• Projekt MICRO PIRAŇA v spoločnosti ROEZ R&D

     • 24. júna 2022 sme sa zúčastnili predstavenia projektu MICRO PIRAŇA v spoločnosti ROEZ R&D. Ide o využitie nízkopotenciálneho tepla na výrobu elektrickej energie. Zdrojom odpadového tepla sú všetky zariadenia, ktoré vykonávajú chladenie. Odpadové teplo sa môže zapracovať do obehu, ktoré zabezpečí vhodným tepelným médiom pohon parnej turbíny. Projekt, ktorý je podporený prostredníctvom Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je nielen technicky zaujímavý, ale predstavuje možnosti realizácie svojich technických „miniriešení“ našich žiakov v systéme duálneho vzdelávania, realizácie ročníkových projektov a súťažných prác technickej tvorivosti. ROEZ okrem toho ponúka pracovné príležitosti. https://www.roez.sk/

      Roman Karaffa

     • Oznam

     • Od dnes, 23. júna 2022, nie je možné parkovanie v areáli SPŠSE Levice, ani na ulici Pod amfiteátrom.

      Bude vykonávané ošetrovanie porastov.

      Roman Karaffa

     • Školská akcia opekačka

     • Dňa 20.6. 2022 sa uskutočnila školská akcia s názvom "Opekačka ".  Išlo o pokračovanie akcie z minulého roka. Akciou sme chceli podporiť medziľudské vzťahy medzi spolužiakmi, socializáciu, otvorené rozhovory a pohodu. Akcia sa uskutočnila  v príjemnom prostredí na záhrade u sociálneho pedagóga. Počasie nám prialo, na akcii vznikli tiež nové priateľstvá. Príjemná atmosféra a dobré jedlo nechýbalo.

       

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli na akciu v nemalom množstve.

       

      PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

     • Poďakovanie

     • ĎAKUJEM je najfrekventovanejšie slovo, ktoré počujete od žien z Ukrajiny vo Vincentíku, kam si raz do týždňa prídu pre limitovanú potravinovú pomoc od dobrodincov (aj z našej školy). A veľké úprimné ďakujem je vždy, aj keď odchádzajú len s pár konzervami. Chceli by som odovzdať tieto poďakovania všetkým, ktorí prispeli do zbierky a povzbudiť tých, ktorí túto pomoc zvažujú. Zbierka stále trvá.

      A komu vlastne pomáhate¬? Ide hlavne o ženy s maloletými deťmi bez reálnej možnosti zamestnať sa alebo ženy v dôchodkovom veku. Z finančného príspevku, ktorý dostávajú, by sme si nevedeli predstaviť prežiť (pozri stránky gov.sk). Od júna tento príspevok nedostávajú od našej vlády, ale od medzinárodných organizácií.

      Keďže školský rok končí, zbierku cez prázdniny nebude možné realizovať, prosíme, využite ešte tieto predprázdninové dni a pomôžte. Zbierka je vo vestibule školy.
      ĎAKUJEME

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Ocenenie najúspešnejších žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji

     • Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. podobne, ako v predchádzajúcich rokoch v závere školského roka 2021/2022, 15. júna 2022, ocenil najúspešnejších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v celoslovenskom alebo  medzinárodnom kole vo vedomostných (olympiády, SOČ), odborných, športových súťažiach a súťažiach umeleckého charakteru. Z našej školy bol vyznamenaný Dávid Birčák (IV.E trieda, odbor 2675 M – elektrotechnika). Dávid dosiahol medzinárodný úspech v súťaži technickej tvorivosti. V Technickej a prírodovednej sekcii, 7. ročníka Medzinárodnej technickej olympiády na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach (VŠTE) získal druhé miesto prácou s názvom Úplná rekonštrukcia elektroinštalácie motocykla s inováciou v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti v cestnej premávke. Dávid Birčák počas štúdia dosahoval dobré študijné výsledky, ale vynikal najmä technickým myslením, novátorstvom technických riešení, pohotovosťou pri riešení problémov v elektrotechnike. Žiak je cieľavedomý, aktívny a v praktických technických zručnostiach výnimočný. V oblasti elektrotechniky má prehľad, rýchlo chápe a využíva vo svojich riešeniach aj skryté súvislosti.

