• Balet & SĽUK/Tancom k sebe

     • Hoci sme stredná škola zameraná na technické odbory, našlo sa 80 žiakov takmer zo všetkých tried našej školy, ktorí sa rozhodli navštíviť 30. marca 2023 tanečné predstavenie v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

      Dva profesionálne súbory – Balet Slovenského národného divadla a SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív) pripravili spoločný program, v ktorom ukázali to najlepšie zo svojho repertoáru v priateľskej konfrontácii klasického baletu a ľudového tanca. A tak sme boli svedkami krásnych a náročných baletných kreácií majsteriek a majstrov akademického tanca ako aj dych berúcich výkonov tanečníc a tanečníkov SĽUKu. Nesmieme zabudnúť na vynikajúci živý orchester divadla hrajúci diela slávnych skladateľov napr. P. I. Čajkovského alebo Antonína Dvořáka, ako aj ľudovú hudbu, ktorá sprevádzala folklórne tanečné vystúpenia. Pre mnohých žiakov to bolo prvý krát, keď navštívili naše národné divadlo a videli naživo tanečné predstavenie. Posledné číslo, kde sa spojili tieto dve umelecké telesá v mimoriadne príťažlivej choreografii, si zaslúžilo obrovský potlesk a aj „standing ovation“. Veru nám aj ľúto bolo, že je už koniec.

      A keďže k takýmto výletom patrí aj „rozchod“ spojený s občerstvením, po predstavení sa mohli žiaci najesť v Eurovei alebo poprechádzať pri Dunaji.

      Ďalšiu možnosť umeleckého zážitku budú mať naši žiaci 3. mája 2023, kedy je na programe SND slávna opera Carmen. Dúfame, že sa znovu nájde dosť záujemcov, ktorí budú chcieť zažiť niečo nové a výnimočné, vypočuť si slávne árie a obdivovať nadčasovú hudbu v známom ľúbostnom príbehu.

     • Deň Zeme na našej škole

     • Dňa 30.3.2023 pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme (22.apríl 2023) si študenti našej školy spolu s učiteľmi a nepedagogickými zamestnancami vyčistili a upravili vonkajší areál školy. Ukázali, že sa neboja chytiť do rúk hrable, lopaty, vidly a s húževnatosťou a nasadením sa pustili do čistenia a upratovania svojho školského areálu. Svojím prístupom vykonali kus poriadnej práce a nemalým pričinením prispeli ku krajšiemu vzhľadu nášho prostredia, za čo im patrí poďakovanie.

       

                                                               PaedDr. Peter Mizerák - ZRŠ 

     • Milí rodičia, absolventi, priaznivci a priatelia školy

     • Prosíme o príspevok pre naše občianske združenie „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“ z 2% Vašich daní.

      VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa nachádza v sekcii DOWNLOAD.

      Tlačivo na 2%, resp. 3% (pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) je možné odovzdať spolu s vyplneným vyhlásením na Daňový úrad do 30.4.2023 = tento rok do 2.5.2023, alebo na sekretariát do školy do 28. apríla 2023.

      Bližšie info: https://podpora.financnasprava.sk/833587-Pouk%C3%A1zanie-podielu-zaplatenej-dane-za-rok-2022-podan%C3%ADm-vyhl%C3%A1senia

      Aj na stránkach školy:

      https://spslevice.edupage.org/percenta2/

       

      Ďakujeme, Roman Karaffa

     • Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

     • 22.marec 2023 bol súťažným dňom pre všetkých študentov nitrianskeho kraja, ktorí prezentovali svoje  práce  na 45.ročníku KK SOČ. Našu školu s jedinou prácou reprezentovali  maturanti  Peter Maszay a Kristián Valachy. Súťažili v odbore č. 14 Tvorba učebných pomôcok , didaktické technológie a veľmi úspešne. So svojou prácou 

      POMÔCKA NA VYUČOVANIE RIADIACICH SYSTÉMOV  „ získali  prvé miesto a postupujú do celoslovenského kola.

      Riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      Ing. Pallyaová

     • STRIEBORNÝ PIEST – 21. marec 2023

     • Netradičný názov súťaže. Tak ako názov  aj celá súťaž je  netradičná, pretože vznikla pred pár rokmi na podnet zamestnancov  firmy SMC. Je to firma  zaoberajúca sa pneumatikou a automatizáciou. Svoje zastúpenie má v 83 .štátoch .Slovenská a Česká pobočka sa spojili a pre  študentov so zameraním na  mechatroniku pripravili už 6. ročník veľmi zaujímavej ale  náročnej súťaže. Nemohli sme chýbať. Trojčlenný tím tretiakov mechatronikov v zložení Alex Bobák, Juraj Balog, Juraj Žembery si zmerali sily s ďaľšími 22 tímami z celého Slovenska. Okrem vedomostného testu  si vyskúšali  praktické  úlohy z pneumatiky, elektropneumatiky, identifikovali poruchy na výrobných linkách, tvorili program v simulačnom prostredí, zisťovali  funkčnosť a názvy  rôznych komponentov. Síce  sme nevyhrali ale  aj umiestnenie na 16.mieste v národnom kole  je super .

