• Ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022

     • Ponuka krúžkovškolský rok 2021/2022

       

      Športový krúžok SPOz PaedDr. Štefan Kalocsay

      Bedminton BEDz Ing. Edita Sopková

      CNC programovanie CNPz Ing. Roman Karaffa, PhD.

      Florbalový krúžok FLBz Ing. Albín Levák

      Krúžok praktickej elektrotechniky - jednočipové mikropočítače AVR v prax iKPEz Ivan Valach

      Linux - zoznámenie sa s operačným systémom LZSz Ivan Valach

      Mladý zdravotník MZDz PaedDr. Peter Mizerák

      Modelársky krúžok MODz Ing. Roman Karaffa, PhD.

      Stolný tenis STNz PaedDr. Peter Mizerák

      Robotika ROTz Ivan Valach

      Strelecký krúžok STRz Miloš Kollár

      Technický krúžok TECz Miloš Kollár

      Tvorba webových stránok TWSz Ivan Valach

      Viac ako peniaze VPEz Ing. Eva Mizeráková

      Dejiny sveta a Slovenska DSSz Mgr. Alexandra Karaffová

      Filmový fanúšik FFKz Mgr. Alexandra Karaffová

      Začíname s nemčinou ZSNz Mgr. Alexandra Karaffová

      Mytologicý krúžok MYTz Mgr. Alexandra Karaffová

      Debatový  krúžok DEBz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

      Rast osobnosti a budovanie vzťahov ROBz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

      Literatúra a jazyk v kocke LJKz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

      Svet mladých SMLz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

     • Aj učitelia sa chopili náradia

     • 31. augusta 2021 sme zorganizovali brigádu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy. Cieľom bolo odstránenie konárov, buriny a nečistôt na chodníku pred školou. Týmto veľmi ďakujem všetkým zúčastneným brigádnikom za pomoc a ochotu prispieť svojou prácou k skrášleniu exteriérov školy.

      Roman Karaffa

     • Špeciálne informácie pre žiakov 1. ročníka k otvoreniu školského roka

     • 8.00 -  zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj s triednymi učiteľmi, presun do tried.

       

                 

      Pri vstupe do školy rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

       

       

      https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f5a7318a-a9b9-44e7-af8e-fa6a22957f02?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

       

      Rodič prváka má 2 možnosti:

      1 poslať sken „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom alebo inou el. cestou,

      2. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

       

      Stretnutie s rodičmi žiakov prvého ročníka sa uskutoční v piatok, 3. septembra 2021, o 16.00 v školskej jedálni. Účasť rodičov je veľmi dôležitá a povinná.
       

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       

       

       

      Roman Karaffa

     • Otvorenie školského roka 2021-2022

     • 8.00 -  zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj s triednymi učiteľmi, presun do tried.

       

      Stretnutie s rodičmi žiakov prvého ročníka sa uskutoční v piatok, 3. septembra 2021, o 16.00 v školskej jedálni. Účasť rodičov je veľmi dôležitá a povinná.
                             

      9.00 – žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zhromaždia v triedach s triednymi učiteľmi.

       

      9.00 –   triednické hodiny podľa rámcového programu pod vedením triednych učiteľov. 

       

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

       

      https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f5a7318a-a9b9-44e7-af8e-fa6a22957f02?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

       

      Ak si žiak zabudol vyhlásenie doma, žiak/rodič má 3 možnosti:

      1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),

      2. poslať sken „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom alebo inou el. cestou,

      3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

       

       

      Povinnosť nosiť rúška sa aj naďalej týka všetkých škôl a školských zariadení. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR.

       

      Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény, a to predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény".

       

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

      a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      Tieto osoby potom, ako prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID- 19 do karantény nepôjdu.

       

      V zmysle Opatrení školského semaforu 2021/2022 verzia 1.0 manuálu, ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10. augusta 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12. augusta 2021, je poskytnutá žiakom možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorý prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie.

       

      Roman Karaffa

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

                                                                                                                                    Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ

     • Samotestovanie žiakov

     • V zmysle Opatrení školského semaforu 2021/2022 verzia 1.0 manuálu, ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10. augusta 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12. augusta 2021, je poskytnutá žiakom možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. Triedni učitelia vykonajú 23. augusta 2021 zisťovanie záujmu žiakov (rodičov) o samotestovanie. Každý žiak dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie.