     • Odborná prax v ZF Group, Site HR HMSL, ZF Slovakia, a. s.

     • Naši žiaci druhého a tretieho ročníka absolvovali súvislú odbornú prax u rôznych zamestnávateľov. Veľmi prínosnou pre našich žiakov bola prítomnosť v podniku ZF Slovakia, a. s.. Postupne absolvovali nevyhnutné školenie BOZP, bola im predstavená spoločnosť ZF, pozreli si výroba tlmičov, proces predmontáže a montáže tlmičov. Žiaci sa priučili základom logistiky. Niektoré prednášky absolvovali v anglickom jazyku. Na konci odbornej praxe žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti absovovaním výstupných testov.

       

     • Súťaž stredných škôl „Župná kalokagatia – mladý záchranár“, obvodné kolo v Leviciach

     • Súťaž sa nesie v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu. Nitriansky samosprávny kraj usporiadal súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ - „O POHÁR PREDSEDU NSK“. Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky, duševne, ale predovšetkým mravne kultivovanej osobnosti. Mladý záchranár svojím konaním využíva získané teoretické skúsenosti v praxi pri poskytovaný pomoci a ochrany iným v núdzi. Mladý záchranár je schopný vyriešiť teoretické a praktické poznatky na zvládnutie krízovej situácie, ktoré môžu nastať vznikom mimoriadnych udalostí a ktoré ohrozujú život človeka, jeho majetok a životné prostredie. Súťaž je určená pre žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je orientačným pretekom pre päťčlenné zmiešané družstvá. Súťažiaci sú hodnotení z teoretických i praktických vedomostí. V obvodnom levickom kole žiaci našej školy získali druhé miesto. Sú to členovia družstva Patrik Marcinek Martin Slamka Martin Donoval Viktória Ďurišová (III.M trieda), Viktória Szántaiová (II.M trieda). Priebeh súťaže zabezpečovali okrem zamestnancov Odboru  kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja naši pedagogickí zamestnanci, žiaci III.M triedy a niektorí nepedagogickí zamestnanci školy. Všetkým patrí mimoriadne poďakovanie za dobrý a bezproblémový priebeh obvodného kola súťaže. Organizovanie celého súťažného dňa mal na starosti náš kolega, PaedDr. Štefan Kalocsay. Aj vďaka nemu sme prežili jeden pekný súťažný deň.

     • Budeme realizovať 2. kolo prijímacích skúšok

     • 21. júna 2022 sa bude na našej škole konať prijíamacie konanie v druhom kole pre študijné odbory 2675 M - elektrotechnika, 2387 M - mechatronika. Tretiu prihlášku posielajú zákonní zástupcovia, alebo základné školy prostredníctvom Edupage, alebo osobne, či poštou v tlačenej podobe.

     • Leteckomodelársky Klub Litteam hľadá časomeračov

     • Leteckomodelársky Klub Litteam organizuje na letisku v Tekovskom Hrádku niekoľko podujatí, národných aj medzinárodných súťaží vetroňov v kategóriách F3J Litteam cup 2022, F5J Litteam cup 2022 a F3L Litteam cup 2022. Organizátor bude potrebovať kvalitných časomeračov z našej školy. Na súťažiach budú odmenení 20,- € na deň + dostanú v dňoch súťaže obed. 7. júna 2022 o 9.45 budete môcť vidieť lietanie so špičkovým modelom súťažného vetroňa na trávnatom ihrisku v areáli školy. V tom čase sa uskutoční výber a krátka inštruktáž časomeračov z radov našich žiakov.

      Záujemcovia, napíšte na Edupage, alebo na riaditel@spslevice.sk

      S pozdravom Karaffa

     • Rozlúčka s našimi abiturientami

     • 27. a 30. mája 2022 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi absolventami. Žiaci štvrtého ročníka absolvovali v školskej jedálni slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení, vypočuli si prejav riaditeľa i poučenie do života. Školu opúšťa 51 dospelých ľudí. Rozídu sa na univerzity, do praxe a začnú žiť životy dospelých zodpovedných mladých ľudí. Želáme im veľa síl, entuziazmu a šťastia v ich ďalšom živote. Po piatich rokoch, na stretávkach očakávame zrelých, zodpovedných a stále mladých ľudí, začlenených do našej spoločnosti. Spomínajte na stredoškolské letá v dobrom.