      Okrem súťaží  organizátori pripravili veľmi zaujímavý sprievodný program vo FUN zóne- ukážky využitia vyrobených komponentov, spoločenské hry, možnosť vyskúšať si  pohovor  do práce. V neposlednom rade  sme získali  nové skúsenosti a už teraz sa tešíme na  ďalší ročník.

      Súťažiacim  ďakujeme za reprezentáciu školy, prajeme veľa úspechov a chuti učiť sa nové veci nad rámec  klasických školských povinností.

      Ing. Pallyaová

     • Nitriansky samosprávny kraj výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

     • Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený Ing. Branislavom Becíkom, PhD., predsedom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

       

       

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

       

       

      1. Gymnázium, Školská 26, Vráble
      2. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra
      3. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
      4. Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
      5. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
      6. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
      7. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
      8. Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
      9. Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
      10. Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
      11. Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
      12. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
      13. Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
      14. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

       

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

       

       

      • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách                  a dopĺňaní v platnom znení
      • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
      • splnenie podmienky § 39 ods. 3 zákona

       

      Iné požiadavky

      • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
      • bezúhonnosť
      • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti)
      • vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy
      • organizačné a riadiace schopnosti
      • znalosť príslušnej legislatívy
      • ovládanie štátneho jazyka

       

      Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon. Funkčný plat bude stanovený vo výške min. 1 100,00 €.  

       

      Prihlášku do výberového konania s uvedením e-mailovej adresy spolu s:

      1. overenými dokladmi o vzdelaní, 
      2. profesijným životopisom,
      3. potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
      4. návrhom koncepcie rozvoja školy,
      5. dokladmi o pedagogickej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020     Z. z.
      6. čestným vyhlásením o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona
      7. čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

       

      je potrebné doručiť v obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“

       

      najneskôr do   06.04.2023    do 14.00 hod.

       

      na adresu:

      Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

      Odbor školstva, mládeže a šporu

      Rázusova 2A

      949 01  Nitra

       

      Pozvánka na výberové konanie bude uchádzačom zaslaná e-mailom.

       

       

       

       

       

                                                                                                Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                             predseda

     • Posilňovali sme sivé bunky, dobrovoľnícka akcia

     • Poviete si – nič zvláštne, veď o tom školy sú – navyše, keď to bolo v deň maturít (15. marca 2023). No zatiaľ čo si naši maturanti presilovali tie svoje sivé bunky a ostatní žiaci mali voľno, 2 druháci a 3 tretiaci sa za posilňovaním sivých buniek vybrali do Domova dôchodcov Jeseň života. Klienti Domova mali akurát tému týždňa – cvičenie mozgu. Pripravili sme si teda pre nich zábavno-vedomostný kvíz inšpirovaný TV kvízom z ich mladosti – 6 ran do klobouku. Seniori si tak mohli zaspomínať,  zabaviť sa, ale hlavne trochu potrénovať tie spomínané sivé bunky. Rozdelení boli do 2 zmiešaných súťažných tímov (zmiešaní s našimi mladými) a víťazstvo bolo skôr morálne a aj dosť tesné.

      Po kvíze mali naši žiaci ešte stále  dosť energie na úpravu okolia Domova – orezávali vŕbu, zametali a odhadzovali haluze. Celkom užitočne strávený deň. Chlapci, ďakujeme.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Totality sa už nebojíme

     •        Ako to? Lebo ju vieme demaskovať. Pomohlo nám v tom aj divadelné spracovanie známej Orwellovej alegórie na totalitu – FARMA ZVIERAT - alebo radšej Animal farm, keďže predstavenie bolo v originál angličtine. Dozvedeli sme sa viac o vyprázdnených heslách, manipulácii, zastrašovaní i terore, ktoré nikdy neprinášajú sľubované vyslobodenie. Scéna bola síce minimalistická, ale veľmi šikovne a vynaliezavo využitá, čo tiež treba oceniť. Herecké výkony boli presvedčivé a naši žiaci ostro sledujúci.

      Za predstavením sme cestovali do Zvolena (7.marca), a to bol bonus navyše, keďže cestovanie bolo celkom komfortné, Zvolen prívetivý a tí šikovnejší - s vlakovou preukážkou -  mali cestu dokonca zadarmo.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za peknú akciu a možno si znova trochu viac ceníme slobodu, ktorá je nám dopriata.  

     • Krajské kolo súťaže Enersol

     • Dňa 8.marca 2023 sa  uskutočnilo krajské kolo 13. ročníka súťaže  ENERSOL SK za Nitriansky samosprávny kraj. Študenti Adam Baláž a Ľuboš Mihál z III.M triedy reprezentovali školu s prácou „ Model inteligentného vykurovania“

      A reprezentovali veľmi úspešne! V  tvorivej kategórii obsadili 1. miesto a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Senici. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme päste na celoslovenskom kole.

      Ing. Mária Pallyaová