• Balet & SĽUK/Tancom k sebe

     • Hoci sme stredná škola zameraná na technické odbory, našlo sa 80 žiakov takmer zo všetkých tried našej školy, ktorí sa rozhodli navštíviť 30. marca 2023 tanečné predstavenie v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

      Dva profesionálne súbory – Balet Slovenského národného divadla a SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív) pripravili spoločný program, v ktorom ukázali to najlepšie zo svojho repertoáru v priateľskej konfrontácii klasického baletu a ľudového tanca. A tak sme boli svedkami krásnych a náročných baletných kreácií majsteriek a majstrov akademického tanca ako aj dych berúcich výkonov tanečníc a tanečníkov SĽUKu. Nesmieme zabudnúť na vynikajúci živý orchester divadla hrajúci diela slávnych skladateľov napr. P. I. Čajkovského alebo Antonína Dvořáka, ako aj ľudovú hudbu, ktorá sprevádzala folklórne tanečné vystúpenia. Pre mnohých žiakov to bolo prvý krát, keď navštívili naše národné divadlo a videli naživo tanečné predstavenie. Posledné číslo, kde sa spojili tieto dve umelecké telesá v mimoriadne príťažlivej choreografii, si zaslúžilo obrovský potlesk a aj „standing ovation“. Veru nám aj ľúto bolo, že je už koniec.

      A keďže k takýmto výletom patrí aj „rozchod“ spojený s občerstvením, po predstavení sa mohli žiaci najesť v Eurovei alebo poprechádzať pri Dunaji.

      Ďalšiu možnosť umeleckého zážitku budú mať naši žiaci 3. mája 2023, kedy je na programe SND slávna opera Carmen. Dúfame, že sa znovu nájde dosť záujemcov, ktorí budú chcieť zažiť niečo nové a výnimočné, vypočuť si slávne árie a obdivovať nadčasovú hudbu v známom ľúbostnom príbehu.

     • Deň Zeme na našej škole

     • Dňa 30.3.2023 pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme (22.apríl 2023) si študenti našej školy spolu s učiteľmi a nepedagogickými zamestnancami vyčistili a upravili vonkajší areál školy. Ukázali, že sa neboja chytiť do rúk hrable, lopaty, vidly a s húževnatosťou a nasadením sa pustili do čistenia a upratovania svojho školského areálu. Svojím prístupom vykonali kus poriadnej práce a nemalým pričinením prispeli ku krajšiemu vzhľadu nášho prostredia, za čo im patrí poďakovanie.

       

                                                               PaedDr. Peter Mizerák - ZRŠ 

     • Milí rodičia, absolventi, priaznivci a priatelia školy

     • Prosíme o príspevok pre naše občianske združenie „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“ z 2% Vašich daní.

      VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa nachádza v sekcii DOWNLOAD.

      Tlačivo na 2%, resp. 3% (pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) je možné odovzdať spolu s vyplneným vyhlásením na Daňový úrad do 30.4.2023 = tento rok do 2.5.2023, alebo na sekretariát do školy do 28. apríla 2023.

      Bližšie info: https://podpora.financnasprava.sk/833587-Pouk%C3%A1zanie-podielu-zaplatenej-dane-za-rok-2022-podan%C3%ADm-vyhl%C3%A1senia

      Aj na stránkach školy:

      https://spslevice.edupage.org/percenta2/

       

      Ďakujeme, Roman Karaffa

     • Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

     • 22.marec 2023 bol súťažným dňom pre všetkých študentov nitrianskeho kraja, ktorí prezentovali svoje  práce  na 45.ročníku KK SOČ. Našu školu s jedinou prácou reprezentovali  maturanti  Peter Maszay a Kristián Valachy. Súťažili v odbore č. 14 Tvorba učebných pomôcok , didaktické technológie a veľmi úspešne. So svojou prácou 

      POMÔCKA NA VYUČOVANIE RIADIACICH SYSTÉMOV  „ získali  prvé miesto a postupujú do celoslovenského kola.

      Riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      Ing. Pallyaová

     • STRIEBORNÝ PIEST – 21. marec 2023

     • Netradičný názov súťaže. Tak ako názov  aj celá súťaž je  netradičná, pretože vznikla pred pár rokmi na podnet zamestnancov  firmy SMC. Je to firma  zaoberajúca sa pneumatikou a automatizáciou. Svoje zastúpenie má v 83 .štátoch .Slovenská a Česká pobočka sa spojili a pre  študentov so zameraním na  mechatroniku pripravili už 6. ročník veľmi zaujímavej ale  náročnej súťaže. Nemohli sme chýbať. Trojčlenný tím tretiakov mechatronikov v zložení Alex Bobák, Juraj Balog, Juraj Žembery si zmerali sily s ďaľšími 22 tímami z celého Slovenska. Okrem vedomostného testu  si vyskúšali  praktické  úlohy z pneumatiky, elektropneumatiky, identifikovali poruchy na výrobných linkách, tvorili program v simulačnom prostredí, zisťovali  funkčnosť a názvy  rôznych komponentov. Síce  sme nevyhrali ale  aj umiestnenie na 16.mieste v národnom kole  je super .

      Okrem súťaží  organizátori pripravili veľmi zaujímavý sprievodný program vo FUN zóne- ukážky využitia vyrobených komponentov, spoločenské hry, možnosť vyskúšať si  pohovor  do práce. V neposlednom rade  sme získali  nové skúsenosti a už teraz sa tešíme na  ďalší ročník.

      Súťažiacim  ďakujeme za reprezentáciu školy, prajeme veľa úspechov a chuti učiť sa nové veci nad rámec  klasických školských povinností.

      Ing. Pallyaová

     • Nitriansky samosprávny kraj výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

     • Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený Ing. Branislavom Becíkom, PhD., predsedom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

       

       

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

       

       

      1. Gymnázium, Školská 26, Vráble
      2. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra
      3. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
      4. Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
      5. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
      6. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
      7. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
      8. Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
      9. Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
      10. Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
      11. Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
      12. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
      13. Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
      14. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

       

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

       

       

      • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách                  a dopĺňaní v platnom znení
      • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
      • splnenie podmienky § 39 ods. 3 zákona

       

      Iné požiadavky

      • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
      • bezúhonnosť
      • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti)
      • vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy
      • organizačné a riadiace schopnosti
      • znalosť príslušnej legislatívy
      • ovládanie štátneho jazyka

       

      Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon. Funkčný plat bude stanovený vo výške min. 1 100,00 €.  

       

      Prihlášku do výberového konania s uvedením e-mailovej adresy spolu s:

      1. overenými dokladmi o vzdelaní, 
      2. profesijným životopisom,
      3. potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
      4. návrhom koncepcie rozvoja školy,
      5. dokladmi o pedagogickej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020     Z. z.
      6. čestným vyhlásením o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona
      7. čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

       

      je potrebné doručiť v obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“

       

      najneskôr do   06.04.2023    do 14.00 hod.

       

      na adresu:

      Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

      Odbor školstva, mládeže a šporu

      Rázusova 2A

      949 01  Nitra

       

      Pozvánka na výberové konanie bude uchádzačom zaslaná e-mailom.

       

       

       

       

       

                                                                                                Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                             predseda

     • Posilňovali sme sivé bunky, dobrovoľnícka akcia

     • Poviete si – nič zvláštne, veď o tom školy sú – navyše, keď to bolo v deň maturít (15. marca 2023). No zatiaľ čo si naši maturanti presilovali tie svoje sivé bunky a ostatní žiaci mali voľno, 2 druháci a 3 tretiaci sa za posilňovaním sivých buniek vybrali do Domova dôchodcov Jeseň života. Klienti Domova mali akurát tému týždňa – cvičenie mozgu. Pripravili sme si teda pre nich zábavno-vedomostný kvíz inšpirovaný TV kvízom z ich mladosti – 6 ran do klobouku. Seniori si tak mohli zaspomínať,  zabaviť sa, ale hlavne trochu potrénovať tie spomínané sivé bunky. Rozdelení boli do 2 zmiešaných súťažných tímov (zmiešaní s našimi mladými) a víťazstvo bolo skôr morálne a aj dosť tesné.

