• Smútime

     • 23. októbra 2020 nás opustila naša kolegyňa Marta Tomašovská (*1956 +2020). Smútime za ňou. Česť jej pamiatke.

     • Pochvala-poďakovanie

     • Vyslovujem veľkú pochvalu Filipovi Fekečovi, žiakovi IV.M triedy, za pomoc pri zabezpečení online vyučovania na našej škole. Vybudoval v komunikačnom prostredí server na vyučovanie jednotlivých tried a predmetov. Je to výdatná pomoc pre učiteľov. Ďakujeme. Roman Karaffa.

     • Inovácia počítačových učební

     • Dnes sa začali budovať dve počítačové učebne na platforme SINO CLOUDclient, ktorá umožňuje používať viacerým žiakom a učiteľom súčasne rovnaký server a zdieľať výkon a údaje na nezávislých virtuálnych pracovných staniciach. Každá pracovná stanica bude vybavená zariadením SC client, klávesnicou a myšou a mení spôsob používania klasických stolných počítačov alebo tenkých klientov kde je pre každý jeden monitor potrebný samostatný počítač. Zariadenie získavame vďaka finančnému príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja.


     • Pochvala pre žiakov II.M

     • Chválim všetkých žiakov II.M triedy. V dištančnom vzdelávaní s vyučujúcou Ing. Alenou Bachoríkovou prejavili všetci záujem o vzdelávanie, nainštalovali si grafický systém a sú doma pripravení kresliť technické výkresy. Mám z Vás radosť. Roman Karaffa.

     • Pedagogické asistentky

     • Na škole pôsobia dve pedagogické asistentky. V súčasnej situácii sú na pracovisku a pomáhajú žiakom počas on-line vyučovania.

     • Sociálny pedagóg na škole

     • V rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ PoP II pôsobí na našej škole od 1. októbra 2020 sociálny pedagóg PhDr. Radoslav Tóth, PhD. Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie  pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov školy. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania, a ešte zabezpečuje sociálny servis pre žiakov.

     • Oznam

     • V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17294:1-A1810 pokračujeme so žiakmi vo vyučovaní dištančnou formou. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa vyučovania, žiakom je zakázané chodiť na brigády, cestovať a vykonávať iné aktivity počas vyučovania, kedy sa venujú štúdiu. Žiaci budú komunikovať s vyučujúcimi prostredníctvom Edupage. Aktuálne sa pripravuje rozvrh konzultácií a online vyučovania. Prosím, sledujte stránky školy, e-mailové schránky a správy na Edupage.

      https://spslevice.edupage.org/

      www.spslevice.sk

      13. októbra 2020 si majú žiaci možnosť v škole vyzdvihnúť osobné veci zo skriniek. Skrinky nechajú otvorené, zámky si žiaci berú domov. Harmonogram: 8.00 – žiaci prvého ročníka, 9.00 – žiaci druhého ročníka, 10.00 – žiaci tretieho ročníka, 11.00 – žiaci štvrtého ročníka. Vojdite hlavným vchodom školy.

     • Prerušenie vyučovania prezenčnou formou

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Podľa § 32 školského zákona zabezpečíme dištančné vzdelávanie žiakov našej školy. Od pondelka, 12.10.2020 bude škola pre žiakov uzavretá, nebude sa konať žiadne vyučovanie prezenčnou formou. Možnosť vypratania osobných vecí zo šatňových skriniek sa bude riešiť operatívne neskôr.

     • SPŠSE Levice - Erasmus +

     • Naša škola implementovala projekt programu Erasmus+ (Spolufinancované Európskou úniou) v období od 1.9.2017 do 31.8.2020. Cieľom bolo podporiť sociálno-vzdelávací a osobnostný rozvoj žiakov našej školy formou spolupráce prostredníctvom spoločných projektov s mobilitami študentov a učiteľov. Realizovali sme projekt „AMOR“ (Autonomuous Mobile Robot) s podporou programu Erasmus+ (Spolufinancované Európskou úniou) spolu s partnerskými školami Stredná priemyselná škola Třebíč v Čechách s vyše 1 000 žiakmi, Odborná škola strojárstva a obchodu Gyula Andrássy v Miškolci s viac ako 600 žiakmi, Odborná škola v Tampere vo Fínsku s asi 8 000 žiakmi denného štúdia a 10 000 žiakmi ďalšieho vzdelávania popri zamestnaní a LCKZiU z Poľska, čo je neziskový komplex škôl a vzdelávacích inštitúcií na regionálnej úrovni s vyše 200 dennými žiakmi a asi 180 externými študentmi. Ústrednou myšlienkou projektu je simulácia skutočného „medzinárodného výskumného tímu mladých špecialistov“ pracovať na návrhu, výrobe, programovaní a testovaní robota vhodného na meranie prítomnosti nebezpečných látok v ťažko dostupných miestach. Spolupráca je založená na projektoch partnerského učenia, týždenných pobytoch žiakov v partnerských školách, návštevách kultúrnych a športových podujatí a historických pamiatok. Výsledkom trojročnej práce tímu žiakov každej partnerskej školy je skutočný naprogramovaný robot pripravený na činnosť v teréne. Žiaci si rozvíjajú zručnosti v oblasti elektroniky, strojárstva a programovania. Žiaci sami vyrábali použitím 3D tlačiarne komponenty robota, realizovali elektronické obvody, programovali mikroprocesory a testovali robota tak, aby boli splnené požadované parametre. Viacerí žiaci sa zúčastnili týždenného pobytu v Třebíči v Čechách, týždenného pobytu v Lubline v Poľsku a týždenného pobytu v Miškolci v Maďarsku. Naša škola hosťovala študentov všetkých partnerských škôl u nás v Leviciach. Žiaľ COVID 19 zasiahol aj tento projekt a pre zlú pandemickú situáciu nikto z partnerov nemohol realizovať záverečné stretnutie a vyhodnocovanie projektu na jar 2020 v Tampere vo Fínsku. Napriek tomu sme však projekt dokončili. Naši žiaci dokončili robota, vytvorili potrebnú technickú dokumentáciu a otestovali hotového robota podľa požiadaviek stanovených v projekte. Úspešne reprezentovali našu školu na stretnutiach v partnerských školách, svojim profesionálnym prístupom a výbornými vedomosťami a zručnosťami robili dobré meno našej škole. Výsledok ich snaženia a práce si môžete pozrieť na videu.