     • Na kolesách bez plynu, chráň si zdravie a silu. Toľko piesku, koľko sa zmestí do topánok

     • Dňa 18. mája 2022 sa realizoval víťazný projekt Spojenej školy internátnej, Z.Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami, Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Z. Nejedlého 41, Levice, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Ul. 29. augusta 1, Levice a Praktická škola, Z. Nejedlého 41, Levice pod názvom: "Na kolesách bez plynu, chráň si zdravie a silu. Toľko piesku, koľko sa zmestí do topánok".

      Spoločnosť Tesco vyhlásila desiatu edíciu grantového programu: "Vy rozhodujete, my pomáhame". Projekt Spojenej školy internátnej bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Projekt postúpil do hlasovania v hypermarkete Tesco od 17. januára 2022 do 13. februára 2022. Zákazníci hypermarketu rozhodovali o víťaznom projekte hádzaním, žetónov do hlasovacích boxov. Víťazom sa stala Spojená škola internátna v Leviciach. Víťaznou cenou bola finančná odmena, za ktorú Spojená škola internátna v Leviciach zakúpila rehabilitačné trojkolky a vybudovala pieskovisko v areáli školy. Spojená škola internátna v Leviciach oslovila k spoločnej aktivite žiakov- dobrovoľníkov zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach. Aktivita mala sociálny rozmer, ktorej cieľom bolo podpora medziľudských vzťahov medzi zdravými žiakmi a zdravotne znevýhodnenými deťmi - žiakmi. Taktiež cieľom bola podpora tolerancie a pochopenia žiakov zdravotne znevýhodnených. Cieľom bolo taktiež pripraviť pre deti zdravotne znevýhodnené pekné popoludnie, na ktoré budú dlho s radosťou spomínať.

      Aktivita v neposlednom rade poukazovala na to, potrebu vážiť si svoje zdravie, či už fyzické, alebo mentálne. Úlohou žiakov - dobrovoľníkov zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej  bolo pomáhať deťom zdravotne znevýhodneným počas nácviku bicyklovania, dohliadať na bezpečnosť počas využívania cyklotrasy, pomáhať pri budovaní pieskoviska a pomáhať pri realizácií zábavno-súťažných aktivít. Radosť detí bola obrovská, deti zažili aj vďaka žiakom zo strednej školy naozaj pekné popoludnie, plné zábavy, smiechu, súťaží. Žiaci strednej školy zažili niečo nové, ocitli sa v doteraz nezažitej pozícii a na záver akcie sme všetci zhodnotili, že išlo o akciu prínosnú pre všetkých zainteresovaných, a sledovaný cieľ sa podarilo naplniť.

       

      PhDr. Radoslav  Tóth, PhD. 

     • Zbierka potravín pre ukrajinské rodiny

     •   Milí dobrodincovia, tí, ktorí spolucítite s osudom našich susedov a máte pocit, že chcete a viete pomôcť, máte príležitosť. Keďže situácia tunajších ukrajinských utečencov nie je ľahká, cenia si každú pomoc, ktorú dostanú od občanov nášho mesta. Využime aj my možnosť uľahčiť im už aj tak ťažké životné skúšky, ktoré momentálne podstupujú.  Do vestibulu našej školy môžete od 18. mája 2022 pre nich priebežne prinášať trvanlivé potraviny a hygienické potreby:

      • cukor, cestoviny, pohánku, krúpy, bulgur, ryžu, strukoviny, konzervy, trvanlivé mlieko, čaj, kávu, kakao, múku a pod. + hygienické potreby

      Potraviny budú distribuované a kontrolovane zadeľované podľa potreby ukrajinským rodinám charitatívnou organizáciou Vincentík.

      Uvedomuje si, že takáto pomoc je pomocou aj pre nás, keďže nám pomáha zostávať ľudskými aj v ťažších časoch.

      Ďakujeme všetkým ochotným pomôcť.

