• Idem do toho! študentská konferencia DO Fénix Levice, Fr. Hečku 25

     • Ochrana životného prostredia, veda a technika v 21. storočí

      17. – 18. 9. 2020 sme sa zapojili do projektu DO Fénix a zorganizovali sme študentskú konferenciu na tému Ochrana životného prostredia, veda a technika v 21. storočí.

      Prvé naše kroky viedli do Štiavnických hôr, do Bane Starovšesvätých v Hodruši Hámroch. Prehliadka pozostávala z dvoch častí: teoreticko-expozičnej a podzemnej. Prešli sme po miestach, ktoré sú sprístupnené pre ľudskú nohu od roku  1378. Ťažili sa tu zlaté a strieborné rudy do roku 1950.

      Obraz o hodrušskom baníctve dotvárajú historické nástroje baníkov, expozícia Kvety baní s minerálmi z regiónu aj sveta, trofeje miestneho zlatokopeckého klubu. Našli sme tu ukážku vychýrenej hodrušskej čipkárskej školy, ktorá vyrobila paličkované čipky na svadobné šaty anglickej kráľovnej Alžbety II. Vlastnú izbičku tu má legendárny huncút a vtipkár Nácko.

      Baňa je súčasťou Hornohodrušského banského závodu, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO.

      Ďalšia naša cesta viedla do Sv. Antona, do Penziónu Starý hostinec, ktorý je typický svojou atmosférou dediny – izbičky, jedáleň sú zariadené typickým ornamentom tradičnej hontianskej kultúry.

      25 členov DO Fénix Levice, Fr. Hečku 25 sa po chutnom obede spojili s poslancom EP cez videokonferenciu s Michalom Wiezikom.

      Michal Wiezik je zástupcom SR vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v EP. Diskusia bola tak zaujímavá a obohacujúca až pán poslanec nestihol zodpovedať na všetky naše otázky.

      Pracovali sme aj po večeri – po rozdelení do tímov, prišli na rad názory, návrhy samotných účastníkov konferencie, ktorí si pripravovali diskusné príspevky k záchrane planéty pomocou vedy a techniky.

      V piatok hneď od rána sme riešili najväčší problém ľudstva. Pridali sa k nám odborníci ,Balko Tomáš – špecialista pre ŽP v ZSE, Franta Ľudovít – podnikateľ. Náš pohľad sa rozšíril o spoločenskú zodpovednosť nás všetkých ľudí - podnikateľov aj korporácií.

      Úplne na záver sme si ešte dopriali prehliadku Kaštieľa vo Svätom Antone a jeho krásne okolie.

      Program študentskej konferencie, Idem do toho! sme splnili do bodky, no zodpovednosť za ochranu životného prostredia zostáva a budeme spoločne a každý sám od seba na tom ďalej pracovať.

      Ing. Eva Mizeráková, Ing. Mária Pallyaová

     • Stretnutie s rodičmi

     • Stretnutie s rodičmi

      Dňa 03. 09. 2020 (štvrtok) o 16.00 sa bude konať Rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. a 4. ročníka, rodičia žiakov 1. ročníka začínajú spoločne v školskej jedálni.

     • Tlačivá pre žiakov a zákonných zástupcov

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu

      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Školský bufet

     • Od septembra 2020 bude možné v školskom bufete nakúpiť aj školské potreby v priaznivých cenách (zošity, pravítka, milimetrové papiere, písacie potreby - ceruzky a perá, písmenkové šablóny, kružidlá...)

     • Duálne vzdelávanie v odbore elektrotechnika

     • V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2675 M elektrotechnika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

     • OZNAM-2

     •  

       

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

       

      v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

       

      zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

       

      1. v budove  súp. č. 4717, , na parc. č. 4803/7, na ulici Františka Hečku č. 25 , katastrálne územie Levice,  o výmere 227 m2. Jedná sa o zváračskú a kováčsku dielňu.

      Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

       

      doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

      cena nájmu minimálne vo výške : 22,- €/ m²/rok

       

       

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

       

      Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

      Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

      Dátum zverejnenia: 27.07.2020

       

       

      Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

       

     • OZNAM-1

     •  

       

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

       

      v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

       

      zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

       

      pavilón tried C, s.č. 4720, p.č. 4803/10, LV č. 5285, k.ú. Levice, stavba 950 m2.

       

      Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

       

      doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

      cena nájmu minimálne vo výške : 15,- €/ m²/rok

       

       

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

       

      Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

      Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

      Dátum zverejnenia: 27.07.2020

       

       

      Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

     • Duálne vzdelávanie

     • V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2387 M mechatronika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Pozrite si alebo vytlačte Váš aktuálny rozvrh. Rozvrh bol naposledy publikovaný: 30. 1. 2023
    • Suplovanie
     • Suplovanie

     • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Posledné suplovanie bolo vypublikované: 29. 5. 2023
    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.