• Aj učitelia sa chopili náradia

     • 31. augusta 2021 sme zorganizovali brigádu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy. Cieľom bolo odstránenie konárov, buriny a nečistôt na chodníku pred školou. Týmto veľmi ďakujem všetkým zúčastneným brigádnikom za pomoc a ochotu prispieť svojou prácou k skrášleniu exteriérov školy.

      Roman Karaffa

     • Špeciálne informácie pre žiakov 1. ročníka k otvoreniu školského roka

     • 8.00 -  zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj s triednymi učiteľmi, presun do tried.

       

                 

      Pri vstupe do školy rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

       

       

      https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f5a7318a-a9b9-44e7-af8e-fa6a22957f02?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

       

      Rodič prváka má 2 možnosti:

      1 poslať sken „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom alebo inou el. cestou,

      2. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

       

      Stretnutie s rodičmi žiakov prvého ročníka sa uskutoční v piatok, 3. septembra 2021, o 16.00 v školskej jedálni. Účasť rodičov je veľmi dôležitá a povinná.
       

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       

       

       

      Roman Karaffa

     • Otvorenie školského roka 2021-2022

     • 8.00 -  zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj s triednymi učiteľmi, presun do tried.

       

      Stretnutie s rodičmi žiakov prvého ročníka sa uskutoční v piatok, 3. septembra 2021, o 16.00 v školskej jedálni. Účasť rodičov je veľmi dôležitá a povinná.
                             

      9.00 – žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zhromaždia v triedach s triednymi učiteľmi.

       

      9.00 –   triednické hodiny podľa rámcového programu pod vedením triednych učiteľov. 

       

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

       

      https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f5a7318a-a9b9-44e7-af8e-fa6a22957f02?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

       

      Ak si žiak zabudol vyhlásenie doma, žiak/rodič má 3 možnosti:

      1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),

      2. poslať sken „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom alebo inou el. cestou,

      3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

       

       

      Povinnosť nosiť rúška sa aj naďalej týka všetkých škôl a školských zariadení. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR.

       

      Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény, a to predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény".

       

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

      a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      Tieto osoby potom, ako prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID- 19 do karantény nepôjdu.

       

      V zmysle Opatrení školského semaforu 2021/2022 verzia 1.0 manuálu, ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10. augusta 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12. augusta 2021, je poskytnutá žiakom možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorý prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie.

       

      Roman Karaffa

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

                                                                                                                                    Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ

     • Samotestovanie žiakov

     • V zmysle Opatrení školského semaforu 2021/2022 verzia 1.0 manuálu, ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10. augusta 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12. augusta 2021, je poskytnutá žiakom možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. Triedni učitelia vykonajú 23. augusta 2021 zisťovanie záujmu žiakov (rodičov) o samotestovanie. Každý žiak dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie.

       

      Roman Karaffa