     • Na priemyslovke v Leviciach sa učiteľky a učitelia prezliekli do montérok

     • Počas akademického týždňa a odchodu nižších ročníkov na odbornú prax škola na krátky čas osirela. Učiteľky a učitelia odborných predmetov sa rozhodli nezištne pomôcť škole obnovením a doplnením elektrických rozvodov v učebni CNC, ktoré boli na hranici životnosti a použiteľnosti. Takýmto spôsobom dokázali, že sú súčasťou života školy po všetkých stránkach, nielen v oblasti vzdelávania a výchovy, ale i prevádzkyschopnosti učební. Ďakujeme.

     • Naši štvrtáci sa lúčia so školou

     • 13. mája 2022 sa konala na školskom dvore milá slávnosť. Nadišiel čas rozlúčky so štvrtákmi. 51 abiturientov stálo so svojimi triednymi učiteľkami, v zástupe maturantov bolo vidieť maturitné tablá. V tomto okamihu sú čerstvé, aktuálne, ale v prúde času možno vyblednú ako spomienky na mladosť, na radostné stredoškolské letá. Verím, že najkrajšie okamihy mladosti zažili naši milí maturanti na našej škole. Spájať ich budú priateľstvá so spolužiakmi i neskôr. Na tieto dievčatá a chlapcov som hrdý, študovali náročné študijné odbory, súťažili v súťažiach technickej tvorivosti, dokonca i v zahraničí. Slovenská zváračská spoločnosť, člen Slovenských vedeckotechnických spoločností, vyznamenala troch abiturientov diplomom a pamätnou plaketou. Vyznamenaný bol žiak IV.E triedy, David Birčák, ktorý obsadil druhé miesto v Technickej a prírodovednej sekcii prácou s názvom Úplná rekonštrukcia elektroinštalácie motocykla s inováciou v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti v cestnej premávke na 7. ročníku Medzinárodnej technickej olympiády na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach (VŠTE). Ocenenie bolo udelené aj žiakom IV.M triedy Lee Lenke Ondrejkovej a Jakubovi Ferenczovi, ktorí zvíťazili v krajskom kole prehliadky súťaže prác SOČ v kategórii 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie s prácou LOGO! Soft Comfort V8.2 - Digitalizovaná učebnica. Všetci dostali aj pochvalu od riaditeľa školy spojenú s knižnou odmenou. Ďalší žiaci, ktorí majú pochvalu od riaditeľa školy spojenú s knižnou odmenou sú Samuel Imrich, Daniel Pösinger (IV.E), Martin Melaga, Marko Varga (IV.M), Jakub Bažo, Olívia Bereková a Jesika Pavlíková (IV.T). Maturantom všetci želáme úspech na ústnej forme maturitnej skúšky. Úspešný štart do života dospelých.

      Roman Karaffa

     • Naši žiaci pomáhali pri akcii mesta Levice

     • Dňa 12.5.2022 pomáhali naši žiaci pri organizácii Mestskej športovej olympiády v kategórii materských škôl. Dominik Bogár, Adam Baláž a Tomáš Zapletal z II.M triedy a ďalej Samuel Solčánsky, Marek Macák, Adrán Breza a Marek Pavol Ľachký z II.E triedy robili maskota súťaže, merali časy, organizovali škôlkárov a tým podporili peknú športovú akciu mesta. Malí škôlkári súťažili v behu na 30 m, skoku do diaľky z miesta, hode kriketovou loptičkou a v absolvovaní prekážkovej dráhy. Našim chlapcom pridelila úlohy Mgr. Paulína Tamášová, referentka pre kultúru, šport a mládež, ktorá je aj koordinátorkou projektu "Zdravé mesto" z oddelenia služieb občanom a organizáciám z Mestského úradu Levice.