      Napísala Ing. Anna Ševčíková

      AMOR

      Erasmus+

     • Idem do toho! študentská konferencia DO Fénix Levice, Fr. Hečku 25

     • Ochrana životného prostredia, veda a technika v 21. storočí

      17. – 18. 9. 2020 sme sa zapojili do projektu DO Fénix a zorganizovali sme študentskú konferenciu na tému Ochrana životného prostredia, veda a technika v 21. storočí.

      Prvé naše kroky viedli do Štiavnických hôr, do Bane Starovšesvätých v Hodruši Hámroch. Prehliadka pozostávala z dvoch častí: teoreticko-expozičnej a podzemnej. Prešli sme po miestach, ktoré sú sprístupnené pre ľudskú nohu od roku  1378. Ťažili sa tu zlaté a strieborné rudy do roku 1950.

      Obraz o hodrušskom baníctve dotvárajú historické nástroje baníkov, expozícia Kvety baní s minerálmi z regiónu aj sveta, trofeje miestneho zlatokopeckého klubu. Našli sme tu ukážku vychýrenej hodrušskej čipkárskej školy, ktorá vyrobila paličkované čipky na svadobné šaty anglickej kráľovnej Alžbety II. Vlastnú izbičku tu má legendárny huncút a vtipkár Nácko.

      Baňa je súčasťou Hornohodrušského banského závodu, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO.

      Ďalšia naša cesta viedla do Sv. Antona, do Penziónu Starý hostinec, ktorý je typický svojou atmosférou dediny – izbičky, jedáleň sú zariadené typickým ornamentom tradičnej hontianskej kultúry.

      25 členov DO Fénix Levice, Fr. Hečku 25 sa po chutnom obede spojili s poslancom EP cez videokonferenciu s Michalom Wiezikom.

      Michal Wiezik je zástupcom SR vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v EP. Diskusia bola tak zaujímavá a obohacujúca až pán poslanec nestihol zodpovedať na všetky naše otázky.

      Pracovali sme aj po večeri – po rozdelení do tímov, prišli na rad názory, návrhy samotných účastníkov konferencie, ktorí si pripravovali diskusné príspevky k záchrane planéty pomocou vedy a techniky.

      V piatok hneď od rána sme riešili najväčší problém ľudstva. Pridali sa k nám odborníci ,Balko Tomáš – špecialista pre ŽP v ZSE, Franta Ľudovít – podnikateľ. Náš pohľad sa rozšíril o spoločenskú zodpovednosť nás všetkých ľudí - podnikateľov aj korporácií.

      Úplne na záver sme si ešte dopriali prehliadku Kaštieľa vo Svätom Antone a jeho krásne okolie.

      Program študentskej konferencie, Idem do toho! sme splnili do bodky, no zodpovednosť za ochranu životného prostredia zostáva a budeme spoločne a každý sám od seba na tom ďalej pracovať.

      Ing. Eva Mizeráková, Ing. Mária Pallyaová

     • Stretnutie s rodičmi

     • Stretnutie s rodičmi

      Dňa 03. 09. 2020 (štvrtok) o 16.00 sa bude konať Rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. a 4. ročníka, rodičia žiakov 1. ročníka začínajú spoločne v školskej jedálni.

     • Tlačivá pre žiakov a zákonných zástupcov

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu

      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Školský bufet

     • Od septembra 2020 bude možné v školskom bufete nakúpiť aj školské potreby v priaznivých cenách (zošity, pravítka, milimetrové papiere, písacie potreby - ceruzky a perá, písmenkové šablóny, kružidlá...)

     • Duálne vzdelávanie v odbore elektrotechnika

     • V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2675 M elektrotechnika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

     • OZNAM-2

     •  

       

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

       

      v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

       

      zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

       

      1. v budove  súp. č. 4717, , na parc. č. 4803/7, na ulici Františka Hečku č. 25 , katastrálne územie Levice,  o výmere 227 m2. Jedná sa o zváračskú a kováčsku dielňu.

      Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

       

      doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

      cena nájmu minimálne vo výške : 22,- €/ m²/rok

       

       

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

       

      Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

      Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

      Dátum zverejnenia: 27.07.2020

       

       

      Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

       

     • OZNAM-1

     •  

       

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

       

      v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

       

      zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

       

      pavilón tried C, s.č. 4720, p.č. 4803/10, LV č. 5285, k.ú. Levice, stavba 950 m2.

       

      Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

       

      doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

      cena nájmu minimálne vo výške : 15,- €/ m²/rok

       

       

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

       

      Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

      Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

      Dátum zverejnenia: 27.07.2020

       

       

      Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

     • Duálne vzdelávanie

     • V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2387 M mechatronika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Pozrite si alebo vytlačte Váš aktuálny rozvrh. Rozvrh bol naposledy publikovaný: 30. 1. 2023
    • Suplovanie
     • Suplovanie

     • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Posledné suplovanie bolo vypublikované: 31. 3. 2023