       

      Roman Karaffa

     • Druhý deň Kalokagatie priemyslovky

     • Aj 29. jún 2021 sa niesol v znamení dobrej nálady, zdravej súťaživosti v rámci pokračovania súťažno - zábavnej aktivity " Kalokagatia priemyslovky ".

       

      Jednotlivé súťažné tímy, si opäť mohli zmerať svoje sily v jednotlivých súťažných disciplínach na stanovištiach, vyvrcholením celodennej aktivity boli futbalové stretnutia medzi jednotlivými družstvami.  

       

      Opäť ďakujem organizátorom, všetkým zamestnancom školy a súťažiacim žiakom

       

      I dnešný deň podporili rôzni sponzori.

       

     • Naša žiačka vyznamenaná

     • Zriaďovateľ, Nitriansky samosprávny kraj, vyznamenal našu žiačku Ľubicu Pinkovú, ktorá zvíťazila na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť v odbore 15 - Ekonomika a riadenie. Reprezentovala tak našu školu i Nitriansky samosprávny kraj.

      Srdečne blahoželáme.

     • Kalokagatia priemyslovky – 28. jún 2021

     • Dnes bolo u nás v škole poriadne rušno! 

      20 tímov súťažilo v rôznych kategóriách, napr. topografia, prenášanie vody, prvá pomoc, hod granátom na cieľ, štát a právo, doprava, BOZP, skákanie z miesta aj cez švihadlo, technická výchova, hravá matematika. Tých stojok - zastávok bolo 23, ktoré napĺňali význam slova kalokagatia. 

      Súťažiaci, žiaci 1. až 3. ročníka, boli dnes všetci snaživí, vysmiati a o to vlastne išlo, bolo nám všetkým výborne. 

      Veľké poďakovanie patrí tímu organizátorov, všetkým zamestnancom školy a žiakom, ktorí tento výnimočný deň oživili.


                                                                 Roman Karaffa

     • OZNAM

     • OZNAM

      Riaditeľstvo školy a vedúca školskej jedálne žiadajú všetkých, ktorí sa plánujú odhlásiť zo stravy v dňoch od 24. do 28. júna 2021, aby tak urobili najneskôr 23. júna 2021 do 11.00 hodiny.

      Karaffa

     • Grafické systémy - súťaž

     • Dňa 10.6.2021 sa konalo školské kolo v dvoch súťažiach, v kreslení 2D výkresu v programe AutoCAD a v 3D modelovaní v programe Inventor Professional.

      Súťaže v kreslení v programe AutoCAD 2021 sa zúčastnilo 7 súťažiacich z triedy II.M (odbor mechatronika). Žiaci mali nakresliť výkres zváranej zostavy ložiskový stojan za 110 min., ktorý bol pred 3 rokmi na medzinárodnej súťaži Autodesk Academia Design v Brne.

      Víťazom sa stal žiak Roman Furár z II.M, ktorý  získal 89,5 bodov. Na 2. mieste sa umiestnil Martin Kanta z II.M s počtom bodov 85,5 a na 3.mieste Patrik Marcinek z II.M, ktorý získal 85 bodov.

      Do súťaže v 3D modelovaní v programe Inventor Professional 2021 sa zapojilo 9 žiakov z III.M triedy (odbor mechatronika). Úlohou žiakov bolo vymodelovať 5  modelov podľa vzorových výkresov a pomocou väzieb ich pospájať do výslednej zostavy s názvom VÝŤAH.

      Víťazom sa stal žiak Jakub Ferencz z III.M, ktorý  získal 98 bodov. Na 2. mieste sa umiestnil Ján Sudický z III.M s počtom bodov 96,5 a na 3.mieste Lea Lenka Ondrejková z III.M, ktorá získala 93,5 bodov.

       Žiaci si mohli porovnať úroveň svojich vedomostí a zručností  so spolužiakmi, ktoré nadobudli na vyučovacích hodinách Aplikovaná informatika a Strojníctvo cvičenia. Poradie súťažiacich je v tabuľke. Víťazom blahoželáme.

       

      Ing. Alena Bachoríková, Ing. Ľubica Senešiová

      učiteľky odborných strojárskych predmetov

     • Keď sa podarí dobrá vec.