      Po kvíze mali naši žiaci ešte stále  dosť energie na úpravu okolia Domova – orezávali vŕbu, zametali a odhadzovali haluze. Celkom užitočne strávený deň. Chlapci, ďakujeme.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Totality sa už nebojíme

     •        Ako to? Lebo ju vieme demaskovať. Pomohlo nám v tom aj divadelné spracovanie známej Orwellovej alegórie na totalitu – FARMA ZVIERAT - alebo radšej Animal farm, keďže predstavenie bolo v originál angličtine. Dozvedeli sme sa viac o vyprázdnených heslách, manipulácii, zastrašovaní i terore, ktoré nikdy neprinášajú sľubované vyslobodenie. Scéna bola síce minimalistická, ale veľmi šikovne a vynaliezavo využitá, čo tiež treba oceniť. Herecké výkony boli presvedčivé a naši žiaci ostro sledujúci.

      Za predstavením sme cestovali do Zvolena (7.marca), a to bol bonus navyše, keďže cestovanie bolo celkom komfortné, Zvolen prívetivý a tí šikovnejší - s vlakovou preukážkou -  mali cestu dokonca zadarmo.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za peknú akciu a možno si znova trochu viac ceníme slobodu, ktorá je nám dopriata.  

     • Krajské kolo súťaže Enersol

     • Dňa 8.marca 2023 sa  uskutočnilo krajské kolo 13. ročníka súťaže  ENERSOL SK za Nitriansky samosprávny kraj. Študenti Adam Baláž a Ľuboš Mihál z III.M triedy reprezentovali školu s prácou „ Model inteligentného vykurovania“

      A reprezentovali veľmi úspešne! V  tvorivej kategórii obsadili 1. miesto a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Senici. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme päste na celoslovenskom kole.

      Ing. Mária Pallyaová

     • Strojárska olympiáda na STU v Bratislave

     • Tak, ako po iné predchádzajúce roky aj tento, sa  dňa 16. februára 2023 konala na Strojníckej fakulte Strojárska olympiáda. Nevynechali sme ani tento ročník a oplatilo sa. Naši študenti IV.M triedy Peter Maszay a Kristián Valachy prezentovali školu prácou „ Pomôcka na vyučovanie riadiacich systémov“ a získali veľmi pekné tretie miesto, ktoré bolo ohodnotené okrem diplomu aj finančnou odmenou . Vytvorením tejto práce získali mnoho skúseností a nových vedomostí, ale hlavne, pomôcka bude slúžiť pre ďalších žiakov na vyučovanie.

      Oceneným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

       

      Ing. Mária Pallyaová

     • Tréning na preteky H2AC

     • Nakoľko máme niekoľko výnimočných žiakov, ktorí získavajú úspechy v oblasti technickej tvorivosti, hľadáme finančnú podporu na ich odborný i osobný rast.

      Naši žiaci absolvovali prvé slovenské finále projektu „4x4 Land Rover v školách“. V rámci súťaže, ktorá je určená študentom stredných a žiakom základných škôl, náš tím skonštruoval a vyrobil súťažný špeciál. Súčasťou súťaže bola i ústna obhajoba konštrukcie a výroby modelu pred technickou porotou. Podobne absolvovali súťažiaci obhajobu marketingových aktivít a prácu so sponzormi pred marketingovou porotou.

      Naši žiaci sa zúčastňujú Strojárskej olympiády na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia technického vzdelávania u stredoškolskej mládeže a propagácia technického vzdelávania.
      Súťažiaci žiaci vypracovali súťažné práce na tému v niektorej z oblastí: automobilový priemysel, robotika, obnoviteľné zdroje, moderné technológie v strojárstve a dizajn. Žiaci pravidelne dosahujú stupne víťazov. Napríklad Juraj Novosád zvíťazil v kategórii automobilový priemysel a súčasne získal špeciálnu cenu Volkswagen Slovakia. Ocenený bol za návrh, konštrukciu a výrobu autonómneho robotického autíčka pomocou 3D technológie a programovania jeho riadiacej jednotky Arduino. 

      V Trnave na Materiálovotechnologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky takmer pravidelne naši žiaci víťazia v celoslovenskej súťaži Skills Slovakia Mladý Mechatronik.

      Podobne máme úspechy na medzinárodnej Olympiáde Technického a vzdelávacieho konzorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej, ktorá sa koná pod záštitou, Českej strojníckej spoločnosti, sekcie Strojárskej technológie.

      Pravidelne súťažíme na národnom kole súťaže H2AC, čo sú diaľkovo ovládané autíčka s elektro-vodíkovým pohonom. Ide o 6-hodinový maratón, ktorý preverí pripravenosť chlapcov na súťaž. Minulý rok naša konštrukcia podvozku získala zlatú medailu za inovácie. Žiaci vyvinuli nový podvozok s prvkami vyrobenými 3D tlačou.

       V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami prosíme o spolufinancovanie aktivít našich žiakov. Okrem prostriedkov určených na realizáciu záujmového vzdelávania žiakov, príspevkov od Rodičovského združenia budú potrebné i finančné prostriedky od sponzorov.

      Z našej strany môžeme ponúknuť propagáciu Vašej firmy – karoséria súťažného špeciálu, nálepky a podobne. Aktuálne začíname s tréningom aj vďaka sponzorskej podpore firny ROEZ.

     • Naši žiaci absolvovali cestu v čase

     • Kým my sme v piatok mali dátum 3.2.2023, žiaci I.M sa presunuli v čase a za jeden deň zažili na vlastnej koži hneď niekoľko rokov minulého storočia. Išlo o dramatické 30te a 40te roky a udalosti, ktoré sa v tom čase odohrávali na našom území. Pilotom a navigátorom časovej kapsuly bolo združenie Post Bellum, ktoré sa zaoberá zdokumentovaním a sprostredkovaním kľúčových momentov našej histórie 20. storočia. Workshop pomáhalo zorganizovať o. z. Fénix, fungujúce na našej škole.

      Ale nechajme hovoriť našich žiakov:

      Na tomto workshope sme sa oboznámili s témami ohľadom našej histórie a minulosti.

             Hrali sme hlavne rôzne roly a vedeli sme sa do tých príbehov ľudí vžiť. Vybraný príbeh bol zaujímavý  a dej pútavý. Ukázali nám aj videá, rozhovory s príbehmi ľudí, čo si prežili tie najťažšie roky.

      Prebrali sme aj témy migrácie, xenofóbie a rasizmu. Oboznámili nás s príbehom židovského dievčaťa Evy a ako jej politika na Československu ovplyvnila život. Príbeh nám bol podaný hravou formou. Hrali sme sa aj na politické strany pred voľbami a mali sme obhájiť svoju stranu, dozvedeli sme sa tak viac o komunistoch, demokracií, nacizme a socializme.

      Organizátori boli veľmi príjemní , trpezliví a chceli by sme sa im poďakovať, že si spravili čas.

                                                                                                                            M.S. + S.S., I.M

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Vždy v januári sa na niektorej z levických stredných škôl koná okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Tento ročník bol trochu výnimočný, pretože  kvôli pandémii covidu sa síce v uplynulých dvoch rokoch 2021 a 2022 olympiáda konala, ale len dištančným spôsobom a pozostávala iba z písomného testu. Súťažiaci si nemohli zmerať sily v ústnej časti, ktorá preveruje ich pohotovosť a komunikačné zručnosti.

      Dňa 19. 1. 2023 sa na Obchodnej akadémii v Leviciach tradičným spôsobom uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V štyroch kategóriach súťažili víťazi školských kôl a našu školu veľmi úspešne reprezentoval v kategórii 2D výborný a výrečný angličtinár Juraj Balog z III. M, ktorý zvíťazil a postúpil do februárového krajského kola. Jurajovi srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!

       

      Mgr. Ivana Gažová

     • Pozvánka na druhý Deň otvorených dverí

     • Dovoľte, aby sme pozvali širokú verejnosť, najmä žiakov 9. ročníka základných škôl a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý organizujeme dňa 25. januára 2023 v čase od 9.00 – do15.00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Ponúkame študijné odbory v duálnom systéme vyučovania: 2675 M - elektrotechnika, 2387 M - mechatronika, 2381 M - strojárstvo, 3917 M 02 - technické a informatické služby v strojárstve.

      Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy

     • Možnosti štúdia na našej škole

     • Študijné odbory: 4-ročné

      2675 M elektrotechnika
      2387 M mechatronika
      2381 M strojárstvo
      3917 M 02 - technické a informatické služby v strojárstve 

       

      Charakteristika školy:

      Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v dvoch študijných odboroch. Cieľom je
      neustály rast školy, zabezpečenie procesu zlepšovania a skvalitňovania úrovne vyučovacieho procesu a poskytovaných služieb pri trvalom dodržovaní požiadaviek platnej legislatívy. Žiaci školy dlhodobo dosahujú výborné výsledky v odborných súťažiach na krajskej a celoštátnej úrovni.

       

      Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov:
      Pre žiakov je v ponuke anglický jazyk. Žiaci môžu získať medzinárodný certifikát z AutoCADu a Inventor - Autodesk Certificate of Completion, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., certifikát spoločnosti Junior Achievement Slovensko Viac ako peniaze, certifikát Mladý účtovník. Škola je v systéme duálneho vzdelávania pre všetky ponúkané študijné odbory.

       

      Medzinárodné aktivity školy: Škola je členskou školou v Autodesk Academia Program. Škola je členom Technického a vzdelávacieho konzorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. Spolupracuje s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějoviciach, so Strednou odbornou školou strojárskou a elektrotechnickou Velešín a s Vyššou odbornou školou, strednou priemyslovou školou a strednou odbornou školou remesiel a služieb v Strakoniciach. Spolupráca prebieha na báze výmeny skúseností a súťaží.


      Projekty: Škola participovala na mnohých projektoch (INFOVEK, RSOV, Digi škola Erasmus+a ďalšie). Implementovala vlastné projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. Všetko za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu po obsahovej a didaktickej stránke.
       

      Krúžková činnosť: Škola každý rok žiakom ponúka približne pätnásť krúžkov v technickej, športovej, kultúrnej
      a ostatnej voľnočasovej oblasti.


      Športové a iné aktivity školy: Škola organizuje obvodné, krajské i niektoré celoštátne súťaže v oblasti odbornej
      tvorivosti a v športovej oblasti. Škola úzko spolupracuje so základnými a materskými školami v regióne rôznymi
      formami (realizácia súťaží, spoločné projekty a granty, krúžky a pod.) za účelom zvýšenia technických zručností detí a popularizácie techniky v povedomí detí a ich rodičov.


      Uplatnenie absolventov v praxi: Po úspešnom absolvovaní štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole prevažne technického zamerania, v pomaturitnom štúdiu na strednej škole, vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti, založiť a viesť podnikateľský subjekt a podobne.

     • Vianoce 2022

     • Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,

      nech pohoda Vám robí spoločnosť,

      nech nikto nezostane len sám doma,

      nech každého hreje niekoho blízkosť.

      Vážte si jeden druhého, vážte si rodinu,

      buďte vďační za krásne chvíle i možnosť byť spolu.

      Nech sa k týmto pocitom pridruží zdravie i láska

      a spolu s úspechom nech Vám deň za dňom krášlia.

       

      Krásne Vianoce a úspešný nový rok 2023

       

      Vám želá

       

       

      Ing. Roman Karaffa PhD.

      a kolektív

       

      Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej,

      Ul. Františka Hečku 25, Levice

       

     • Mikuláš na ceste na východ

     • 8. decembra 2022, v poobedňajších hodinách sa na našej škole zastavil Mikuláš. Bola to zastávka na jeho ceste na východ, kde ho očakávajú až o 2 týždne. A keďže mal ešte čas, poveril svojich pomocníkov na našej škole, aby oni pripravili zábavné popoludnie a on priniesol sladké darčeky. A pre koho? Celá  akcia mala v tomto predvianočnom období potešiť ukrajinských drobcov aj xxs-kových príbuzných našich domácich. Zároveň sme sa chceli pochváliť našou školou a žiakmi, ktorí ochotne Mikulášovi asistovali a sprevádzali deti cez rôzne zábavné súťaže – cez prekážkovú dráhu, na konci ktorej deti zásobovali domček zvieratiek šiškami, skladali rozprávkový obrázok, rúbali cestu lesom pre Mikuláša, predviedli mu ako vyzerá ozajstný šampionát vo futbale, opravovali zranené anjelské krídlo svojimi dobrými skutkami. A aj Mikuláš sa zapotil pri silovej skúške lanom, nebolo to len teplým plášťom.

      Nakoniec sladkosti ani neboli také dôležité (niektorí si ich tam zabudli), dôležitá bola detská radosť, nadšenie a obdivuhodná energia.

      Ďakujeme všetkým asistentom – krásnym a prívetivým anjelom, obetavým drevorubačom a šiškozberačom, tentokrát milým zeleným mužíčkom aj strateným futbalistom, všetkým, čo prispeli časom alebo materiálne a samozrejme Mikulášovi, že si opäť raz našiel čas pre druhých. Budeme sa snažiť naučiť sa to od neho.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Viete, čo je kalceto?

     • Pravdepodobne väčšina áno. U nás na škole to vedia všetci. Nedá sa to nevedieť, nevidieť a hlavne nepočuť. Každú prestávku sa A pavilón ozýva zvukmi kalceta. Pre tých, čo ešte stále nevedia o čom je reč, tak nie, nie je to hudobný nástroj. Je to....stolný futbal! A nie jeden, ale hneď dva.

      Nečakali sme taký nápor na ne, a ani samotné kalcetá to asi nečakali, lebo už na nich pozorovať miernu únavu narozdiel od hráčov, ktorých táto zábava neprestáva baviť.

      A aký je vlastne príbeh našich kalcet? Ten príbeh má názov PARTI. Je to projekt DO Fénix, Ministerstva školstva a Iuventy, ktorý má za cieľ podporovať participáciu mladých ľudí pri rozhodovaní o zveľaďovaní svojho prostredia. Odtiaľ názov PARTI. Participácia prebieha v niekoľkých etapách. Najprv je vymýšľanie a formulovanie nápadov, čo by prispelo k vylepšeniu trávenia voľného času na škole. Ďalším krokom je kampaň za svoje nápady, ktorá vrcholí voľbami a z nich vzíde víťaz. My už teda víťaza poznáme (pomôcka – nachádza sa v názve článku). Konkurenčné nápady boli florbalová výbava a čitateľský kútik. Rozhodli žiaci. A veríme, že sa pri tom naučili nielen hrať, ale aj čo to o konštruktívnom rozmýšľaní, zodpovednom rozhodovaní a finalizovaní svojich rozhodnutí.

      Prajeme našim kalcetám dobrých, šetrných a zodpovedných hráčov a tým pádom dlhý život. Hre zdar.

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Imatrikulácie 2022

     • Dňa 1.12. 2022 sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej opäť niečo dialo. Dnešný deň bol výnimočný. Výnimočný bol najmä pre prvákov, ktorí sa od dnešného dňa aj oficiálne zaradili medzi ostatných študentov školy, tým, že počas Imatrikulácií zložili imatrikulačný sľub. Dnešná Imatrikulačná slávnosť bola pripravená a zorganizovaná v slávnostnom duchu, čo uvítali všetci prítomní. Imatrikulačná slávnosť pozostávala z oficiálnej časti ako aj zábavnej. Všetci prítomní  sa zabávali, užili si dnešné dopoludnie. Milí prváci, želáme vám, hlavne pevné zdravie,  aby ste sa na našej škole cítili dobre, aby ste tu boli spokojní. V neposlednom rade vám prajeme, aby ste sa naučili čo najviac a aby ste získané vedomosti mohli zúročiť vo svojom živote, v zamestnaní.

       

      PhDr. Radoslav Tóth, PhD., sociálny pedagóg

       

     • Burza informácií 2022

     • Dňa 1.12.2022 sa naša škola zúčastnila prehliadky stredných škôl ,,Burza informácií 2022“, ktorá sa konala v priestoroch veľkej zasadačky Okresného úradu v Leviciach. Žiakom 9. ročníka ZŠ a ich rodičom sme predstavili nielen štúdium v našej škole v 4 študijných odboroch, ktoré otvárame v ďalšom školskom roku 2023/2024 a to elektrotechnika, mechatronika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve, ale aj školský a mimoškolský život našich študentov i učiteľov. Prezentáciou našej školy sme sa snažili nielen zaujať žiakov ZŠ, ale aj poukázať na význam a postavenie techniky v živote človeka a spoločnosti. Našu školu prezentovali Sofia Májková, Matúš Pusztai zo IV.E triedy, Kristián Valachy a Martin Kanta zo IV.M triedy a z radov učiteľov Ing. Alena Bachoríková a Ing. Mária Pallyaová.