      Foto, Mária Kuriačková

     • Študenti priemyslovky boli za kultúrou

     • Dňa  12.5.2022 išli študenti I.M a III.M triedy za kultúrou. Navštívili divadelné predstavenie   v SND pod názvom KUBO. Predstavenie je veľmi známa veselohra, ktorú všetci poznáme  z televízneho spracovania hlavne kvôli nezabudnuteľnej postave Kuba, ktorého stvárnil Jozef  Króner. V divadelnom spracovaní sme videli známe herecké tváre, ktorých výkony boli super,  nasali sme atmosféru deja, ale hlavne sme zistili, že divadelné spracovanie Kubovho, či dokonca nášho príbehu môže byť aj o tom, aké riziká nám hrozia, keď sa hlupáci a obmedzenci dostanú na pozície, ktoré im neprináležia. Študenti si samozrejme prezreli priestory SND. A keďže sme technici tak druhú časť programu tvorila návšteva Centra vedy a techniky Aurelium. Tu sme popozerali a vyskúšali najznámejšie výdobytky vedy, techniky, matematiky, fyziky a skutočne sme sa presvedčili ako javy fungujú na interaktívnych modeloch. V podvečerných hodinách sme sa vrátili s kopou zážitkov a spoznaním niečoho nového.

      Veríme, že táto aktivita nebola posledná a ak to bude možné tak sa do niektorého divadla na Slovensku vrátime.

      Ing. Mária Pallyaová

     • Preteky H2AC v Bratislave

     • 4. mája 2022 sa konali preteky vodíkových áut v hale Aurélium, Zážitkovom centre vedy. Do súťaže sme sa pustili s plnou vervou. Počas pretekov sa však začali objavovať technické problémy. Dráha tohtoročných pretekov mala tri dlhé rovné úseky. A náš pretekársky špeciál nie a nie držať priamu stopu. Veľké vôle v riadení, nespoľahlivé natáčanie kolies. Pokazila sa signalizácia stavu batérií. Chlapci bojovali so zápalom, obetavo, nevzdávali sa. Nakoniec sme museli z pretekov odstúpiť. Súťažiace tímy si navzájom pomáhali, ako vedeli. Všetko sa nieslo vo férovom duchu. Dokonca aktuálni majstri sveta z Kysúc, nám doniesli ukázať svoje technické riešenia na pretekárskom aute. Vtedy nám svitlo, treba všetky súčasti podvozku výrazne zjednodušiť! Odstrániť zdroje porúch, minimalizovať počet prvkov podvozku, zmenšiť alebo úplne zrušiť pruženie a tlmenie podvozku, servo riadenie urobiť s minimálnym počtom dielov, rozdeliť diferenciál na dva prvky priamo pri nábojoch kolies. Zmeniť pohon 4x4 len na zadnú nápravu. Mali sme síce odpojený predný náhon, ale vozili sme zbytočné nefunkčné prvky podvozku v aute. Zostáva nám zohnať sponzorov, postaviť autá a pravidelne celoročne trénovať. Základ tímu máme z chlapcov I.M triedy. Keby sa chcel niekto pridať k tímu...

     • Deň narcisov 2022

     • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka Narcisov tá najvzácnejšia. Naša škola sa dnes zapojila do tejto verejnoprospešnej zbierky, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Aj niektorí študenti, pedagógovia a ostatní zamestnanci si pripli malý kvietok na podporu onkologických pacientov.

      Ďakujeme za podporu DŇA NARCISOV 2022.

                                                                                       PaedDr. Tatiana Dióšiová                                  

     • Len aby sa vedelo

     • To je názov preventívnej aktivity, ktorú 26. apríla 2022 veľmi pútavým spôsobom prezentovali na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach dvaja páni. Konkrétne riaditeľ Starého nitrianskeho divadla p. Mgr. art. Martin Kusenda a pán Jakub Gajdoš. Extrémizmus už nie je žiadnou neznámou pre nikoho v spoločnosti, žiakov, nevynímajúc. O tom, čo to vlastne je, ako sa prejavuje, kde sa s ním môžeme stretnúť. Toto všetko bolo predmetom preventívnej aktivity. Páni, veľmi pekne ďakujeme za Váš čas a ochotu venovať sa našim žiakom.

       

      PhDr. Radoslav Tóth, PhD., sociálny pedagóg

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ na SPŠSE Levice

     • V piatok, 29. apríla 2022, sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnia aktivity k finančnej gramotnosti s názvom Minca k minci. Na akcii vystúpi investor Ing. Martin Babocký, ktorý spravuje 5 miliónov € pre 270 klientov. Žiak IV.M triedy, Markus Hloušek, predstaví referát s názvom Je zlato investícia?

      Ing. Eva Mizeráková