     • Nášmu sociálnemu pedagógovi PhDr. Radoslavovi Tóthovi, PhD. napadla myšlienka zorganizovať školskú akciu, ktorá mala svoj špeciálny zámer. Akciou sme podporili opätovnú socializáciu žiakov na školu ako takú, školský kolektív na pozadí príjemnej priateľskej atmosféry, ktorú si žiaci snáď preniesli aj do školy. Snažili sme sa podporiť medziľudské vzťahy medzi žiakmi v triednom kolektíve i v rámci školy. Ďakujem za pomoc PaedDr. Tatiane Dióšiovej, našim pedagogickým asistentkám a sociálnemu pedagógovi za pomoc pri organizácii školskej akcie, ktorú sme realizovali 29. mája 2021.

      Akcie sa zúčastnil slušný počet žiakov, počasie sa vydarilo. Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorých bolo nemálo a vďaka ktorým sa akcia mohla zrealizovať. Ďakujem našim žiakom za účasť.

       

      Roman Karaffa

       

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • OBCHODOVANIE S ĽUĎMI 

      V stredu, 19.5.2021 o 15:00 hodine, DO Fénix, o. z. zorganizovala spoločne s Ministerstvom vnútra SR webinár na tému: Obchodovanie s ľuďmi. Zúčastniť sme sa mohli aj my, stredoškoláci, členovia DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25. 

      Prednášku viedol PhDr. Ivan Hromada, ktorý nám tento závažný fenomén, obchodovanie s ľuďmi viac objasnil. Boj s „pašeráctvom“ je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania, je to problém zasahujúci krajiny po celom svete. 

      Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka moderným technickým a komunikačným systémom.  

      Dnes je dôležitejšie hovoriť o prevenciách, aby sme sa nikdy nedostali do podobnej situácie!

      Kevin Demeter a Dominik Bogár 

       

     • Naše upratovačky

     • Naše upratovačky sa starajú o naše pracovné prostredie nad rámec svojich pracovných povinností. Antónia Hlásna, naša dlhoročná kolegyňa, nás prekvapila peknou vázou s kvetinami v jednom z pavilónov našej školy. Čo na to poviete?

     • Rozlúčka s našimi štvrtákmi

     • Štrnásteho mája 2021 prišiel čas rozlúčky s našimi štvrtákmi. V školskej jedálni sa konala milá slávnosť, kde boli vyhodnotené výchovnovzdelávacie výsledky abiturientov, výborní žiaci boli ocenení. Zvlášť si vážime u našich maturantov ochotu konať prácu navyše, vzdelávať sa viac, súťažiť a reprezentovať školu, Nitriansky samosprávny kraj v predmetových olympiádach, športových súťažiach a hlavne v súťažiach odbornej technickej tvorivosti. Verím, že žiakov pôsobenie na našej škole obohatilo, prinieslo príjemné zážitky, priateľstvá i vzťah k učiteľom a ku svojej škole. Všetkým mladým želám elán v živote dospelých, úspechy v ďalšom štúdiu, práci a aj v osobnom živote.  

       

      Roman Karaffa

     • Úžasný úspech našej žiačky na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť

     • 27. až 30. apríla 2021 sa konala celoštátna prehliadka súťažných prác 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Našu školu reprezentovali dve naše žiačky, víťazky krajského kola súťaže. Jedna z nich, Ľubica Pinková zvíťazila v odbore 15 - Ekonomika a riadenie. Vo svojej práci predstavila BIO_batôžtek. Ľubica sa rozhodla, že sa súťaže zúčastní, ako štvrtáčka. Pri tvorbe súťažnej práce mohla využiť v praxi svoje teoretické znalosti, ktoré nadobudla v škole. Tento ročník súťaže kvôli pandemickým opatreniam prebiehal formou online, ale priebeh súťaže to neovplyvnilo, dalo to Ľubici veľa nových vedomostí, spoznala nových zaujímavých ľudí, mala možnosť vypočuť si aj prezentácie ďalších žiakov, ktoré boli tiež veľmi zaujímavé i aktuálne. Súťaž SOČ povzbudila Ľubicu a pripravila ju na ďalšie štúdium na vysokej škole. Žiačka i vedenie školy ďakuje konzultantke Ing. Eve Mizerákovej, ktorá bola vždy ochotná pomôcť a odborne poradiť našej súťažiacej. Osobne si veľmi vážim  u Ing. Evy Mizerákovej snahu, tvorivosť a ochotu pomáhať talentovaným žiakom.

      Roman Karaffa