Nech sa k týmto pocitom pridruží zdravie i láska

      a spolu s úspechom nech Vám deň za dňom krášlia.

       

      Krásne Vianoce a úspešný nový rok 2023

       

      Vám želá

       

       

      Ing. Roman Karaffa PhD.

      a kolektív

       

      Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej,

      Ul. Františka Hečku 25, Levice

       

     • Mikuláš na ceste na východ

     • 8. decembra 2022, v poobedňajších hodinách sa na našej škole zastavil Mikuláš. Bola to zastávka na jeho ceste na východ, kde ho očakávajú až o 2 týždne. A keďže mal ešte čas, poveril svojich pomocníkov na našej škole, aby oni pripravili zábavné popoludnie a on priniesol sladké darčeky. A pre koho? Celá  akcia mala v tomto predvianočnom období potešiť ukrajinských drobcov aj xxs-kových príbuzných našich domácich. Zároveň sme sa chceli pochváliť našou školou a žiakmi, ktorí ochotne Mikulášovi asistovali a sprevádzali deti cez rôzne zábavné súťaže – cez prekážkovú dráhu, na konci ktorej deti zásobovali domček zvieratiek šiškami, skladali rozprávkový obrázok, rúbali cestu lesom pre Mikuláša, predviedli mu ako vyzerá ozajstný šampionát vo futbale, opravovali zranené anjelské krídlo svojimi dobrými skutkami. A aj Mikuláš sa zapotil pri silovej skúške lanom, nebolo to len teplým plášťom.

      Nakoniec sladkosti ani neboli také dôležité (niektorí si ich tam zabudli), dôležitá bola detská radosť, nadšenie a obdivuhodná energia.

      Ďakujeme všetkým asistentom – krásnym a prívetivým anjelom, obetavým drevorubačom a šiškozberačom, tentokrát milým zeleným mužíčkom aj strateným futbalistom, všetkým, čo prispeli časom alebo materiálne a samozrejme Mikulášovi, že si opäť raz našiel čas pre druhých. Budeme sa snažiť naučiť sa to od neho.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Viete, čo je kalceto?

     • Pravdepodobne väčšina áno. U nás na škole to vedia všetci. Nedá sa to nevedieť, nevidieť a hlavne nepočuť. Každú prestávku sa A pavilón ozýva zvukmi kalceta. Pre tých, čo ešte stále nevedia o čom je reč, tak nie, nie je to hudobný nástroj. Je to....stolný futbal! A nie jeden, ale hneď dva.

      Nečakali sme taký nápor na ne, a ani samotné kalcetá to asi nečakali, lebo už na nich pozorovať miernu únavu narozdiel od hráčov, ktorých táto zábava neprestáva baviť.

      A aký je vlastne príbeh našich kalcet? Ten príbeh má názov PARTI. Je to projekt DO Fénix, Ministerstva školstva a Iuventy, ktorý má za cieľ podporovať participáciu mladých ľudí pri rozhodovaní o zveľaďovaní svojho prostredia. Odtiaľ názov PARTI. Participácia prebieha v niekoľkých etapách. Najprv je vymýšľanie a formulovanie nápadov, čo by prispelo k vylepšeniu trávenia voľného času na škole. Ďalším krokom je kampaň za svoje nápady, ktorá vrcholí voľbami a z nich vzíde víťaz. My už teda víťaza poznáme (pomôcka – nachádza sa v názve článku). Konkurenčné nápady boli florbalová výbava a čitateľský kútik. Rozhodli žiaci. A veríme, že sa pri tom naučili nielen hrať, ale aj čo to o konštruktívnom rozmýšľaní, zodpovednom rozhodovaní a finalizovaní svojich rozhodnutí.

      Prajeme našim kalcetám dobrých, šetrných a zodpovedných hráčov a tým pádom dlhý život. Hre zdar.

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Imatrikulácie 2022

     • Dňa 1.12. 2022 sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej opäť niečo dialo. Dnešný deň bol výnimočný. Výnimočný bol najmä pre prvákov, ktorí sa od dnešného dňa aj oficiálne zaradili medzi ostatných študentov školy, tým, že počas Imatrikulácií zložili imatrikulačný sľub. Dnešná Imatrikulačná slávnosť bola pripravená a zorganizovaná v slávnostnom duchu, čo uvítali všetci prítomní. Imatrikulačná slávnosť pozostávala z oficiálnej časti ako aj zábavnej. Všetci prítomní  sa zabávali, užili si dnešné dopoludnie. Milí prváci, želáme vám, hlavne pevné zdravie,  aby ste sa na našej škole cítili dobre, aby ste tu boli spokojní. V neposlednom rade vám prajeme, aby ste sa naučili čo najviac a aby ste získané vedomosti mohli zúročiť vo svojom živote, v zamestnaní.

       

      PhDr. Radoslav Tóth, PhD., sociálny pedagóg

       

     • Burza informácií 2022

     • Dňa 1.12.2022 sa naša škola zúčastnila prehliadky stredných škôl ,,Burza informácií 2022“, ktorá sa konala v priestoroch veľkej zasadačky Okresného úradu v Leviciach. Žiakom 9. ročníka ZŠ a ich rodičom sme predstavili nielen štúdium v našej škole v 4 študijných odboroch, ktoré otvárame v ďalšom školskom roku 2023/2024 a to elektrotechnika, mechatronika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve, ale aj školský a mimoškolský život našich študentov i učiteľov. Prezentáciou našej školy sme sa snažili nielen zaujať žiakov ZŠ, ale aj poukázať na význam a postavenie techniky v živote človeka a spoločnosti. Našu školu prezentovali Sofia Májková, Matúš Pusztai zo IV.E triedy, Kristián Valachy a Martin Kanta zo IV.M triedy a z radov učiteľov Ing. Alena Bachoríková a Ing. Mária Pallyaová.

     • Vianočná zbierka potravín pre bezdomovcov

     •  Aj tento rok organizuje naša škola v spolupráci s občianskym združením MIESTO V DOME zbierku trvanlivých potravín pre bezdomovcov. Určite ich potešia napríklad CESTOVINY, KONZERVY, TRVANLIVÉ PEČIVO, ale aj SLADKOSTI, KÁVA, ČAJ či ZAVÁRANINY, čokoľvek trvanlivé, podľa vášho uváženia.

      Uvedomujeme si, že časy nie sú najľahšie, ale nenechajme krízu, aby nás obrala o súcit a schopnosť podeliť sa hoci aj s málom. Veď Vianoce sú aj o tom.

      Prispievať môžete od 1.12.(štvrtok) do 16.12.(piatok) 2022 vo vestibule školy.

      Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme.